Ето какво решава Министерски съвет утре

  • 27 юли 2021 18:10

  • 630
  • 1
Ето какво решава Министерски съвет утре
©

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 28 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2025 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

2.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2021 - 2025 Г. И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2024 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

Стефан Янев: Надявам се диалогът между партиите да не е безпринципен

3.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

4.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020.

Внася: Заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

5.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В БАСЕЙНА НА РЕКА ИСКЪР (СУВ-БРИ), КАТО ПЪРВА ФАЗА НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ (НСУВРВ)” ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

6.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 - 2020 Г. И НА МЕРКИТЕ ОТ ПЪТНАТА КАРТА ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014 - 2020).

Внася: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

7.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ.

Внася: министърът на отбраната

8.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕНЧО ЛИНОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

9.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г.

Внася: Заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

10.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

11.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 -2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

12.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Внася: министърът на културата

13.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

14.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА НАМИБИЯ, ИРАК И АГЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПАЛЕСТИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 234 701 ЛВ.

Внася: министърът на външните работи

15.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ

Внася: министърът на външните работи 16.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 56196/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

17.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ”, ОТ ЖП КМ 62+556 ДО ЖП КМ 68+054 И ОТ ЖП КМ 68+426 ДО ЖП КМ 70+437, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА ВАСИЛИЦА, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на финансите

18.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 799 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на културата

19.ДОКЛАД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО ДОСИЕ 2021/0214 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪГЛЕРОДНА КОРЕКЦИЯ ПО ГРАНИЦИТЕ

Внася: министърът на околната среда и водите

20.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ВОДНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, АГРАРНИТЕ НАУКИ, СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 28 И 29 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, ПРОВЕДЕНО НА 8 И 9 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО ПРИ КРАНЮ, СЛОВЕНИЯ

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

23.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГОРСКО ДЮЛЕВО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПТИЧАР, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

24.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЕЕ-1”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ СВОГЕ И БОТЕВГРАД, ОБЛАСТ СОФИЯ, И ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

25.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

26.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на културата

27.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

28.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

Мая Йорданова
630 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2021.07.27 | 18:35

1
Изроди

Добави коментар

Водещи новини