ВАС постанови незабавното изваждане и на Боян Найденов от списъка "Магнитски"

  • 11 октомври 2021 13:20

  • 836
  • 0
ВАС постанови незабавното изваждане и на Боян Найденов от списъка "Магнитски"
©

Дни, след като Върховният административен съд (ВАС) постанови незабавното изваждане на Цветомир НайденовЦветомир НайденовЦветомир Найденов е роден на  28 февруари 1973 година в София. Изучавал е Счетоводство и контрол в от списък на лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите Магнитски, същото се случи и със съдружника му Боян НайденовБоян НайденовБоян Найденов е роден в София. Боян Найденов и брат му Цветомир Найденов започват семеен бизнес с

Решението на съда отменя "Разпореждане № 6835/15.09.2021 г., постановено по адм. дело № 8518/2021 г. по описа на Административен съд–София град (АССГ), с което е отхвърлено искането на Боян НайденовБоян НайденовБоян Найденов е роден в София. Боян Найденов и брат му Цветомир Найденов започват семеен бизнес с за незабавно прекратяване на неоснователните действия на длъжностни лица от Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи и Държана агенция „Национална сигурност“, както и членовете на постоянна работна група, изразяващи се поддържане данните му в списък по т.1 от Решение №441/04.06. 2021 г. на Министерския съвет /РМС/".  

ВАС постанови незабавното изваждане на Цветомир Найденов от списък на лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите Магнитски

За целия период на неправомерното си включване в списъка на лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите Магнитски, потърпевшите Найденови нито веднъж не получиха възможност за ответна реакция от съответните органи, нито адекватно обяснение на действията им. Притеснителна се оказа също така и липсата на законов срок за предоставяне на отговор по жалби към Постоянната група. Найденови бяха включени в „Списъка на списъка“ без да бъде взета предвид промяна на обстоятелствата, а именно фактът, че са преустановили съдружие с включения в списъка Магнитски Васил Божков година и половина преди въвеждането на санкциите. За неадекватното решение на Постоянната комисия говори и фактът, че Найденови разкриха първи данъчното престъпление на Васил Божков и съдружниците му, с което държавата беше ощетена с около 700 милиона лева. 

Ето ицялото решение на ВАС относно Боян Найденов: 

"ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 10245
София, 11.10.2021

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БИСЕРКА ЦАНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА
ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

при секретар

и с участието

на прокурора

изслуша докладваното

от съдиятаВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

по адм. дело № 10154/2021. 

Производството е по реда на чл.229 и сл. във вр. чл.254 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. Образувано е по частна жалба на Б. Найденов против Разпореждане № 6835/15.09.2021 г., постановено по адм. дело № 8518/2021 г. по описа на Административен съд–София град (АССГ), с което е отхвърлено искането на Б. Найденов за незабавно прекратяване на неоснователните действия на длъжностни лица от Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи и Държана агенция „Национална сигурност“, както и членовете на постоянна работна група, изразяващи се поддържане данните му в списък по т.1 от Решение №441/04.06. 2021 г. на Министерския съвет /РМС/.
В частната жалба се релевират доводи за неправилност на съдебният акт, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Оспорват се изводите на административният съд относно характера на оспорваните действия на длъжностните лица. Сочи се, че действията на длъжностни лица от МФ, НАП, МВР и ДАНС, както и членовете на постоянната работна група, изразяващи се поддържане на данните на жалбоподателя в списък се основават на решение №441 на Министерски съвет, което няма правно действие, тъй като тези действия са в изпълнение на невлязло в сила решение на МС. Сочи се също, че поддържането на данните на жалбоподателя в Списъка, публикуван на интернет страниците на МФ и НАП, представлява фактическо действие, а не правно действие. Излага аргумент, че поддържането на статуса на жалбоподателя на сайтовете на МФ и НАП би било правно действие, ако решението на МС беше влязло в сила. Позовава се на Определение от 5.07.2021г. по адм.д.№6558 2021г. по описа на ВАС, четвърто отделение, в което е прието, че Решение №441 от 4.06.2021г. на МС представлява индивидуален административен акт, който не е влязъл в сила и според жалбоподателя няма правно действие и поради това не подлежи на изпълнение. Посочва, че поддържането на данните в този списък, представлява действия, извършвани от длъжностни лица от МФ и НАП, които не представляват волеизявления. В частната жалба се твърди, че поддържането на публикуван в Интернет страниците на МФ и НАП списък с включени лични данни на жалбоподателя в него не е преустановено към момента на подаване на искането и на разглеждането му от съда. Според жалбоподателя няма друг ред за защита срещу действията на длъжностните лица, които продължават да поддържат списъка на интеренет страниците и при недопусната защита по чл.250 АПК жалбоподателят ще търпи негативните последици от включване името му в списъка за неопределено дълъг период от време - до влизане в сила на съдебното решение по спора за законосъобразността на Решение №441 на МС. Сред вредите, които може да търпи жалбоподателят от вида на непоправимите се сочи възможността да бъде лишен от достъпа до медицинска помощ в държана болница, както и невъзможност да му бъде преиздаден документ за самоличност - т.6 от Решение №441 на МС. 

Найденови подадоха първа жалба в комисията "Магнитски", поискаха изслушване от депутатите

Излага аргументи, че в случая не са налице и материални основания да се поддържа статуса на жалбоподателя в списъка по т.1 от РМС №441. Пред първоинстанционният съд били представени доказателства, от които се установява липсата на съдружие в търговско дружество между санкционираните от САЩ лица и жалбоподателя. Иска се отмяна на оспореното разпореждане и постановяване на ново, с което искането на жалбоподателя по чл.250 АПК да бъде уважено. В срока по чл.232 АПК са постъпили становища от Министерство на финансите и Министерски съвет на Р България, чрез процесуалните им представители, в които се излагат аргументи за неоснователност на частната жалба и за правилност на обжалваното разпореждане. Ответниците Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи не изразяват становище по частната жалба. Върховният административен съд, осмо отделение, като обсъди допустимостта на частната жалба, направените в нея оплаквания, становищата на страните и провери изцяло оспорения съдебен акт, намира жалбата процесуално допустима, като подадена в преклузивния срок по чл.254, ал.1 от АПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Първоначално АССГ е бил сезиран с искане на Б. Найденов по реда на чл.250 АПК за прекратяване на действията на постоянната работна група, създадена по т.1 от Решение №441 от 4.06.2021г. на Министерския съвет, НАП, МФ, БНБ, по „изготвянето, допълването и поддържането на списък на лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранни активи OFAC на Министерство на финансите на САЩ”. По това искане е образувано адм.д. №7607 2021г. по описа на АССГ, приключило с Разпореждане №5752 от 2.08.2021г., с което е отхвърлено искането за търсената защита. Постановеното Разпореждане е отменено с влязло в сила Определение №9307 от 26.08.2021г. на Върховния административен съд по адм.д. №8325 по описа за 2021 г. и делото е върнато за ново разглеждане на друг състав на АССГ за произнасяне по същество на търсената защита след изпълнение разпоредбата на чл.252, ал.1 и чл.253, ал.1 АПК. 

Двойният стандарт в българския списък "Магнитски" продължава - директно свързани с Божков лица не са в него, а такива прекратили всякакви отношения преди години, остават

На 09.08.2021г. е постъпила допълнителна молба от Б. Найденов, /към жалбата му с вх.№11077/04.08.2021г. срещу Разпореждане №5752 от 2.08.2021г. по адм.д.№7607 по описа за 2021г. на АССГ/ към която е приложено писмено доказателство, изходящо от Министерство на вътрешните работи - писмо от дирекция „Правно-нормативна дейност” на МВР №812100-11913 от 5.08.2021г., ведно с приложената към него справка с рег. № 328бр-30640 от 6.07.2021г. по описа на Главна дирекция „Национална полиция”, от които се установява, че не е налице свързаност между жалбоподателя и дружества, включени в разширения списък.

В изпълнение на задължителните указания на Върховния административен съд с Разпореждане от 26.08.2021г., на основание чл.252, ал.2 АПК административният съд е разпоредил Национална агенция за приходите, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” да предоставят данни относно основанията за извършване на действията, от които се търси защита с искането на Б. Найденов, както и за наличието на основания за продължаването им към настоящия момент, предвид доводите за прекратяване на свързаността на жалбоподателя с лицата, посочени в т.1 от Решение №441 на МС.

С Разпореждане от 01.9.2021г., на основание чл.252, ал.2 АПК АССГ е разпоредил Министерския съвет на Р България да предостави информация за правните и фактически основания за приемане на Решение №441 от 4.06.2021г. на Министерския съвет, които са посочени в т.V от писмо изх.№20Г-16 от 2.07.2021г., адресирано до ВАС, както и да уведоми АССГ дали по отношение на жалбоподателя Б. Найденов са предприемани други действия, свързани с изпълнение на Решение №441 на МС, както и дали същият е сезирал работната група, създадена в изпълнение на посоченото решение, за предприемане на действия за изключването му от списъка.

По делото са постъпили изисканите от съда становища на МФ, МВР, ДАНС и МС. В становището на министерство на финансите се посочва, че включването на жалбоподателя в списъка не е фактическо действие, а волеизявление на административен орган, а действията на работната група се основават на изрично възложеното в т. 1 от РМС №441/04.06.2021 г. задължение да изготви и поддържа списък на лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерство на финансите на Съединените американски щати, както и че действията са в защита на националната сигурност и обществен интерес и в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

В становището на Държавна агенция „Национална сигурност“ се посочва, че по отношение на Б. Найденов от страна ДАНС няма данни да е предлагано на постоянната работна група включването на лицето в списъка по т. 1 от РМС № 441/04.06.2021 г. Към момента на подаване на искането не са налице фактически действия, които да са извършени от служители на административния орган. Към Становище на Министерство на вътрешните работи, дирекция „Правно-нормативна дейност“ се прилагат справка рег. № 3286р-30647 от 06.07.2021 г. по описа на Главна дирекция „Национална полиция“, издадена след публикуване на списъка на физическите лица с дата 15.06.2021 г., в която се посочва, че за Б. Найденов, ЕГН [ЕГН] не е установена свързаност с дружества, включени в разширения списък и вписани под номера 19, 30, 35 и 40 от списъка.

При събраните по делото доказателства първоинстанционният съд е приел, че по делото е установено действието, за което се търси защита, както и са индивидуализирани в достатъчна степен длъжностните лица и съответните административни органи, които се претендира да извършват това действие. С оспореното разпореждане съдът е отхвърлил искането на Б. Найденов, направено по реда на чл.250 АПК за незабавно прекратяване на неоснователните действия на длъжностни лица от Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи и Държана агенция „Национална сигурност“, както и членовете на постоянна работна група, изразяващи се поддържане данните му в списък по т.1 от Решение №441/04.06. 2021 г. на Министерския съвет. 

Важни въпроси относно българския списък "Магнитски", които все още чакат своите отговори

За да отхвърли искането по чл.250 АПК първоинстанционният съд е приел, че не са налице фактически действия, които да се извършват от служители на административен орган по отношение на Б. Найденов и за които да е налице правна възможност съдът да постанови прекратяването им. Приел е, че действията по изготвяне и публикуване на списъка на интернет страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите са вече завършени към момента на подаване на искането, с изключение на действията по поддържане на списъка, който е достъпен на интернет страниците на МФ и НАП. Съдът е приел, че сочените от жалбоподателя действия – поддържане на данните в списък по т.1 от решение №441 от 4.06.2021г. на Министерски съвет не са фактически такива, а правни, поради което и не подлежат на защита по реда на чл.250 от АПК. Въз основа на горното съдът прави извод за неоснователност на искането, поради което го отхвърля.

Обжалваното разпореждане е неправилно.

С разпоредбата на чл.250 - Раздел I, Глава петнадесета на АПК е регламентирана защита срещу всякакви фактически действия на административните органи и техните длъжностни лица, които не са административни актове и не се извършват в изпълнение на административен акт или на закона. За да е допустимо искането по чл.250, ал.1 АПК е необходимо твърдяното фактическо действие да не е прекратено и да е налице правен интерес от търсената защита. Постоянна и непротиворечива е практиката на съда, че защита по чл.250 АПК се допуска единствено по отношение на действия, които са започнали да се осъществяват, но не са преустановени към момента на подаване и разглеждане на искането. В случая твърдяното незаконосъобразно фактическо действие е „поддържане на данните на Б. Найденов в списък, публикуван на интернет страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите“.

Частният жалбоподател поддържа, че към момента на подаване на жалбата, и към настоящия момент, администрацията продължава да извършва неоснователните действия без прекъсване, които се изразяват в това, че на сайта на МФ и на сайта на НАП се поддържат данните на Б. Найденов в списъка по т.1 от Решение №441 от 4.06.2021г. на Министерския съвет на Република България на „асоциирани лица” по смисъла на т.1, буква „б” от Решение №441 от 4.06.2021г. на МС на РБ, т.е администрацията поддържа статуса на жалбоподателя като „асоциирано лице” по смисъла на т.1, б.”б” от РМС, т.е лице, което „попада и потенциално би попаднало в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи OFAC на Министерство на финансите на Съединените американски щати. 

Европарламентът обсъжда утре „българския“ списък „Магнитски“ след многобройни жалби за неправомерни санкции

Това твърдяно фактическо действие е налично към датата на подаване на искането, което не е спорно по делото. Видно от заглавната част и от петитума на подаденото искане по чл.250 АПК, действието, срещу което то е насочено е поддържането на публикуван в Интернет страниците на МФ и НАП списък с включени личните данни на Б. Найденов в него и извършването на това действие безспорно не е преустановено, което се установява и от първоинстанционният съд. Първоинстанционният съд е приел, че към момента на депозиране на искането до съда 02.08.2021г. по адм.д. №7607 по описа за 2021г. списъка вече е изготвен и публикуван на интернет страниците на Министерство на финансите и на Национална агенция за приходите, както е безспорно и, че списъка продължава да се поддържа и е достъпен на същите интернет страници и към настоящия момент.

За частният жалбоподател е налице и правен интерес от търсената защита. Наличието на правен интерес от оспорване на неоснователните действия, изразяващи се в поддържането на данните на жалбоподателя в списъка се обуславя от негативните последици за него от извършването им, които се изразяват в закриване на банковите му сметки в „Интернешънъл Асет Банк” АД, предвид указания на БНБ, издадени в изпълнение на РМС №441, както и предвид установеното в т.6 от РМС задължение за органите и дружествата с държавно или общинско участие или контрол да не влизат в нови такива отношения.

Разпоредбата на чл.250, ал.1 АПК дава средство за защита на всеки, на когото гарантирани от правото права и интереси са засегнати от фактически действия, извършвани от името на административния орган или от длъжностно лице на администрацията на административния орган. За целите на съдебното производство по чл.250 – 254 АПК законодателят е дефинирал съдържанието на понятието неоснователни действия. Това са действия, които не се основават на административен акт или на закона. Така даденото определение сочи, че защитата по чл.250, ал.1 АПК е защита от неюридически действия на административен орган, т.е защита само срещу фактически действия, които се извършват извън определените по закон правомощия на органа.

За да е основателно искането на жалбоподателя е необходимо твърдяното фактическо действие по поддържането на данните му в списъка да не се основава на административен акт, след като безспорно не се основава на закон. В случая, от доказателствата по делото се установява, че с Решение № 441/04.06.2021г. на Министерския съвет, на основание чл.105, ал.1 от Конституцията и чл.7, ал.1 и 3, чл. 8, ал. 1 и 3 и чл. 24 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и с цел да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, в т.1 се създава постоянна работна група с участието на представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите, която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати. Като критерии за включване в списъка са посочени: а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC; б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години; в) всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4.
Следва да се отбележи, че съгласно т.4 от РМС № 441/04.06.2021 г., Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална агенция за приходите предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т.1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка в случай, че се установи свързаност, или изключване от списъка на лица, в случай, че свързаността е прекратена.

По делото от жалбоподателят са представени доказателства и се излагат аргументи, от които се установява, че е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ. Прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията. Освен това е представено писмено доказателство, изходящо от Министерство на вътрешните работи - писмо от дирекция „Правно-нормативна дейност” на МВР №812100-11913 от 5.08.2021г., ведно с приложената към него справка с рег. № 328бр-30640 от 6.07.2021г. по описа на Главна дирекция „Национална полиция”, от което се установява, че не е налице свързаност между жалбоподателя и дружества, включени в разширения списък. 

Двоен аршин за пример - гръцката Интралот, съдружник на Божков от 18 години извадена от списъка на свързани лица, а Найденови добавени въпреки че са прекратили участие много по-рано

Важно е да се отбележи, че прекратяването на свързаността е основание за изключване на жалбоподателя от списъка, на основание т.4 от РМС № 441/04.06.2021 г. Това е достатъчно, за да се приеме, че фактическите действия по поддържане на данните на Б. Найденов в Списък на физическите лица, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на интернет страницата на Национална агенция за приходите, са неоснователни по смисъла на чл.250, ал.1 от АПК.

Поради това исканата защита срещу тези фактически действия е следвало да бъде предоставена от съда като се нареди тяхното незабавно и безусловно преустановяване. Като е приел обратното и е отхвърлил предявеното искане, първоинстанционният съд е постановил неправилно разпореждане, което следва да бъде отменено и вместо него, постановено друго определение, с което по аргумент от чл.235, ал.1 от АПК въпросът се разреши по същество. Предвид изложеното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Върховният административен съд, осмо отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Разпореждане № 6835/15.09.2021 г., постановено по адм. дело № 8518/2021 г. по описа на Административен съд–София град и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

НАРЕЖДА да се прекратят фактическите действия по поддържане на данните на Б. Найденов, [ЕГН] в Списък на физическите лица, асоциирани лица по смисъла на т. 1 от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, поддържан на интернет страницата на Министерство на финансите и на интернет страницата на Национална агенция за приходите, извършвани от длъжностните лица на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, които отговарят за поддържането на Списъка на страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, както и от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите, като членове на постоянната работна група, създадена с РМС № 441/04.06.2021 г.

Определението е окончателно". 

На база това решение на съда Стефан Найденов, който е в списъка "Магнитски" по идентични причини като Цветомир НайденовЦветомир НайденовЦветомир Найденов е роден на  28 февруари 1973 година в София. Изучавал е Счетоводство и контрол в и Боян НайденовБоян НайденовБоян Найденов е роден в София. Боян Найденов и брат му Цветомир Найденов започват семеен бизнес с, трябва също незабавно да бъде изваден. 

Филип Епитропов
836 0

Свързани новини

Водещи новини