Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

  • 29 юли 2021 17:25

  • 3573
  • 0
Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
©

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, с който се цели въвеждане в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/2034 относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и Директива (ЕС) 2019/878 за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия, както и мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници. Със законопроекта се въвежда и Директива (ЕС) 2019/2177 за изменение на Директива 2009/138/ЕО, Директива 2014/65/ЕС и Директива (ЕС) 2015/849.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Целта на пакета от Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033 е създаването на пропорционален и хармонизиран пруденциален регулаторен режим за инвестиционните посредници от ЕС, които не са със системно значение. Този режим е по­опростен, пропорционален и отчита специфичните рискове, които поражда дейността на инвестиционния посредник, като се определят и правомощията на Комисията за финансов надзор. Със законопроекта се въвежда и задължение за т.нар. системни инвестиционни посредници да подадат заявление до Българската народна банка за издаване на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции при преминаване на обща стойност на активите над 30 млрд. евро. Също така е предвиден и ред за повторно издаване на лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор в случаите, когато тези дружества вече не отговарят на изискванията за кредитна институция.

Основното изменение, произтичащо от Директива (ЕС) 2019/878, е въвеждането на специфична процедура за одобрение и преки надзорни правомощия на компетентните органи по отношение на определени финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, за да се гарантира, че тези холдинги могат да носят пряка отговорност за осигуряване на спазването на пруденциалните изисквания на консолидирана основа, без да бъдат подлагани на допълнителни пруденциални изисквания на индивидуална основа.

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/2177 функциите по лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и надзора върху тях, както и правомощията по събирането на данни се прехвърлят от националните компетентни органи към Европейския орган за ценни книжа и пазари. Същевременно, националните компетентни органи ще запазят надзора върху одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване, които биха могли да се възползват от дерогацията предвидена в Регламент (ЕС) № 600/2014 поради тяхното ограничено значение за вътрешния пазар на ЕС.

Предложените промени целят подобряване на регулаторния режим за инвестиционните посредници и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз.

Филип Епитропов
3573 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини