Вижте какви решения ще взима служебното правителство утре

  • 16 ноември 2021 16:55

  • 4350
  • 4
Вижте какви решения ще взима служебното правителство утре
© Булфото (архив)

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 17 ноември, от 10 ч.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието на Министерски съвет ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БОРИСЛАВ ИВАНОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН, И ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВИОЛЕТА КАРАПЕЕВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВТОРА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛ­НИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите 

Стефан Янев с нови рокади в служебното правителство

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕД­СЕДАТЕЛЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА КООРДИНА­ТОР ПО УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА В ОБ­ЛАСТТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИ­ЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ И НЕГОВИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕ­ДИНЯВАНЕ КЪМ ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕ­ЛЕКТ, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТАТУТА НА БЪЛГАРИЯ В КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА МЕЖДУ­ВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ПО ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕ­ЛЕКТ КЪМ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на външните работи

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИ­ИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ КОДОВЕ ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД 2008) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93 И 96.04.

Внася: министърът на туризма

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗ­МА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на туризма

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛ­НИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА.

Внася: министърът на културата

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕ­НИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕ­ЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕ­НИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ АКЦИОНЕРНОТО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В КА­ПИТАЛА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА НУЖДИТЕ НА КОМАНДВАНЕТО ЗА КОМУНИКАЦИ­ОННО-ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА И КИБЕРОТБРАНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СМЕТ­НАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОСТИН­БРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАН­СИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК­ТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ТИВЕКС“ ООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗ­ВОДСТВЕНО СКЛАДОВА БАЗА И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КА­ПАЦИТЕТ" - БУРГАС.

Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЦЕЛЙЕ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕ­НИЯ И, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЮРЕ ПУЧКО, СЛОВЕНСКИ ГРАЖДАНИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЦЕЛЙЕ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕ­НИЯ.

Внася: министърът на външните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ДАДЕНОТО СЪГЛАСИЕ БОРИС­ЛАВ ДИОНИСИЕВ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ИЗПЪЛНЯ­ВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕ­ПУБЛИКА МАЛДИВИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ХРИСТО ЧЕПИШЕВ, ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА БЪДЕ ДОПУСНАТ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИ­ИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА МАЛ­ДИВИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛ­СКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на външните работи

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА НА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ.

Внася: министърът на външните работи

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРАВИТЕЛС­ТВЕНАТА ЧАСТ И СЪСТАВА НА НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ВТОРАТА ЧАСТ НА 109-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 25 НОЕМВРИ ДО 11 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ВЪВ ВИРТУАЛЕН ФОРМАТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ С НАЦИОНАЛЕН ЩАНД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЗЕ­МЕДЕЛИЕ, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ И ГРАДИНАРСТВО „ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА БЕРЛИН 2022", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 21 ДО 30 ЯНУ­АРИ 2022 Г. В БЕРЛИН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗА­КОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА 2020 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИ­ОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНО БОГАТСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС - УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД - БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.), ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПАЗВАНЕ И РЕГУЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „БЛАТОТО“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАЛАУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, ПО КОЙТО МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Е СТРАНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите 

Янев: Призовавам българите да гласуват и да направят избор за бъдещето на България

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА Т. 11 ОТ РЕ­ШЕНИЕ № 964 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХО­ДИЩЕ „БЛАГОВО", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЛАГОВО, ОБЩИ­НА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИ­ЯТА ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪК И ЧАКЪЛ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВОДОЛЕЙ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ВОДОЛЕЙ И С. ДИЧИН, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СКЛЮЧЕН НА 1 МАРТ 2012 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗМА, И ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „АГРОС- ТРОЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: министърът на енергетиката

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НА­РЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖ­БИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Филип Епитропов
4350 4

Свързани новини

Коментари 4

Добави коментар
Интересни неща предстоят

2021.11.16 | 20:19

4
Дали истинското БСП на Нинова ще подкрепи паралелното БСП на Радев "ПП " за съставяне на правителство?
Анонимен

2021.11.16 | 18:17

3
ВОЕННИТЕ ТРЯБВА ДА СИ ГЛЕДАТ КАЗАРМАТА А ПОЛИТИЦИТЕ ПОЛИТИКАТА!

2021.11.16 | 17:20

2
Решенията на СЛУГИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА румен радев не ме интересуват. Те са егоцентрични. народа иска да се изметете завинаги от политичката карта на България.
Минавам на чикии,

2021.11.16 | 17:14

1
Ще теглите ли още 7 млиарда лева за да обречете и неродните? Минавам на чикии, не да създавам деца неродени длъжници.

Добави коментар

Водещи новини