Вижте какви решения ще взема кабинетът "Денков" утре

  • 05 декември 2023 17:16

  • 1560
  • 1
Вижте какви решения ще взема кабинетът "Денков" утре
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 6 декември, от 10 чaса.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПЛОВДИВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, БЛАГОЕВГРАД И КЮСТЕНДИЛ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ДИМИТЪР БЕЛЕЛИЕВ - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ПЛОВДИВ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛОВДИВ, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ, СМОЛЯН, ПАЗАРДЖИК, БЛАГОЕВГРАД И КЮСТЕНДИЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА НА ДЕЙНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН И ЕДИННА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 31 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1781 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ОТ МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОСИСТЕМА В ОБЛАСТТА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/694 (АКТ ЗА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ), КАКТО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ И КОМИТЕТА ПО ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ИНТЕРИОН“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ“ В ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА УСТАВНИЯ КАПИТАЛ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЯЛОВЕ В НЕГО.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА МАНДАТ НА УПРАВИТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, КАТО УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА БОРДА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ОТНОСНО ШЕСТНАДЕСЕТИЯ ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КВОТИТЕ.

Внася: министърът на финансите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 752 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМАНДИРОВЪЧНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗНИКНАЛА ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА И СИГУРНОСТТА НА ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ В ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на земеделието и храните

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2023 Г. И ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПРЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПРЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на правосъдието

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на вътрешните работи

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката 

Премиерът Денков и вицепремиерът Габриел открха новата сграда на Института GATE

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА.

Внася: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 15 СЕПТЕМВРИ ДО 31 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ОГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА ИЗДРЪЖКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ В VIII КЛАС, ПРИЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

Внася: министърът на образованието и науката

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „ПЪРВАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 45396/18) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „МИЛАДИНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 31604/17), „МЕСТАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 24108/15), „ТОНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 21039/13), „БОЖИЛОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 56383/15), „ХРИСТОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 56681/15), „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 67568/16), „СЛАВКОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 36250/12) И „ЗАГОРСКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 53285/15).

Внася: министърът на правосъдието

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - СОБСТВЕНОСТ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД, НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД.

Внася: министърът на енергетиката

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: министърът на отбраната министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН.

Внася: министърът на младежта и спорта

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА УКРАЙНА.

Внася: министърът на околната среда и водите

27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 9 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

28. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „БЮДЖЕТ" (ЕКОФИН/БЮДЖЕТ), ПРОВЕДЕНО НА 10 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

29. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

30. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 20 НОЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието и храните

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ ЗА 2024 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА.

Внася: министърът на здравеопазването

33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРИ ВЕРОЯТНОСТ ОТ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията министърът на иновациите и растежа

34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

35. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

Последвайте канала на

Филип Епитропов
1560 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2023.12.05 | 20:22

1
Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България----->> mub.me/keto

Добави коментар

Водещи новини