КРИБ стартира нов проект по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г."

  • 09 декември 2019 15:06

  • 2019
  • 0
КРИБ стартира нов проект по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г."
© КРИБ

В рамките на процедура „Съвместни дейности на социалните партньори“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. финансира проект „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“, съобщиха от пресцентъра на КРИБ.

Проектът предвижда чрез съвместни действия на социалните партньори – партньори по проекта, да спомогне за адаптацията на целевите групи по процедурата – работодатели и заети лица, към условията на труд и икономическата среда, вследствие на икономическото преструктуриране, както и за подобряване на състоянието на работещите и работната среда. Предвидените дейности по проекта са насочени към разработване и внедряване на нов модел за управление на човешките ресурси, с цел развитие на устойчив социален капитал. Предвиденият по проекта нов модел за управление на човешките ресурси представлява способ/инструмент за развитие на социален капитал, чрез който се цели да се постигне подобрена мрежа за достъп на човешкия капитал в предприятията до ресурси за развитие, като професионална информация, юридическа информация, подкрепяща психологическа среда, здравна култура, сигурност на работната среда. 

Кирил Домусчиев: Надявам се България да стане едно по-добро място за бизнес и инвестиции

От своя страна развитият социален капитал ще доведе до ефективно решаване на проблеми в работния процес, споделяне на знания, подобряване на професионалното ниво чрез взаимно обучение, просоциално поведение, ангажираност към работния процес, доверие към работодателя, психологическа сигурност и като резултат – по-добро индивидуално и организационно представяне, оптимизиране на възможностите за работа на всяка възраст и вследствие на това – повишаване на продуктивността на предприятието. По този начин ще се постигнат и специфичните цели на проекта, а именно: преодоляване на предизвикателствата пред работодателите по отношение управлението на човешките ресурси, породени от засилващото се текучество, негативните демографски тенденции, застаряването на работната сила; осигуряване и поддържане на работна среда, съобразена със специфичните потребности на различните генерации заети лица и оптимизираща възможностите за работа на заети лица от всяка възраст, което е и съдържателната цел на инвестиционен приоритет 7 на финансиращата програма – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

Кирил Домусчиев се срещна в Рим с президента на Конфиндустрия Винченцо Боча

Предвидените дейности по проекта са следните:

Комплексно проучване на състоянието на работната среда и ЧР сред голям кръг представители на целевите групи – работодатели и заети лица по разработена методология; Анализ на резултатите от проучването; Организиране на фокус групи с участието на заинтересовани страни/ браншови организации, уъркшоп с участие на чуждестранни експерти; Изготвяне на нов модел за управление на ЧР с цел развитие на устойчив социален капитал, Апробиране на новия модел - пилотно въвеждане; Междинна оценка на модела; Прецизиране и внедряване на модела в предприятия; Пилотни обучения на екипи за внедряване на модела; Мерки и действия за подобряване на социалния диалог; Изготвяне на информационен масив с електронно съдържание.

Проектът стартира на 1-ви октомври 2019 г. и ще се изпълнява от бенефициента по проекта „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС“ в рамките на 3 години. Бюджетът на проекта е 1 650 632,34 лв., като националното съфинансиране по проекта е 247 594,85 лв., а финансирането от страна на ЕСФ е в размер на 1 403 037,49 лв.

Филип Епитропов
2019 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини