МС осигури 32 млн. лева за закупуване на 76 модернизирани вагона за БДЖ

  • 01 април 2024 16:37

  • 678
  • 3
МС осигури 32 млн. лева за закупуване на 76 модернизирани вагона за БДЖ
© Pixabay

Кабинетът в оставка "Денков" проведе извънредно заседание днес.

Ето какви решения прие Министерският съвет:

Отпускат се 154,6 млн. лева безлихвен заем на НКЖИ за два железопътни проекта

Правителството одобри отпускането на безлихвен заем на НК „Железопътна инфраструктура“ в размер на 154 652 892 лева без ДДС. Средствата са необходими за продължаване на строителните дейности по проектите „Модернизация на жп линия София - Драгоман - сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман, фаза 2“ и „Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин - Костенец, фаза 2“. Заемът се отпуска за срок до 31.12.2024 г.

Изпълнението на двата проекта е започнало с финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и предстои дейностите, които не са изпълнени в периода на допустимост на разходите по оперативната програма да бъдат фазирани в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. До приключването на процедурите по фазиране на двата проекта се налага финансирането на строителните дейности, надзора, отчужденията и археологията да се осигурят от Държавния бюджет, като средствата ще бъдат възстановени след включването на проектите в ПТС 2021-2027 г.

Отпускането на заема цели да няма прекъсване в строителството по двата ключови проекта, които са част от направлението сръбска граница-Драгоман-София-Пловдив.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството промени статута на имот от публична в частна държавна собственост и заедно с още осем терена с обща площ 33 530 кв. м ги предоставя в собственост на Столична община. Имотите се намират в район „Възраждане“ и ще бъдат използвани за задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с реализирането на улици, инженерна инфраструктура и озеленяване.

Министерският съвет предоставя на Община Варна за управление Младежката площадка в Морската градина на град Варна. Имотът е публична държавна собственост и представлява терен с площ 1590 кв. м и три сгради в него. Намеренията на Общината са да превърне обекта в кът за отдих, социални контакти и забавления на гражданите и гостите на града, като преди това бъде извършен основен ремонт на сградите и прилежащото пространство. Гражданите ще имат свободен достъп, а обществените мероприятия, които ще се организират на територията на Младежката площадка, ще са безплатни за посетителите.

Кабинетът прие решение за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в полза на„ Университетска много профилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД, за позитронно-емисионна томография към отделение по нуклеарна медицина“ в имот-публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. ,,Св. Георги Софийски“. Реализирането на обекта, ще осигури подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната болнична помощ.

Одобрено е присъединяването на НАП към Форума за данъчна администрация на ОИСР

Със свое решение Министерският съвет одобри присъединяването на Националната агенция за приходите към Форума за данъчна администрация (FTА) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Форумът е създаден през 2002 г. и обединява представители на данъчните администрации на 53 държави. Целта му е да подобри ефективността, ефикасността и устойчивостта на данъчната администрация. Той дава възможност за споделяне на знания, извършване на проучвания и разработване на нови идеи и проекти за подобряване на работата на администрациите от целия свят.

Присъединяването на Националната агенция за приходите към FTА е възможност за споделяне на експертиза, знание и опит от най-добрите данъчни практики в света и е признание за многогодишните усилия на България да бъде надежден партньор в международните мерки срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане. Участието във Форума за данъчна администрация е важно и в контекста на усилията на страната ни за пълноправно членство в ОИСР.

Приета е Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

Проектът на Наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и организацията на водноспасителната дейност, обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, като се посочват кои са обектите, подлежащи на обезопасяване. Целта е опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

Регламентират се и изискванията, отнасящи се до устройството и оборудването на спасителните постове и спасителните станции, както и личната екипировка на спасителите.

Актуализират се изискванията към медицинските специалисти и оборудването на медицинските пунктове. Дава се възможност в медицинския пункт и в подвижните реанимационни екипи на водни площи и басейни за обществено ползване да работят не само лекари и медицински сестри, както беше към момента, но и фелдшер или лекарски асистент, акушерка и парамедик.

Наредбата регламентира и задълженията на лицата, които посещават откритите водни площи, практикуват водни спортове и използват плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел. Регламентират се и някои специфични изисквания относно организацията и извършването на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, с цел да се гарантира опазване на живота и здравето на децата и учениците.

Правителството одобри нормативни промени, касаещи публикуване на информация от Системата за електронни бюджетни разплащания

Министерският съвет прие измененията и допълненията на Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).

С промените се осигурява законност, публичност и пълна прозрачност по отношение на извършените плащания през системата. На всяко тримесечие на Портала за отворени данни ще се публикува списък с информация за извършените индивидуални плащания на стойност равна или превишаваща 5 000 (пет хиляди) лева, инициирани с бюджетни средства и финализирани в СЕБР А. Изключения правят плащанията за заплати и осигуровки, както и други плащания към физически лица.

В Наредбата са посочени данните, които ще бъдат публикуват, като е предвидена анонимизация за осигуряване защитата на лични данни.

Регламентирани са и данните за плащания чрез СЕБР А, които не подлежат на публикуване, извършени от определени държавни институции и плащания, съдържащи класифицирана, защитена или конфиденциална информация.

България ще предостави доброволна нецелева вноска за Програмата на ЮНЕСКО за спешна помощ за Украйна

Министерският съвет одобри проект на споразумение за предоставяне на доброволна нецелева вноска за Програмата на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за спешна помощ за Украйна в размер на 40 000 щ. д. (72 264 лв.). Необходимото финансиране ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи.

Основната цел на Програмата на ЮНЕСКО е да подпомогне Украйна за преодоляване на отражението на руската агресия в сферите на дейност на организацията - образование, култура, наука, комуникация и информация. До момента доброволни нецелеви вноски са направили повечето държави-членки на ЕС -Австрия, Белгия, Чехия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия, Испания, Швеция. Мобилизирани са повече от 43 милиона щатски долара за изпълнение на конкретни действия на терен.

Извлечените поуки от предишни кризи показват, че културата, образованието и информацията имат важно значение за удовлетворяването на първостепенните потребности на засегнатото от военни действия население, за изграждането на устойчивост и подготовка за бъдещото възстановяване.

Координираната подкрепа в тази посока от страна на международната общност е необходима повече от всякога. Чрез създадената Програма ЮНЕСКО допринася за мобилизирането на такава подкрепа в помощ на украинското население. Подкрепата на България за Програмата на ЮНЕСКО за спешна помощ за Украйна ще допринесе за способността на организацията да отговори навременно и ефективно в своите области на действие на приоритетните нужди в и за Украйна в изключително трудна и нестабилна ситуация.

Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство с ЕК за организиране на информационни и комуникационни кампании за въвеждане на еврото

Правителството одобри проект на Споразумение за партньорство между Европейската комисия (ЕК) и Република България за организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото в страната в рамките на европейската информационна и комуникационна стратегия за еврото и Икономическия и паричен съюз. Министърът на финансите бе упълномощен да го подпише от името на Република България.

Споразумението за партньорство предвижда да се координират усилията на българските власти и ЕК, за да се повиши информираността на обществеността за функционирането на Икономическия и паричен съюз и на еврото, и да се допринесе за плавната смяна на валутата.

Съвместните дейности могат да бъдат съфинансирани чрез споразумение за безвъзмездни средства или да бъдат изпълнени от ЕК, в зависимост от наличието на бюджетни средства. Подкрепата на ЕК чрез споразумения за безвъзмездна помощ или пряко изпълнение на дейностите не трябва да надвишава 50% от общите разходи, направени при изпълнение на националната стратегия.

Подобни споразумения са били подписани и от другите държави в рамките на подготовката им за присъединяване към еврозоната.

Министрите на транспорта на дунавските държави ще потвърдят ангажиментите за поддръжка на инфраструктурата на водния път

Правителството одобри проект на Заключения за ефективната рехабилитация и поддръжка на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци. Предвижда се документът да бъде подписан от министрите на транспорта на дунавските държави. Те ще се срещнат на 4 април 2024 г. в Брюксел, в рамките на форума „Дни на свързването на Европа“, организиран от Европейската комисия в партньорство с Белгийското председателство на Съвета на ЕС.

България, Австрия, Хърватия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Босна и Херцеговина, Молдова, Украйна и Сърбия декларират продължаване на сътрудничеството за оптимално управление и подобряване на условията за корабоплаване и на наземната инфраструктура, както е предвидено в Генералния план за рехабилитация и поддържане на река Дунав и нейните плавателни притоци.

След одобряването на плана през 2014 г. над 75 милиона евро са инвестирани чрез съфинансирани от ЕС проекти в рамките на Механизма за свързване на Европа, националните оперативни програми, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейската инвестиционна банка.

Одобрени са промени в ценовата политика на летищата във Варна и Бургас

Министерският съвет одобри нормативни промени, с които се въвежда нова ценова политика на летищата във Варна и Бургас. Концесионерът на двете летища е представил анализ, който показва, че от 2020 г. насам трафикът на летищата е значително по-слаб и възстановяването му след пандемията от COVID-19 е много по-бавно от първоначалните прогнози. В допълнение към това, войната в Украйна също оказва неблагоприятно въздействие върху дейността на двете летища.

Концесионерът на двете летища е предложил ценова стратегия, която да стабилизира и стимулира увеличаването на пътническия и самолетен трафик в дългосрочен план. Стратегията включва актуализация на летищните такси на летищата във Варна и Бургас и въвеждане на Програма за стимулиращи отстъпки.

От 15 април 2024 г. се увеличава размерът на таксите за кацане, за паркинг при базиране, за обслужване на пътници и за сигурност. Въвежда се нов вид такса сигурност за въздухоплавателни средства, които не превозват пътници. Подобен подход ще позволи на концесионера да осигури оперативните си разходи за експлоатацията на двете летища, да поддържа високо качество на услугата, безопасност и сигурност, както и да изпълнява своевременно проектите по одобрената инвестиционна програма на дружеството.

Въвежда се и Програма за стимулиращи отстъпки, достъпни за всички ползватели на летищата. Отстъпките за авиационните оператори са определени по обективни критерии: брой заминали пътници в месеците извън активния сезон; нов целогодишен или сезонен маршрут, необслужван в предходната година; минимална честота и продължителност на опериране по маршрута.

С въвеждането на стимулиращи отстъпки се цели привличането на авиокомпании, развиващи нови маршрути, което ще повиши конкурентоспособността на двете летища и ще подобри целогодишната свързаност. Стимулиращите отстъпки са утвърдена практика и се прилагат на почти всички летища в Европейския съюз, както и на летищата в София, Пловдив и Горна Орях о вица.

Актуализиран е и размерът на такса „прелитане", която събира доставчикът на аеронавигационно обслужване в обслужваното въздушно пространство на Република България - Държавно предприятие „Ръководство въздушно движение". Заедно с такса „прелитане" се актуализира и лихвеният процент за просрочено плащане на аеронавигационните такси за 2024 г., определени по реда, предвиден в Регламент на ЕС.

Одобрена е наредба за таксата за битовите отпадъци в общините

Правителството прие „Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси“.

С приемането на Наредбата се регламентират ясни и унифицирани правила за прилагане на основите, от които всяка община може да избере, за да определи таксата за битови отпадъци, така че да се постигне максимално обвързване между генерираното количество битови отпадъци и дължимата такса за тях. Документът регламентира начините за определяне на таксата при всяка от приетите в Закона за местните данъци и такси основи, като са използвани и формули за изчисляване. Също така се унифицира и образец на документ, в който се представят необходимите разходи за предоставяне на услугите, като целта е да се намалят случаите на включване на недопустими разходи при определянето на таксата.

С приемането на Наредбата се постига прозрачност и публичност на включваните разходи при определянето на разходите в план-сметката, като е определен форматът на информацията и данните за таксата за битови отпадъци, които общината трябва да публикува на своята интернет страница за информация на гражданите.

Наредбата регламентира видовете дейности по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и относимите разходи на общината за извършването им. Изчерпателно се посочват източниците на финансиране на тези разходи за оказване на услугите, които се предоставят от общините във връзка с управлението на битовите отпадъци. Изрично е регламентирано, че разходите, които се финансират от други източници, различни от таксата за битови отпадъци, се изключват от план-сметката при определяне на таксата за битови отпадъци за разпределяне към задължените лица. 

МС отпуска 72 млн. лв. за увеличение на заплати в образованието и културата

Одобрени са 71,8 млн. лв. допълнителни средства по бюджетите на МОН, МК и на общините

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и на общините в размер на 71,8 млн. лв.

От тях 16,645 млн. лв. са за увеличение на заплатите на помощник-възпитателите, като 16,631 млн. лв. се предоставят по бюджетите на общините и 0,014 млн. лв. по бюджетите на МОН и на МК.

За музеите, галериите, библиотеките и читалищата, финансирани по стандарти за делегирани от държавата дейности, в т.ч. и за Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала", са одобрени 23,1 млн. лв., от които 18,4 млн. лв. се предоставят по бюджетите на общините и 4,8 млн. лв. по бюджета на Министерството на културата.

По бюджетите на общините се предоставят също и 32 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на персонала в общинската администрация.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с приетите разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 2.3, 5.1.1, 5.2 и 8.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Осигурени са близо 32 млн. лева за закупуване на 76 модернизирани вагона за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

Министерският съвет одобри допълнителен капиталов трансфер на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД в размер на близо 32 млн. лева. Средствата са за доставка на 76 модернизирани пътнически вагона.

С новия подвижен състав ще се осигури ефективното изпълнение на графика за движение на влаковете и ще се минимизират закъсненията, породени от недостиг на влакове. Ще бъде предоставено и много по-комфортно и безопасно пътуване на пътниците.

Мерките са в изпълнение на Програмата за управление на Република България юни 2023 г. - декември 2024 г., раздел „Транспорт и съобщения“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за 2024 г.

Приет е редът за въвеждането в експлоатация на Автоматизирана информационна система за издаване на „Синя карта“

Правителството прие реда за въвеждането в експлоатация и използване на Автоматизирана информационна система „Платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа“, т.нар. ,,Синя карта“.

Разработената информационна система ще осигури дигитализиране на процесите, свързани с издаването на разрешителни за пребиваване и работа на чужденците в Република България и ще намали административната тежест за всички участници. Чрез нея ще се създадат условия за електронен обмен, проследимост, прозрачност и ще се съкрати времето за обработката на документи. Основният фокус е поставен върху потребителя в центъра на административното обслужване.

Целта на Синята карта на ЕС е създаване на по-привлекателна и ефективна общоевропейска схема за привличане на висококвалифицирани работници от трети държави. Тя ще бъде основен инструмент, включващ по-бързи процедури, по-гъвкави критерии за прием, както и по-широки права и улеснена мобилност в рамките на европейската общност.

Одобрени са промени в утвърдените разходи по политики и програми по бюджета на МРРБ за 2024 г.

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени в утвърдените разходи по области на политики и програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г.

Промените се наложиха предвид изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет за 2024 г. МРРБ отговаря за прегледа, одобрението за финансиране, наблюдението и отчетността на всички общински проекти, които са заложени в Приложение № 3 към закона, и за актуализациите през годината.

В министерството предстои назначаване на нови служители за новосъздадения отдел „Общински проекти и благоустройство“ към водещата инвестиционна дирекция за управление на програмата, чиито възнаграждения и дължими осигурителни вноски не са обезпечени с финансов ресурс. Затова с промените по бюджета на МРРБ се обезпечава финансов ресурс за укрепване и поддържане на административния капацитет на министерството чрез привличане и задържане на опитен и квалифициран експертен състав.

Целта е да се осигури адекватно заплащане и създаване на мотивация на служителите, за да се гарантира качествено и срочно изпълнение на дейностите по финансирането на Инвестиционната програма за общински проекти. Вътрешно преструктуриране е с цел оптимизация на работните процеси по администриране на обем нови задачи се предвижда и за други дирекции в министерството.

Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 2 286 746 лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване" по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Проектът на Постановление е подготвен на основание чл. 109, ал. 3 и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., чл. 119, ал. 5 от Закона за здравето и чл. 1 О, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2023 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2023 г.).

Одобрени са допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. в размер на 15 000 000 лв., за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване" по чл. 1, ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност за организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените - неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката.

Одобрен е проект на международен договор в сферата на отбраната

Министерският съвет на Република България прие доклад за одобряване на проект на международен договор за Изменение и допълнение № 2 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support)/ BU-D-SAВ LOA А2.

Предлагането на допълнения и изменения към действащи договори по Програмата за чуждестранни военни продажби (Програма FMS) е стандартна практика на Правителството на САЩ, когато се изискват корекции в тяхното съдържание.

Предложеният проект на договор не променя стойността на международния договор BU-D-SAB LOA „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка", а предвижда различни промени в неговото съдържание (коригиране на стойности и пренасочване на средства между отделни линии, промяна на транспортни кодове, уточняване на реда за предоставяне на информация за предстоящи доставки и други).

Одобрен е проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година.

Необходимостта от промените произтича от разпоредбата на чл. 107, ал. 14 от държавния бюджет за 2024 г., съгласно която Народното събрание може да извършва промени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от същия закон. В това Приложение са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Промените се предлагат от Министерския съвет, въз основа на предложения на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г.

Промените в общинската Инвестиционна програма бяха изготвени от Министерството на финансите на основание предложения на кметовете на общини. В рамките на определените срокове, в Министерството на финансите бяха получени писма от кметове на 167 общини, с общо приложени 1062 броя предложения за промени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г., които основно са за: замяна на определените в Приложението проекти с нови такива (54 броя), за отпадане на определени в Приложението проекти ( 42 броя), за допълване на определените с Приложението проекти с нови такива (673 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в Приложението (293 броя).

Броят на проектите в Приложението се увеличава с 631 проекта, или от 1627 броя утвърдените по Приложението проекти сега стават 2258 броя.

Чрез програмата се подпомага изпълнението на капиталовата програма на общините за периода 2024-2026 г. Финансирането на проектите се извършва на база сключени споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на съответните общини, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г. 

Последвайте канала на

Филип Епитропов
678 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар

2024.05.25 | 08:12

3
❤️ Г­о­­р­­е­­щ­и­­ ­­­м­о­­м­­и­­ч­­е­­­т­­­а­ ­­­в­­и­­­ ­­о­­ч­­­а­­­к­­в­­­а­­т ­-­ X­­1­8­­­.­­F­­U­N

2024.04.01 | 21:18

2
Луд ceкc няколко часа, силна еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишен тeстoстеpон и безoпаcно на всяка възpaст! Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим----> do.my/bmaca

2024.04.01 | 17:22

1
А ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПЕНСИИТЕ НИЩО.! вЕЛИКДЕНСКИ ДОБАВКИ НАНАЙСИ. щОМ ВАГОНИТЕ В ЕДНА ТЕРИТОРИЯ СА ПРЕДИ ХОРАТА ЗАКРИВАЙ ТАЗИ МАФИОТСКА ТЕРИТОРИЯ.

Добави коментар

Водещи новини