Служебното правителство прие Национален оперативен план за справяне с пандемията

  • 14 юли 2021 16:15

  • 2769
  • 6
Служебното правителство прие Национален оперативен план за справяне с пандемията
© Pixabay

Министерският съвет прие Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, съобщиха от правителствената информационна служба.

Планът описва състоянието на страната по епидемиологични показатели и прави анализ и оценка на рисковете и на наличните ресурси на здравната система. Включени са начините, чрез които да се подобрят шансовете за намаляване на пораженията от пандемията - смъртни случаи, щети за икономиката, както и възможностите на здравната система да реагира адекватно.

В зависимост от 14-дневната заболяемост на 100 хил. души население, процента положителни тестове от направените проби, заетите болнични легла и други показатели, в плана се определят цветови зони: зелена, оранжева, червена и тъмночервена. Според това в коя зона е страната ни, се предвижда поетапно въвеждане на различни противоепидемични мерки, което ще даде предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса. В плана са залегнали насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и на извънболничната помощ, действията за осигуряване на лекарствени продукти, а също и предвидените инвестиции в системата на здравеопазването.

Националният план за справяне с пандемията определя стратегическата рамка в здравеопазването при различни нива на заболяемост, която ще послужи на всички институции, ведомства и организации да съставят свои планове и стратегии за оптимално справяне е кризата във всеки един от определените периоди и ще позволи държавата да продължи да работи в синхрон и при следваща тежка епидемична вълна. 

Ето и всички останали решения на служебното правителство от днешното му редовно заседание:  

Правителството предлага акад. Иван Попчев да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Министерският съвет предлага на президента да награди акад. Иван Попчев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие за особено значими заслуги за развитие на математическата наука и информатиката. Предложението е по инициатива на Българската академия на науките (БАН). Акад. Попчев е участвал в изпълнението на над 200 международни, междуакадемични и национални проекта. Работил е със стопански организации от различни отрасли. В резултат на това са реализирани системи и продукти с висок икономически и социален ефект в България и в чужбина. Членувал е в настоятелства, академични, факултетни, учебни съвети и научни журита в редица университети. Носител е на званието „доктор хонорис кауза“ в няколко висши училища. Активно участва в ръководството, организацията и управлението на държавни, стопански и научно-образователни структури.

Акад. Иван Попчев има повече от 300 отпечатани научни трудове, от които 15 монографии, 38 книги на български, английски, руски, немски, корейски и френски език. Тези трудове са многократно цитирани в енциклопедии, учебници и доклади. Основните научни приноси, получени от колективи под негово ръководство, са в областта на системните и логическите основи на изкуствения интелект и теорията на управлението на системи. Понастоящем в наукометричната база данни Scopus се откриват 97 документа и 502 цитирания на академика, а в Web of Science има 103 публикации с негово участие и 465 цитирания.

Акад. Попчев е член на няколко международни научни организации, на редколегии и официален рецензент на международни и национални списания и поредици. Неведнъж е отличаван с международни награди от Япония, Австрия, Русия, Украйна и други. Носител е на званието „Заслужил деятел на науката“, медал „1300 години България“, почетния знак на БАН „Марин Дринов“. Получава наградата на науките за земята и техническите науки на Президиума на БАН през 1977 г. За високите си постижения акад. Попчев е получавал множество награди, като през 1986 г. е бил награден с орден „Св. Св. Кирил и Методи“ – втора степен.

Почетният консул на България в Монреал Георги Паничерски ще бъде награден с орден „Мадарски конник” първа степен

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на Георги Паничерски, почетен консул на Република България в Канада със седалище в град Монреал и с консулски окръг, обхващащ провинция Квебек, с орден „Мадарски конник” първа степен. Това се посочва в прието днес решение на Министерски съвет, според което орденът ще му бъде връчен за неговите значими заслуги и личен принос за развитието на двустранните отношения и задълбочаването на сътрудничеството между Република България и Канада.

Георги Паничерски е активен член на българската общност в провинция Квебек от 1990 г. Бивш председател е на Българското културно-спомагателно дружество (1996 - 1998 г.) и настоящ член на съвета на председателите. През 1996 г. организира първите „Български дни в Монреал”, включващи изложби на живеещи в Канада български художници, скулптори, архитекти и фотографи, фолклорни и класически концерти и научна конференция. Основател и председател е на Канадско-българския бизнес съвет, чиято цел е опознаването и споделянето на канадския организационен и икономически опит. През годините е организирал множество бизнес форуми и търговски мисии. През 2001 г. е назначен за почетен консул на Република България в Канада със седалище в град Монреал и с консулски окръг, обхващащ провинция Квебек.

За значителния му принос за развитие на канадско-българските отношения и дългогодишната работа в полза и подкрепа на българската общност в провинция Квебек, Паничерски е удостоен с почетния знак на Министерството на външните работи „Златна лаврова клонка”, както и с медал „Иван Вазов” и почетен знак на ДАБЧ. През 2021 г. изявеният български деец и общественик отбелязва своя 70-годишен юбилей, както и навършването на 20 години от назначаването му за почетен консул на България в Монреал и 25 години от създаването на Канадско-българския бизнес съвет. 

Вижте какви решения ще взима служебният кабинет утре

Приет е годишният план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия

Министерският съвет прие Годишния план за 2021 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. Документът е съгласуван в рамките на постоянната Национална координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия. В плана са заложени повече от 100 дейности с общ бюджет за над 185 млн. лева, уточнено е финансирането им - от бюджетите на съответните ведомства, общини, фондове на Европейския съюз и други международни организации.

Димитър Петров е определен за председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Правителството прие решение за промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На мястото на д-р Бойко Пенков като председател на Комисията е определен д-р Димитър Петров. Доктор Петров е завършил Висшия медицински институт - гр. Варна. Има придобита медицинска специалност „Вътрешни болести”, както и придобита квалификация „Здравен мениджмънт”. Работил е като лекар-ординатор и впоследствие завеждащ вътрешно отделение в „Обединена районна болница – Търговище” (понастоящем МБАЛ „Търговище” АД). Също така е бил народен представител в 38-то Народно събрание на Република България. Доктор Петров е заемал ръководни длъжности в Националната здравноосигурителна каса, включително е бил управител на институцията.

България иска да придобие статут „Участник” в комитета по научна и технологична политика на ОИСР

Министерският съвет одобри намерението на Република България да придобие статут „Участник“ в Комитета по научна и технологична политика (КНТП) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и работните органи към него. С придобиването на статут „Участник“ в КНТП на ОИСР ще бъде затвърдено желанието на България за присъединяване към Организацията и ще бъде поет ангажимент да се придържаме към целите, практиките и високите стандарти на Комитета. Статутът „Участник“ ще даде възможност за активно участие на България в Комитета й работните формати към него.

Тази стъпка ще подпомогне обмена на добри практики чрез споделяне на институционално и политическо ноу-хау, ще благоприятства достъпа до политики, които насърчават просперитет, равенство, възможности и благополучие за всички. Участието в комитета ще допринесе за националната експертиза в областта на политиката за научни изследвания и технологии, вкл. и по отношение разработването и мониторинга на процедури, стандарти и показатели за научни дейности. Същевременно членството на България със статут на „Участник“ в КНТП на ОИСР ще осигури допълнителни позитиви в подкрепа на кандидатурата на страната ни за членство в ОИСР.

Изменя се правителственото постановление относно прилагането на европейския регламент за установяване на система на общността за митнически освобождавания

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 75 от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на общността за митнически освобождавания. Документът има за цел да отрази в националното ни законодателство удължения до 31 декември 2021 г. срок за освобождаване от вносни мита и ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19, както и удължения от Европейската комисия срок за предоставяне на информация на Комисията за тези стоки до 30 април 2022 г. В обхвата на Постановлението влизат лекарствени продукти, в т.ч. и ваксини срещу COV1D-19, медицински изделия, медицински апарати, лични предпазни средства, които са особено необходими в борбата с COVID-19.

Правителството прие решение за удължаване на срока за кандидатстване по Програмата за безлихвено финансиране на физически лица, изпълнявана от ББР

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 257 от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 и възлагане изпълнението й на „Българска банка за развитие” АД. С него срокът за кандидатстване по Програмата се удължава до 31.08.2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките партньори по нея, което от двете настъпи по-рано.

Решението е продиктувано от това, че пет от търговските банки, които са сключили финансови споразумения с ББР все още финансират по Програмата. Съдейки по темпа им, ако не се удължи срокът за кандидатстване по нея, ще остане свободен, неоползотворен гаранционен лимит. Едновременно с това е приета и промяна в т. 2 от Решение № 257 на Министерския съвет от 2020 г. за отразяване на настъпилата промяна в акционерното участие на държавата в капитала на Българската банка за развитие, а именно - че Банката е еднолично акционерно дружество. Приетото решение ще способства за ефективното изпълнение на Програмата, възложена на ББР ЕАД, за преодоляване на отрицателните последици от пандемията COVID-19. 

