МС прие годишния отчет за дейността на АДФИ

  • 23 май 2018 12:30

  • 1011
  • 0
МС прие годишния отчет за дейността на АДФИ
©

Правителството прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ за 2017 г., съобщи пресслужбата на кабинета. Основната задача на АДФИ е да защитава публичните финансови интереси като извършва последващ контрол за законосъобразност на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите.

През 2017 г. органите на АДФИ са извършили 428 финансови инспекции, от които 152 са планови. Проверени са 1138 обществени поръчки на стойност над 1,260 млрд. лева. Съществени нарушения, свързани с неспазване на принципите на ЗОП, са констатирани при 229 поръчки, представляващи 20 на сто от проверените или 2,1 на сто от средногодишния брой поръчки в периода 2015-2017 г. със сключени договори. При 216 или при 19 на сто от общо проверените обществени поръчки са констатирани нарушения, които имат процедурен характер. Резултатите от инспекционната дейност на АДФИ през отчетния период показват, че дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки продължава да е високорискова, но с тенденция към понижение.

Контролната дейност на АДФИ допринася както за своевременно отстраняване на причинени вреди, така и за реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичен ресурс. Установените през 2017 г. вреди са в размер на 10 624 403 лв., което е с 2 213 189 лв. повече спрямо 2016 г. и представлява 0,15 на сто от средната стойност на сключените през последните три години договори. Предотвратените вреди на бюджетите на организациите са в размер на 4 486 766 лв., което е четири пъти повече в сравнение с предходния отчетен период. За вреди на стойност 1 093 418 лв. финансовите инспектори са образували начетно производство на основание Закона за държавната финансова инспекция. Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица. За установени вреди в размер на 4 904 956 лв., за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, от органите на АДФИ са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за реализиране на имуществената отговорност. През годината са съставени 626 акта за установяване на административни нарушения, от които 615 на физически и 11 на юридически лица. По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 244 375 лева.

Докладите от финансови инспекции, при които е установено наличие на данни за извършено престъпление, както и всички доклади от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, са 134.

Филип Епитропов
1011 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини