Парламентът прие Закон за индустриалните паркове

  • 25 февруари 2021 14:31

  • 327
  • 0
Парламентът прие Закон за индустриалните паркове
© Булфото (архив)

Парламентът прие Закон за индустриалните паркове. С гласувания на второ четене законопроект се урежда статутът на индустриалните паркове, условията и редът за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.

Територията на парка се обособява като урегулирана територия с определено застрояване, като с подробен устройствен план се определя структурата на територията на парка. Мрежите на техническата инфраструктура са затворени и обслужват само дейности, осъществявани на територията на парка. Площта на индустриален парк е не по-малко от 300 дка, с изключение когато е специализиран за високотехнологични дейности. Съгласно гласуваните текстове индустриален парк е обособена територия, разположена в една или повече общини, за която са осигурени устройствени, технически и организационни условия за производствени дейности.

Индустриалните паркове се делят по два критерия - собственост и дейности, за които паркът е предназначен. По първия критерий паркът е държавен, общински, съвместен (между държавата и/или една или повече общини) или частен. По втория критерий паркът може да бъде три типа - общ/тип А, в който няма специализация на производствените дейности, тип Б/специализиран, в който се извършват един вид производствени и свързаните с тях дейности и тип С - в който се извършват високотехнологични дейности.

Предвижда се държавната политика за индустриалните паркове да се провежда от Министерския съвет /МС/, от министъра на икономиката и от органите на местното самоуправление. Според разпоредбите по предложение на министъра на икономиката МС приема програми и решения за стимулиране на създаването и/или функционирането и/или развитието на индустриални паркове. По предложение на министрите на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството МС приема и списък на ключовите индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

Министърът на икономиката отговаря за изпълнението на мерките за стимулиране на индустриалните паркове, поддържа електронен регистър на парковете в страната, издава заповеди за вписване и за заличаване на индустриалните паркове от него. В публичния електронен регистър се вписва информация за наименованието на индустриалния парк, вида и типа на парка, както и вида на специализираните производствени дейности, данни за неговото местонахождение.

Парламентът обсъжда доклада за дейността на КПКОНПИ за 2020 г.

С преходните и заключителни разпоредби в Закона за индустриалните паркове се променят и разпоредби от Закона за насърчаване на инвестициите. Според приетите разпоредби по предложение на министъра на икономиката Министерският съвет може да отпуска средства за финансово подпомагане изграждането на елементи на техническата инфраструктура - публична общинска или държавна собственост. Предвидено е това да става въз основа на постъпило писмено искане от инвеститор с инвестиционен проект. В случаите, когато индустриалният парк е предназначен за привличане на инвестиции в научни изследвания и/или образование, предложението да може да се внася и въз основа на писмено искане от висше училище или друга академична организация.

Novini.bg
327 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини