МОСВ обяви за обществено обсъждане цели за опазване на 13 защитени зони от "Натура 2000"

  • 22 ноември 2021 15:45

  • 414
  • 0
МОСВ обяви за обществено обсъждане цели за опазване на 13 защитени зони от "Натура 2000"
© Булфото (архив)

МОСВ обяви обществени обсъждания за специфични и подробни природозащитни цели за 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Целите на опазване на ниво защитена зона представляват набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в дадена зона, за да се гарантира, от една страна, дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга – че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната. Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят. 

ЕК започва процедура срещу България за необявяване на защитени територии

Кои са тези 13 защитени зони и подробна информация за специфичните цели на защита и мерки за постигането им можете да видите тук. 

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово  значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“. Екипът на МОСВ очаква становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 18.12.2021 г. на адрес Министерство на околната среда и водите 1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, както и на ел. поща - edno_gishe@moew.government.bg.

Корал, Карадере и Пашадере влизат в екомрежата "Натура 2000"

Пакетът от документи е подготвен в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Те са разработени конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.

Филип Епитропов
414 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини