Ето какви решения ще взимат служебните министри утре

  • 07 декември 2021 16:34

  • 4157
  • 3
Ето какви решения ще взимат служебните министри утре
© Булфото (архив)

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 8 декември, от 10 ч.

Това съобщиха от правителствената информационна пресслужба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ДАЧЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на икономиката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЛКА ЗАФИРОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕТЪР ДЕЛЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката 

Премиерът Стефан Янев очерта приоритетите на Българското председателство на ЦЕИ през 2022 г.

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ПРОГРАМИ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г., АКТУАЛИЗИРАНИ С РЕШЕНИЕ № 900 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 15 СЕПТЕМВРИ ДО 31 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮД­ЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 33 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАН­СОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Внася: министърът на финансите

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИ­ИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ ПО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ВСЛЕД­СТВИЕ НА COVID-19.

Внася: министърът на туризма

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕН­ЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИ­АЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИ­НА ОМУРТАГ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПАРАЛЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТЕН МЕХА­НИЗЪМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО КРЕДИТОР И ЕДИННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ КАТО КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.

Внася: министърът на финансите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕ­НИЕТО ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ВЗАИМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВНОС­КИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕ­РАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕ­ПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮК­СЕМБУРГ, УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕ­ПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И РЕПУБ­ЛИКА ФИНЛАНДИЯ.

Внася: министърът на финансите 

Премиерът Янев ще участва в срещата на върха на правителствените ръководители на ЦЕИ

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕНКОВОТО“, РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТАРЕЙШИНО И С. ПОДКОВА, ОБЩИНА КИР- КОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛОМИ ДОЛ“, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЕРДЕН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛАСТ МОН­ТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

Филип Епитропов
4157 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар

2021.12.07 | 17:00

1
Какви решения,терористи,разстрел за всички генерали,продажници

2021.12.07 | 18:28

3
Шъта открийм и шътанайбем !

2021.12.07 | 18:27

2
Пропуснали сте решението за лустрация на ГЕРБ ! Така да се каже на изпроводяк зарадвайте народа !

Добави коментар

Водещи новини