Кирил Петков: Директори на ББР са взимали заплати по 60 хил. лева месечно, което е безумно

Правителството определи „България Ер“ АД и „Гъливеър“ ЕООД за въздушни превозвачи по линията София - Кайро – София

Правителството определи „България Ер“ АД и „Гъливеър“ ЕООД за въздушни превозвачи, които да оперират по международната въздушна линия София - Кайро - София. Определените въздушни превозвачи са заявили готовност да започнат да изпълняват редовни полети по линията София - Кайро - София с честота два пъти седмично, съответно „България Ер“ АД в дни сряда и събота, а „Гъливеър“ ЕООД - в петък и неделя. Изпълняването на редовни полети по договорената линия ще подобри свързаността между България и Арабска република Египет, с което ще благоприятства развитието на сътрудничеството в различни сфери и ще предостави нови възможности за пътувания на гражданите от двете страни.

Националната научна програма “ВИХРЕН“ получава 2,2 млн. лв.

Министерският съвет одобри 2 202 150 лв. за финансиране на планирани дейности по вече действащата Националната научна програма (ННП) “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН). С отпуснатата сума ще бъдат изплатени средствата за третата година от реализацията на проекти, одобрени за финансиране през 2019 г. Програмата, която се изпълнява от фонд „Научни изследвания“, се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Тя е одобрена през 2018 г. и стартира през 2019 г. През 2019 г. бяха финансирани 10 проектни предложения с петгодишен период на изпълнение.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. С Постановлението се одобряват допълнителни разходи, в размер до 800 000 лв., по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на техническа поддръжка на Националната система 112 и услугата eCall за период от шест месеца до края на 2021 г.

Одобрени са промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. С Постановлението се одобрява увеличение на разходите за персонал по бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ към политиката в областта на устойчивото развитие на туризма със сумата от 27 800 лева, за сметка на намаление на разходите по показател „Издръжка и други текущи разходи“ на същата бюджетна програма.

С постановлението се осигурява финансов ресурс за реализиране в срок на дейности по преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, нанесени на туроператори, за сметка на преструктуриране на разходи по бюджета на МТ за 2021 г., което ще позволи на Министерството на туризма да наеме външни оценители за администриране на проектни предложения на туроператорите, подадени в изпълнение на член 26а, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), в сила от 06.04.2021 г. (ЗМДВИПОРНСПП). С този член е създадена разпоредба, според която държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Осигуряват се средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в държавните училища по изкуствата и училища по културата. С чл. 1 от Постановлението се одобряват допълнителни разходи за 2021 г. от централния бюджет, в размер на 44 120 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи от държавните училища по изкуствата и училища по културата към Министерството на културата по реда на ПМС № 46 от 2020 г. Сумата се осигурява за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2021 г.

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения по шест решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 91 633 лв. обезщетения в изпълнение на шест решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 16.02.2021 г. - 20.04.2021 г.

Правителството одобри изплащането на 4 000 евро общо обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 4 000 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на чл. 3 (забрана за нечовешко и унизително отношение или наказание) от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, поради лошите санитарно-битови условия на задържане на жалбоподателя по време на изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”, по-специално липсата на подходяща храна и вещи от първа необходимост в периода между 2006 г. и 2015 г.

Жалбоподателят изтърпява наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора - Варна от 2010 г., а от 2006 г. изтърпява други присъди в същия затвор. Жалбоподателят води безуспешно два отделни иска на основание чл. 1 от ЗОДОВ срещу ГД „ИН” и срещу Министерство на правосъдието. По първия иск, с окончателно решение ВАС потвърждава първоинстанционното решение, с което исковата претенция на жалбоподателя е отхвърлена като неоснователна и недоказана, и го отменя в частта за присъдените разноски. По втория иск, ВАС оставя в сила първоинстанционното решение, с което исковата претенция е погасена по давност и осъжда жалбоподателя да плати 50 лева за разходи и разноски по делото.

„Български пощи” ще продадат недвижими имоти в Добрич и Разград

„Български пощи” ЕАД ще продадат недвижими имоти в Добрич и Разград чрез електронен търг. Обектите не са необходими за дейността на дружеството, а поддръжката им е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Сесар Аха Мариньо е новият почетен консул на България в Испания

Сесар Аха Мариньо ще бъде назначен за почетен консул на България в Испания със седалище гр. Сантяго де Компостела, а консулският му окръг ще обхваща територията на автономна област Галисия, реши Министерският съвет днес. Сесар Аха Мариньо е преподавател по математика и през годините е бил кмет, член на испанския Конгрес и на испанския Сенат. До март 2019 г. е бил съветник по въпросите на образованието и културата към испанското посолство в София. Познава добре България и има широка мрежа от контакти в месните политически, предприемачески и академични среди. Като почетен консул на България в Испания Сесар Аха Мариньо ще допринесе за задълбочаването на двустранните връзки във всички области, за разширяване на контактите и комуникацията между българските и испанските граждани.

Румънски гранично полицейски кораб получи разрешение за влизане и пребиваване във вътрешните морски води и териториалното море на България

Министерският съвет прие Решение за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България на румънски гранично полицейски кораб с тактически индикатор МАI 0201 за участие в семинар по търсене и спасяване в море в рамките на Многоцелева оперативна дейност „Черно море 2021“ (Multipurpose Maritime Operation Black Sea 2021) в периода от 19.07.2021 г. до 23.07.2021 г. Целта на Многоцелева оперативна дейност „Черно море 2021“ (Multipurpose Maritime Operation Black Sea 2021) е повишаване на ефективността на бреговата охрана чрез наблюдение на морска граница, превенция и борба с трансграничната престъпност, координирани действия между Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, румънската брегова охрана, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Европейските агенции EFCA и EMSA и Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Фронтекс.

Семинарът по търсене и спасяване и практическото учение са част от концепцията за засилване на оперативното сътрудничество между отделните участници в операцията. Оперативната дейност се организира и координира от Европейската Агенция за гранична и брегова охрана - Фронтекс, която финансира цялата Многоцелева оперативна дейност „Черно море 2021“.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между правителството на България и „Некст.е.ГО България" АД

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Некст.е.ГО България" АД. Той е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект - „Изграждане и управление на иновативен завод за производство на електрически автомобили е.GO в гр. Ловеч" и определяне на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на проекта.

Проектът на „Некст.е.ГО България" АД цели създаване на иновативен завод за електромобили на база принципите на Индустрия 4.0 за разработване, инженеринг, индустриализация, изпитване, производство, маркетинг, дистрибуция, сервиз и продажба на четириколесни превозни средства и части за частна и търговска употреба. Размерът на инвестицията, като дълготрайни материални и нематериални активи, възлиза общо на 280 000 000 лв. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта, ще бъде най-малко 365 в тригодишния период на изпълнение на проекта.

Одобрен е проект на изпълнителна програма за сътрудничество в областта на туризма с Ислямска република Иран

Министерският съвет одобри проекта на Изпълнителна програма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културното наследство, туризма и занаятите на Ислямска република Иран за сътрудничество в областта на туризма за периода 2021-2024 г. Документът отразява готовността на страните да засилят приятелските си отношения и да допринесат за допълнителното развитие на сътрудничеството в областта на туризма.

Страните ще насърчават съвместното си сътрудничество в рамките на Световната организация по туризъм, в областта на квалификацията на кадри, насърчаване контактите между представители на туристическия бизнес, участие в международни туристически събития и др.

Министерският съвет одобри днес позициите на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“

Министерският съвет одобри днес позициите на България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 14-16 юли в Бърдо, Словения. По време на заседанието Словенското председателство предлага за обсъждане въпроси, свързани с правосъдните аспекти на предложенията за Регламент относно изкуствения интелект, което беше публикувано през м. април 2021 г. и цели подобряване на функционирането на вътрешния пазар чрез установяване на единна правна рамка за разработването, предлагането на пазара и използването на системи и продукти с изкуствен интелект.

България намира, че изкуственият интелект следва да бъде инструмент в полза на гражданите, който да се използва при пълна безопасност за гражданите и в съответствие със закона и при зачитане на основните права, като подкрепяме балансирания и пропорционален хоризонтален подход в предложената уредба. В рамките на неформалното заседание на вниманието на министрите на правосъдието ще бъде поставена и темата относно щадящото правосъдие по отношение на децата. През м. март 2021 г. беше публикувана Стратегията на ЕС за правата на детето (2021-2024 г.), която има хоризонтален характер и е първият всеобхватен документ на европейско равнище в тази област. Стратегията има за цел да обедини всички нови или съществуващи законодателни, политически и финансови инструменти на ЕС във всеобхватна рамка чрез засилване на интегрирането на правата и най-добрия интерес на децата във всички политики на Съюза.

България ще подчертае, че закрилата и подкрепата на децата изисква всички органи и служби да работят координирано, поставяйки детето и неговия най-добър интерес в центъра на своите действия. Специално внимание следва да бъде обърнато на превантивните мерки, включително мерките за подкрепа на семействата. 

Над 600 чужди компании с интерес да инвестират у нас

Одобрена е българската позиция за предстоящо заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

Министерският съвет одобри позициите на България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в неформално заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 15-16 юли 2021 г. в Бърдо при Кран, Словения. В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени следните теми: Борба с престъпността в дигиталната ера - дигитален дневен ред на ЕС; Последващи действия след министерската среща в рамките на процеса Бърдо; Нов пакт по миграция и убежище - възможен път напред; Комуникация относно Стратегия за Шенген - пътят напред.

Министерският съвет одобри също резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, проведен на 8 юли 2021 г., в Люксембург. Проведените дискусии в рамките на заседанието бяха: COVID-19 и борбата срещу престъпността: една година по-късно; Изкуствен интелект: поглед през призмата на вътрешната сигурност; Управление на миграционните потоци със съседните страни; Съобщение на ЕК относно Шенгенската стратегия. Одобрени са и резултатите от участието на българска делегация във Втори Шенгенски форум на тема „Как да засилим общата сигурност и мобилността в Шенгенското пространство”, проведен на 17 май 2021 г.

Одобрена е позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в част „Научни изследвания“. То ще се проведе на 19 юли 2021 г. в Словения. По време на неформалното заседание министрите ще обсъдят бъдещето на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Сред темите е изграждането на ефективен подход за координация и мониторинг на изпълнението на целите му и необходимата допълнителна подкрепа от ЕК в процеса на изготвяне на националните планове за постигане на ново ЕНП.

Министрите ще обсъдят инициирания от ЕК нов глобален подход към научните изследвания и иновациите. Ще се дискутират модулираното и диференцирано сътрудничеството на ЕС с приоритетни държави и региони, основано на реципрочност, еднакви условия на конкуренция, както и тематичните приоритети на сътрудничеството - т. нар. двоен преход и в областта на здравеопазването. Участниците ще засегнат и темата за асоциирането на трети страни към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.).

България ще подчертае необходимостта от повишаване на ангажираността на държавите членки по отношение на изпълнението на новото ЕНП и по-активното въвличането на по-широк кръг заинтересовани страни от научноизследователските и иновационни общности в Европа. Страната ще подкрепи отвореността на Европа към света по отношение на научните изследвания и иновациите. Страната ни ще изтъкне потенциала на „Хоризонт Европа“ да насърчава и разпространява европейските ценности и принципи.

Одобрена е позицията на България за неформалната среща в Любляна на министрите по ЕС по околна среда

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз по околна среда, която ще се проведе на 20 и 21 юли 2021 г. в Любляна, Словения. В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обменят първоначални мнения по законодателния пакет „Адаптиране към 55%“, който представя вижданията на Европейската комисия за постигането на повишената климатична цел от „най-малко 55%“ до 2030 г., залагайки пътя към климатична неутралност до 2050 г. и отчитайки нуждата от принос от всички сектори. В хода на предстоящите преговори по пакета за България, приоритети остават осигуряването на адекватна улесняваща рамка, отчитане на националните особености, спазването на принципа за технологична неутралност, запазването на конкурентоспособността на националната индустрия, справедливо разпределение на ползите и усилията от прехода, избягване на допълнителни разходи за домакинствата, достъпна цена на енергията и осигуряване на гаранции за постигане на нужния справедлив социално икономически преход.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени напредъкът в подготовката и очакванията към две предстоящи срещи на международно ниво в областта на климата и биологичното разнообразие - 26-та Конференция на страните по РКООНИК (1-12 ноември 2021 г., Глазгоу) и 15-та Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (11 - 24 октомври 2021 г., Кунмин). Държавите-членки на ЕС, ще обменят мнения и по напредъка в изпълнението на инициативата на ЕС за опрашителите. Споделяме разбирането, че ситуацията с намаляването на дивите опрашители и медоносните пчели е изключително тревожна, както от гледна точка на рисковете за околната среда, така и с оглед на потенциалните икономически загуби. Категорични сме, че са необходими спешни действия за тяхната защита.

Кабинетът се запозна е резултатите от неформалното заседанието на министрите на земеделието и рибарството на Европейския съюз

Министерският съвет се запозна с резултатите от неформалното заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То се проведе в периода 13-15 юни 2021 г. в гр. Лисабон, Португалия. Темата, избрана от Португалското председателство за неформалната среща беше „Продоволствени системи, иновации и управление на природните ресурси“. В своята позиция България посочи, че извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 ясно е очертала, че са необходими много повече усилия за подобряване на гъвкавостта и устойчивостта на сектора, който гарантира продоволствената сигурност на европейските граждани.

Поради налагане на още по-високи екологични стандарти за селскостопански продукти и храни, на фермерите следва да бъдат предоставени адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти. Целта е по този начин да се намали рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони. В рамките на заседанието министрите дебатираха законодателните предложения за бъдещата Обща селскостопанска политика.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната среща на министрите по публична администрация

Правителството прие доклад на заместник министър-председателя по управление на европейските средства за резултатите от проведената на 22 юни 2021 г. в Лисабон, Португалска република, неформална среща на министрите по публична администрация. Това е първата подобна среща след 2014 г., като нейният дневния ред и изказванията на участниците са под знака на глобалната криза, предизвикана от пандемията от Covid-19 и необходимостта от изграждане на устойчиви институции, които да се справят по-добре с настъпващи кризи.

На срещата са приети Заключения на неформалната среща министрите по публична администрация от ЕС относно новаторска, основана на участието, отворена и прозрачна публична администрация, близка до хората, според които основните перспективи на инвестирането в хората и развитие на управлението са мобилността и обмена на служителите, многообразието и приобщаването на служителите, новите подходи към работния процес и лидерство, оперативната съвместимост и киберсигурност, иновативните, основани на данни и трансгранични цифрови обществени услуги и цифровата трансформация в публичния сектор, ориентирана към клиента (в човешко измерение), приобщаваща и основана на ценности.

България, представена от заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов, подкрепи заключенията на министрите за необходимостта от засилено партньорството между институциите на отделните държави членки чрез споделянето на опит и практики, както и че публичната администрация следва да се развива към това да осигурява по-добър баланс между работата и живота извън работа на държавните служители, към по-гъвкави условия на труд, включително чрез дистанционна работа, засилване на екипните усилия в посрещането на предизвикателствата, дигитализация на процесите и иновациите в услугите за гражданите.

Правителството одобри резултатите от юнското заседание на Съвета „Общи въпроси”

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси”, което се проведе на 22 юни 2021 г. в Люксембург. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Румен Александров. Министрите обмениха мнения по политиката на разширяване на ЕС и Процеса за стабилизиране и асоцииране. Съветът подготви заседанието на Европейския съвет на 24-25 юни 2021 г., включващо темите COVID-19, икономическо възстановяване, външните аспекти на миграцията, отношения EC-Русия, актуални развития в Източното Средиземноморие и отношения ЕС-Турция. Председателството на Съвета на ЕС запозна министрите с актуалните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа, а Европейската комисия информира за отношенията на ЕС с Конфедерация Швейцария.

„РЕКОН ТАБАКО” ЕООД получи разрешение за промишлена обработка на тютюн

Правителството издаде безсрочно разрешение за промишлена обработка на тютюн на „РЕКОН ТАБАКО” ЕООД, гр. Пловдив. То е издадено на основание подаденото от дружеството заявление за промишлена обработка на тютюн съгласно чл. 21 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и полученото одобрение от Експертния съвет за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн.

„Холсим Кариерни Материали Пловдив” АД, ще проучва строителни материали в площ „Инджова върба-3”

„Холсим Кариерни Материали Пловдив” АД ще проучва строителни материали в площ „Инджова върба-3”, разположена в землището на с. Дълго поле, област Пловдив. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от дванадесет месеца. През този период „Холсим Кариерни Материали Пловдив” АД ще вложи минимум 43.4 хил. лв. в проучвателните дейности.

Нов устав на Фонда на фондовете предвижда въвеждане на едностепенна система на управление

Правителството утвърди нов устав на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (Фонд на фондовете). С него системата на управление на дружеството се променя от двустепенна - Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите, който ще е в състав от трима членове. Целта на промените е по-ефективно управление и по-гъвкава политика, както и постигането на оперативна бързина при вземането на решения за управлението на финансовите инструменти от Европейските структурни и инвестиционни фондове и намаляване разходите за управление. Настоящият брой на членовете на органите за управление и контрол на Фонда на фондовете е 10, а това затруднява вземането на бързи оперативни решения.

Създава се Консултативен съвет, с не по-малко от седем членове, които безвъзмездно ще подпомагат едноличния собственик и Съвета на директорите със становища по изпълнението на стратегическите цели на дружеството в качеството му на Фонд на фондовете, по смисъла на Регламент 1303/2013. Консултативният съвет ще се избира от едноличния собственик на капитала и ще включва представители на управляващите органи по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които имат финансово споразумение с Фонда на фондовете. В Консултативния съвет ще има и представители на съсловни асоциации на банките и на фондовете за дялов и рисков капитал, ще бъдат поканени и членове без право на глас („наблюдатели“), представители на институции на ЕС или международни организации, чийто капацитет би допринесъл за по-ефективното управление на финансовите инструменти в България и тяхната координация с други сходни програми и инструменти. Министърът на финансите ще продължи да упражнява пряко правата на държавата като едноличен собственик на капитал на Фонда на фондовете, с изключение на правата по чл. 221, т. 1 от Търговския закон. За избора на членове на новия Съвет на директорите министърът на финансите ще проведе конкурс. 

Министър Асен Василев с последни данни за разходите на държавата

Изменя се правилникът за устройството и дейността на съвета за намаляване на риска от бедствия към МС

Правителството прие изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия. Промените в акта са съобразени с ангажиментите на страната ни като държава членка да предоставя на Европейската комисия обобщена информация за съответните елементи от оценките на риска и оценката на способността за управление на риска, съгласно член 6, параграф 1, буква „г“ от Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза. Като орган за предоставяне на информацията е определен Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. В Постановлението е извършена и промяна на името на досегашния Секретариат на Международната стратегия за намаляване на бедствията на Организацията на обединените нации в Служба на Организацията на обединените нации за намаляване на риска от бедствия.

Стратегията по заетостта предвижда до 2030 г. работещите в България да достигнат 78,2% от населението между 20 и 64 години

Заетостта в България да се увеличи до 78,2% от населението между 20 и 64 години, а безработицата да не надвишава 4%. Това са част от целите, заложени в Стратегията по заетостта на Република България за периода 2021 - 2030 г., която беше одобрена от правителството. В документа се предвижда през следващото десетилетие работещите във възрастовата група 55-64 години да достигне 70%, а младежите до 29 години, които нито учат, нито работят, да намалее до 15% от населението на тази възраст.

Визията на стратегията е през 2030 г. заетостта в България да е на качествени и устойчиви работни места с достойно заплащане, здравословни и безопасни условия на труд и възможности за кариерно развитие. Дейностите за постигане на целите й са разделени в 11 групи. Те включват мерки за повишаване на качеството на работната сила според изискванията на икономиката; активиране на неактивните и неравноспоставените групи на пазара на труда, както и на отпадналите от училище. Предвидени са и дейности за повишаване на предлагането на работна сила чрез социално включване; провеждане на политика по доходите, помощите и обезщетенията за стимулиране на заетостта и активното поведение на пазара на труда и други, както и за осигуряване на равенство между жените и мъжете на пазара на труда и създаване на условия за съчетаване на личния и професионалния живот.

Стратегическия документ включва и мерки за повишаване на търсенето на работна сила в икономически по-слабо развитите региони и за насърчаване на създаването на работни места в малки и средни фирми, социалната икономика и икономиката за опазване на околната среда. Предвидени са и дейности за стимулиране прилагането на новите форми на труд, подобряване на гъвкавостта и сигурността на работните места, както и за справяне с недекларирания труд и адаптиране на работните места и защита на работещите в условия на пандемия.

В краткосрочен план, до 2024 г., целта е да се достигнат нивата на заетост на нива от 2019 г., в резултат от възстановяването на икономиката. Дългосрочните действия, до 2030 г., са свързани с ангажиментите на страната в областта на заетостта, произтичащи от изпълнението на Плана за действие на Европейския стълб за социалните права, за насочване на усилията на всички заинтересовани страни на пазара на труда към намаляване на безработицата и повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на работната сила в страната.

Изпълнението на целите е обвързано и ще бъде подкрепено от Националната програма за реформи и програмите по Споразумението за партньорство и Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата стратегия по заетостта е в съответствие и с Националната програма за развитие - България 2030. Тя ще се изпълнява чрез ежегодните Национални планове за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиката по заетостта.

Одобрена е позицията на България за предстоящия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе на 19 юли 2021 г. в гр. Брюксел, Белгия. В рамките на срещата Словения ще представи пред министрите на земеделието и рибарството работната си програма в сектора като Председател на Съвета на ЕС. Също така се очаква министрите да одобрят Заключенията относно съобщението на Комисията за Плана за действие за развитието на биологичното производство. Свързаните с търговията въпроси в селското стопанства са планирани като основна тема в дневния ред на заседанието. В българската позиция се поставя акцентът върху защита интересите на родните производители в процеса на преговорите по споразуменията за свободна търговия.

По време на Съвета е заложено Комисията да представи на министрите и своето Съобщение относно Европейската гражданска инициатива „Край на ерата на клетката“. Като се очаква делегацията на Австрия да представи нота за подобряване на хуманното отношение към животните, при отглеждането на пуйки, в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“. Делегациите на Франция и Германия ще представят за Съвета съвместен документ относно забрана за системното убиване на мъжки пилета в сектора за кокошки-носачки. България счита, че е особено важно да има балансиран подход, като бъдат взети предвид и внимателно преценени всички съпътстващи фактори, както и последствията при въвеждане на нови норми и стандарти на отглеждане на животните.

Кабинетът одобри близо 1 млн. лв. за безплатна почивка на 2577 ученици

Правителството одобри 997 850 лева за 2577 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. Придружават ги 274 учители или други педагогически специалисти. Това са заявките, одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН) до 30 юни т.г. вкл. Финансирането се отпуска по бюджетите на общините. Парите ще стигнат до училищата следващата седмица. Средствата се разпределят между 103 училища – 95 общински и 8 държавни. Те представляват 70% от заявената от училищата обща сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се изплатят, когато в МОН се представи по електронен път сключеният договор с туроператор.

Междувременно МОН получава много нови заявки за участие в „Отново заедно“. От 1 до 8 юли т.г. вкл. са одобрени още 238 училища с 6271 ученици и 664 ръководители на групи. След 8 юли т.г. до момента са поискали да се включат нови 140 училища. Техните документи се обработват в момента. За финансирането на тези пътувания ще има следващо постановление на Министерския съвет. За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет на стойност 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност. Първият етап от кандидатстването по „Отново заедно“ продължава до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата бюджет от 15 млн. лв. не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново с до общо 165 участници до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

Правителството одобри 250 хил. лв. допълнителен трансфер по бюджета на община Първомай

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на община Първомай за 2021 г. в размер на 250 хил. лв. за основен ремонт на сградата на Народно читалище „Пробуда-1908 г.“ в с. Дълбок извор, община Първомай. С предоставянето на средствата ще бъде ремонтирана сградата на читалището, която в момента е опасна за ползване. Обновяването ще даде възможност за развитие на културната дейност и запазване на местните фолклорни традиции. Допълнителният трансфер се осигурява чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 година.

МС одобри проектодоговора за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност" на АЕЦ „Козлодуй". Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен ядрен пул" за срок от една година. Срокът на досегашния договор изтича на 31 юли 2021 г. От 2002 г. „АЕЦ Козлодуй" ЕАД сключва ежегодно договор за застраховка "Обща гражданска отговорност", покриваща отговорността на централата за ядрена вреда. Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност" за АЕЦ се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда" от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗБИЯЕ експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция не е определено друго. АЕЦ „Козлодуй" е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци".

Одобрено е проект на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19

Министерският съвет прие проект на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и проект на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан, като основа за водене на преговори. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 172 500 дози от ваксината Vaxzervria. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от получателя - Кралство Бутан.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МТСП

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите, без това да променя общият размер на разходите по бюджета за 2021 г. Вътрешното преразпределение ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на основните структури към министъра на труда и социалната политика през 2021 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

 

Последвайте канала на

Филип Епитропов
2769 6

Свързани новини

Коментари 6

Добави коментар
Тиквата - на разпит

2021.07.14 | 18:09

6
Заплашвал семейството на бивш свой министър: "Като ядете месо вкъщи, гледайте на не е вашия мъж и баща".

2021.07.14 | 17:51

5
А е вече да се маха това грипче,та никой вече да не умира и да си живеем вечно,е то па ваксата ша та умори,няма управия ей.
Тиквата е заплашвал

2021.07.14 | 16:32

1
близките на бивш негов министър, че ще го разреже на парчета и ще им го даде да го изядат ако не мълчи.

2021.07.14 | 17:41

4
А, аз чух, че нямало да го яде, ами щял да го прави на консерви с боб!
А ти

2021.07.14 | 17:23

3
Голям си манипулатор!
Бачо Колю

2021.07.14 | 16:40

2
Според техния Али Баба нямаше ковид.

Добави коментар

Водещи новини