Очаква се превишение на приходите над разходите с 1072,2 млн. лв.

  • 29 ноември 2019 20:41

  • 629
  • 0
Очаква се превишение на приходите над разходите с 1072,2 млн. лв.
© Novini.bg

На база на предварителни данни и оценки към ноември 2019 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1072,2 млн. лв. (0,9 на сто от прогнозния БВП), съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 39 821,6 млн. лв., което е 90,8 на сто от годишния разчет.

Спрямо ноември 2018 г. приходите по КФП нарастват с 4012,0 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

Ръстът при данъчните приходи е в размер на 2737,6 млн. лв., неданъчните приходи нарастват с 1014,1 млн. лв.,а приходите от помощи и дарения - с 260,2 млн. лева. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2019 г. са в размер на 38 749,4 млн. лв., което е 83,7 на сто от годишния разчет. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена от централния бюджет, възлиза на 1135,6 млн. лв.

Държавният бюджет за 2020 беше одобрен на второ четене от ресорната комисия на НС

Салдото по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към края на октомври 2019 г. е положително в размер на 1082,5 млн. лв. (0,9 на сто от прогнозния БВП), съобщава министерството на финансите. Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1216,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 134,4 млн. лева.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към октомври 2019 г. са в размер на 36 318,5 млн. лв. или 82,8 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП нарастват номинално с 3705,6 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3421,5 млн. лв. (11,0 на сто) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 284,1 млн. лева.

Нужно ли е да скочат местните данъци и такси?

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29 091,7 млн. лв., което представлява 84,2 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са 5171,9 млн. лв. или 78,8 на сто от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са 14 222,2 млн. лв., което е 86,5 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 9349,8 млн. лв. или 86,3 на сто от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 4637,4 млн. лв. (87,0 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 194,7 млн. лв. или 82,2 на сто от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци) са 1026,6 млн. лв. или 87,8 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 8671,1 млн. лв., което представлява 83,5 на сто от разчетените за годината. Неданъчните приходи са 5442,9 млн. лв., което представлява 82,1 на сто от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са 1783,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към октомври 2019 г. възлизат на 35 236,0 млн. лв., което е 76,1 на сто от годишните разчети. Нелихвените разходи са 33 558,8 млн. лв., което е 76,1 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи са 28 365,2 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 5162,9 млн. лева.

Опитите за атаки срещу НАП не са спирали

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 30,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 586,2 млн. лв. или 87,6 на сто от планираните за 2019 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 октомври от централния бюджет, възлиза на 1090,9 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31 октомври е 10,0 млрд. лв., в т.ч. 9,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Мая Йорданова
629 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини