Работодателите: Според българското законодателство БРАИТ не е работодателска организация

От Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Съюза за стопанска инициатива изпратиха писмо до премиера Бойко БорисовБойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г, вицепремиера Марияна НиколоваМарияна НиколоваМарияна Николова е родена на 16 септември 1975 г. Завършила е „Публична администрация и и министъра на труда и социалната политика Деница СачеваДеница СачеваДеница Сачева е родена на 2 ноември 1973 г. в гр. София. От 2017 г. до декември 2019 г. е относо процедура за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

Ето какво се казва в писмото:

"В хода на процедурата за признаване на представителност (Обн. ДВ. Брой 10, 04.02.2020 г., стр. 47) Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Комисията) установи по несъмнен и безспорен начин липсата на задължително необходими документи, а именно такива по чл. 35, ал. 1 т. 4 от КТ, (да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност, което се доказва с представянето на документи по чл. 6 , ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (НОРУНКПОРСР), а именно с представянето на съдебно решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на организацията, както и с заверен от съда препис на последния устав на организацията) от една от кандидатстващите за признаване на представителност организации, а именно – сдружение Българска работодателска организация "Иновативни технологии" (БРАИТ). Комисията изиска представянето на такива документи и определи срок за това, като кандидатстващата организация не изпълни дадените указания.

Съгласно чл. 49 от Кодекса нa труда синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им в регистър на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им. Няма законова пречка организация, претендираща да е синдикална или работодателска да бъде вписана от съответния съд. В конкретния случай това означава, че БРАИТ или не смята себе си за работодателска организация, или не разполага с компетентността да поиска вписването си като такава. И двете хипотези имат еднакъв резултат – според българското законодателство БРАИТ не е работодателска организация.

Изпълнителният директор на КРИБ разкри защо БРАИТ не може да стане работодателска организация

Констатираното несъответствие със законовите изисквания представлява непреодолима обективна пречка за признаването на кандидатстващата организация за представителна, обратното е грубо нарушение на действащото българско законодателство – Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

Налице е и друга абсолютна пречка БРАИТ да бъде определена като работодателска организация. Година след влизането в сила на чл. 49 от Кодекса на труда, организацията се е определила като "сдружение за дейност в обществена полза" по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и се е регистрирала като такова в Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието. Сдруженията, определени за работа в обществена полза се подчиняват на специален режим. Те извършват дейност в полза на различни групи от обществото и получават финансова помощ от държавата, изразяваща се в освобождаване от данъци, митнически сборове и др. за получените дарения и други помощи. Такъв тип сдружения са единствено възможни бенефициенти по редица оперативни програми и други европейски проекти.

Тези правила не се отнасят за организациите на работниците и служителите и на работодателите, изключени са по закон.

Определянето на сдружение за работа в обществена полза и като работодателска организация, ще го постави в привилигировано положение спрямо останалите и ще бъде ярка проява на неравнопоставеност и дискриминация. Ще бъде в грубо нарушение на конвенциите на МОТ, както и на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Липсата на съответствие с основните изисквания на чл. 35, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 49 от Кодекса на труда, както и с чл. 6, ал. 1 т. 1 и т. 2 от НОРУНКПОРСР прави сдружението БРАИТ недопустим кандидат в процедурата за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

В допълнение – Комисията констатира и факта, че същото сдружение не отговаря и на количествените критерии за представителност, а именно тези по чл. 35, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ – да има 1500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация, или 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация, тъй като посочени от кандидатстващата организация като нейни членове изрично са упълномощили други организации и поради това следва да се отчитат в техния състав.

Недопустимото сдружение-кандидат БРАИТ с представените документи твърди, че в нейните членове работят 57 018 (петдесет и седем хиляди и осемнадесет) работници и служители.

На заседанията на Комисията се установи по безспорен начин, че голяма част от сочените за членове на БРАИТ или въобще не са я упълномощили, или изрично са дали пълномощно на други национални организации и следва да бъдат отчитани само при тях, но не и при БРАИТ. Сочим следните важни за обективността и законосъобразността на процедурата показателни примери:

Фирма, заявена от БРАИТ като упълномощил ги техен член под номер 666 в техния списък. В тази фирма са заети 6 348 работници и служители. Фирмата изрично е упълномощила за представителство друга национална организация, където следва да бъде отчетена в съответствие с пълномощното, издадено в изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 4 от НОРУНКПОРСР.

Фирма, заявена от БРАИТ като упълномощил ги техен член под номер 762 в техния списък. В тази фирма са заети 3 237 работници и служители. Фирмата въобще не е издавала пълномощно на БРАИТ, както твърди последната. Този факт (липсата на пълномощно) беше констатиран от Комисията и показва почтеността на недопустимия кандидат БРАИТ. Фирмата, обаче изрично е упълномощила за представителство друга национална организация, където следва да бъде отчетена в съответствие с издаденото пълномощно.

В съответствие горецитираните норми на КТ и НОРУНКПОРСР заетите в посочените две фирми следва да се отчитат в числения състав на упълномощената национална организация, не в недопустимия кандидат БРАИТ. Това означава (дори да приемем за достоверен, което видно от горните примери не е така) списъкът с фирми и заетите в тях работници и служители - общо 57 018 и извадим броя на заетите само в цитираните две компании (6 348 + 3 237 = 9 585), то дори да не разглеждаме други примери (каквито има достатъчно) неоспоримият резултат е 57 018 - 9 585 = 47 433.

И КРИБ се обяви срещу искането на БРАИТ да стане национално представителна работодателска организация

Очевидно е, че недопустимото сдружение-кандидат БРАИТ не отговаря и на: количествения критерий по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ защото няма 50 000 работници и служители във всичките си членове и количествения критерий по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „б“ защото няма 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всичките си членове.

Можем по същия безспорен начин да посочим и други пороци в документите на кандидатстващото за признаване на представителност сдружение – БРАИТ, но сме убедени, че всеки един от горните, дори разгледан самостоятелно е достатъчен за приемане на правилно и законосъобразно решение.

Убедени сме, че в изложената фактическа обстановка Министерският съвет на Република България ще спази стриктно българското законодателство, като се произнесе по поставените въпроси със законосъобразно и правилно решение, с което ще съхрани легитимността на социалния диалог в Република България".

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Икономика

още

Анкета

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Избрано от Интернет