По жалба на БАБХ: ВАС отмени решение на АССГ, свързано с "Евролаб 2011"

  • 09 април 2024 13:04

  • 563
  • 2
По жалба на БАБХ: ВАС отмени решение на АССГ, свързано с "Евролаб 2011"
© Булфото (архив)

Върховният административен съд отмени като неправилно решение на Административен съд София – град по административно дело № 4898 от 2022 г., свързано с контрола на плодове и зеленчуци на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Евролаб 2011“. Върховните магистрати връщат делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, съобразно дадените указания.

Административно дело № 5408 от 2023 г. е образувано пред ВАС по касационна жалба, подадена от Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), постановено по административно дело № 4898/2022 г. от АССГ. С него е обявена нищожността негово писмо изх. № ГК – 94/18.05.2022 г., с което е разпоредено проби от пратки, съдържащи плодове и зеленчуци с произход Турция, взети на ГКПП „Капитан Андреево“ да се изпращат за извършване на лабораторни изпитвания в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към БАБХ, считано от 20.05.2022 г.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е изяснил спора по същество, като е събрал необходимите и относими за спорния въпрос доказателства, но в нарушение на предвидените съдопроизводствени правила не е обсъдил същите поотделно и в съвкупност. Направеният от АССГ извод за липса на компетентност на органа е необоснован, тъй като не се подкрепя от събраните по делото доказателства, което е довело и до материална незаконосъобразност на акта.

Не е спорно, че БАБХ, представлявана от своя изпълнителен директор, по силата на чл. 7, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАВ) е компетентен орган по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита. 

Министър Вътев: На ГКПП Капитан Андреево ще работят две лаборатории за проверка на плодове и зеленчуци

Именно в изпълнение на тези си правомощия със заповед № РД11-974/17.05.2022 г. и на основание чл. 5, ал.1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на БАБХ, даващи му правомощия да ръководи, организира и контролира дейността на агенцията, които осъществява като издава заповеди, разпореждания и други актове, в предвидените в нормативен акт случаи, Изпълнителния директор на БАБХ е наредил определянето на ЦЛХИК със сертификат № 17 ЛИ от 07.10.2021 г., валиден до 31.07.2024 г. за извършване изпитания на проби за целите на официалния контрол, взети на одобрените ГКП в изпълнение на изискванията на съответните регламенти и решения на ЕС, по отношение на контрола върху вноса на храни от неживотински произход с произход трети страни, както следва:

1. За изпитвания за остатъци от пестициди по Регламент за изпълнение (ЕС)2019/1793 на Комисията от 22.10.2019 г. относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от трети държави за изпълнение на конкретно изброени регламенти плодове и зеленчуци с произход Република Турция и

2. За изпитвания за микотоксини по посочения Регламент храни с растителен произход, обект на засилен контрол на ГКП при тяхното въвеждане на територията на ЕС. Със заповедта е разпоредено и запознаването с нея на заместник изпълнителните директори на БАБХ, директорите на дирекции „Граничен контрол“ и „Лабораторен контрол“ при ЦУ на БАБХ, както и директора на ЦЛХИК за сведение и изпълнение.

Обстоятелството, че липсва заповед по ал. 4 на чл. 51 ЗУАВ съгласно, която когато определена лаборатория, включена в един или повече списъци по ал. 2, не изпълнява изискванията на чл. 37, параграф 4 от Регламент (EС) 2017/625, ръководителят на съответното ведомство по чл. 7, ал. 1 със заповед я заличава от списъка не води до извод за липса на компетентност на органа да издаде обжалваното писмо, а следва да бъде съобразено при преценката за неговата законосъобразност.

Върховните магистрати приемат, че писмото е издадено от Изпълнителния директор на БАБХ в рамките на възложената му компетентност.

Предвид изложеното касационният състав приема решението за неправилно и пхоради това делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който да извърши пълна проверка за законосъобразност на акта, съобразно разпоредбата на чл. 168, ал.1 АПК на всички основания по чл. 146 АПК, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
563 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.05.25 | 07:51

2
❤️ Г­о­­­р­­­е­щ­­­и­­­ ­м­о­­­м­­­и­ч­­­е­­­т­­­а­­ ­в­­и­ ­о­­ч­­­а­­­к­­в­а­­­т ­-­ X­­­1­8­­.­­F­­­U­N

2024.04.09 | 15:29

1
Жeна ми кyпи кaпки, които ми помогнаха да спpа да пия за пъpви път и да пpочиcтя тялото си. Отъpвете се от тази завиcимост, дoкато не е късно, ето тези кaпки----> do.my/alkotox

Добави коментар

Водещи новини