НС прие прие на второ четене текстове и промени в ЗУТ

  • 27 януари 2021 13:42

  • 1210
  • 1
НС прие прие на второ четене текстове и промени в ЗУТ
© Булфото/Архив

Народното събрание прие на второ четене текстове от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с които се ограничава високоетажното строителство в районите, предвидени за ниско застрояване и по Черноморското крайбрежие - зона А и зона Б.

С приетите разпоредби от Закона за устройство на територията изрично се регламентира, че няма да могат да се променят начинът и характерът на застрояване и правилата, и нормативите за съответната устройствена зона.

Искрен Веселинов, съпредседател на ПГ "Обединени патриоти" обясни, че въпросните текстове са едни от най-спорните. Той отбеляза, че приетите разпоредби са компромисен вариант, предложен от самите строителни предприемачи, които признавали съществуващото обществено напрежение. Веселинов посочи, че големи части от София, предвидени за ниско застрояване, както и Черноморското крайбрежие, са били застроени с четири-пететажни сгради, вместо с двуетажни такива. Това дразни хората, дори когато няма превишаване на кинта на застрояване и някакво пренаселване. По-опасното е, че то създава промяна в характера на застрояването", каза Веселинов. Той бе категоричен, че предложението дава възможност да бъдат премахнати скандалните, по думите му, случаи на несъответствия между вида застрояване, определен за дадена територия и реалното застрояване.

Депутатите одобриха законопроекти за промени в Закона за устройство на територията

Любомир Бонев ПГ "БСП за България" настоя, че всички виждаме триетажни сгради, които в крайна сметка се оказват пететажни и определи въпросните отклонения като "архитектурни недоразумения" или "творчески виждания". ЗУТ определя височината на сградата, а не етажността, настоя депутатът, цитиран от БТА. Бонев призова народните представители да не се подкрепят идеята за промяна на текстовете, тъй като това би довело до отнемане на права от собствениците.

С други текстове се създава Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Депутатите решиха още, че промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, може да се извърши "само след писмено съгласие на съответния министър". Този ред се прилага и за промяната на предназначението на спортни обекти и съоръжения или на части от тях, собственост на държавата или общините, предвиждат още приетите разпоредби.

ВАП се зае със строителните дейности в местността "Поляните" в Синеморец

Подробният устройствен план /ПУП/ в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление - до три квартала, както и за поземлени имоти, извън границите на населени места и селищни образувания, вкл. за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината. Със заповед на кмета на общината се одобрява и подробният устройствен план, предвиждащ задънени улици с дължина до 100 м, решиха още депутатите.  

Заповедите се издават в 14-дневен срок след приемането на съответния проект за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Те се съобщават на заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс и се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията. Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на общината, записа НС. Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията. Одобреният общ устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община в 7-дневен срок от одобряването му.

Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот /УПИ/ се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При УПИ с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа, гласува парламентът. Изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти - собственост на държавата или общините, отредени за обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и за спортни обекти и съоръжения, може да се извърши само след писмено съгласие на съответния министър. Съгласието се предоставя служебно на кмета на общината или на компетентния орган.

ДНСК спира строеж на Божков

Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта. За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси. Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на оранжерии с площ от 200 кв.м до 1000 кв.м вкл., без съпътстващи производствени инсталации и без помощни сгради и постройки, допълниха депутатите.

В свлачищни райони, вписани в регистъра по закона, геозащитни мерки и дейности се разрешават след издаване на предварително съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предварителното съгласие се издава по заявление на възложителя и въз основа на следните документи като документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имота; скица от кадастралната карта и кадастралните регистри;актуално становище за геодинамичното състояние на свлачищния район от Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове и др.

Филип Епитропов
1210 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
1

2021.01.29 | 09:19

1
а кой ще плаща улиците, за фирмите не е проблем, хората да продават без пари на тях защото това прави невъзможно индивидуалното строителство. МАФИЯ

Добави коментар

Водещи новини