Парламентът въведе възможността за видеоконференция в съдебните дела

17 декември 2020 12:06

Парламентът въведе възможността за видеоконференция в съдебните дела
© Pixabay
199 0

При обявено извънредно или военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител.

Депутатите приеха окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс.

При извънредна обстановка подсъдимите ще могат да участва в дело чрез видеоконферентна връзка

Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник в съдебната фаза може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

ВАС въвежда от 18 януари 2021 г. нови правила за провеждане на откритите съдебни заседания

НС разпореди на съдилищата да осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път. В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма в единния портал за електронно правосъдие, дължимата дължавна такса се намалява с 15 на сто.

Всички документи може да се изпращат на съда в електронна форма.

Връчването на съобщение може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие; чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно регламент на ЕС.

Електронното връчване се удостоверява с електронен запис от информационната система на портала, подпечатан с квалифициран електронен печат на съда с удостоверено време или с квалифициран електронен времеви печат.

Съдийската колегия на ВСС прие план за поетапно възобновяване на работата с Единната информационна система на съдилищата

Връчването на кредитни и финансови институции, вкл. тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само на посочен от тях електронен адрес.

Радина Лазарова
199 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини