БСП - София иска спешно анулиране на поръчката на СО за електростатичните филтри за комини

БСП - София иска спешно анулиране на поръчката на Столична община за електростатичните филтри за комини. Това съобщиха от пресцентъра на Градския съвет на партията.

Тя е обявена със заповед на заместник-кмета на СО Йоанна Христова и е за доставка и монтаж на електростатични филтри за горивни инсталации с мощност до 50 kW на домакинства, разположени на територията на Столична община - до 2000 броя. Обществената поръчка е с индикативна обща стойност 6 600 000 лева без ДДС. Средставата за изпълнението на поръчката трябва да се поемат от бюджета на Столична община. Крайният срок за подаването на документи за участие беше 17,30 часа на 9-ти септември.

Странното в поръчката е, че прогнозната стойност за първия период (2019-2021 г.) на изпълнинието й е 3 300 000 лева. Не се предвижда намаляване на цената на договора, ако участниците оферират по-ниски единични цени, но се предвижда увеличаване броя на монтираните филтри. Предвидено е поръчката да има и втори период (2022-2023 г.), като и за него е прогнозирана "твърда" стойност от 3 300 000 лв. Как Столична община подписва договор на стойност 6 600 000 лева, без да има предвидени в бюджета средства за това, питат от БСП - София.

Според член 102, точка 1 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по бюджетите им. А точка 2, че наложените санкции и неустойки, както и неправомерно усвоеното безвъзмездно финансиране са за сметка на утвърдения бюджет на първостепенните разпоредители с бюджет, доколкото със закон не е определено друго.

"Предвижда се в рамките на оферираната за един филтър цена да се включат СМР в случай на необходимост за доизграждане или корекция на коминното тяло в едно с доставката, монтажа и други технически дейности, касаещи електростатичните филтри, каза експертът на БСП в комисията по Инженерна инфраструктура и енергийно планиране Валентина Узунова. - Не става ясно до какъв обем и вид СМР са включени в това изискване. Поставянето на електростатичните филтри е много специфична монтажна дейност. В техническото задание няма задължение за изпълнителите – персоналът да има съответния опит и умения. Записано е, че има съответни изисквания за персонала и/или за ръководния състав. Това прави бъдещото изпълнение на поръчката рисково за гражданите, тъй като изпълнителите не могат да гарантират, че служителите им или наетият персонал ще са компетентни да извършат качествено монтажа на филтрите".

Заедно с доставката и монтажа на филтрите, изпълнителят ще е задължен да изпълнява и редица дейности, несъвместими с основния предмет на поръчката. Той трябва да извърши оглед на потенциалните места за доставка и монтаж на съответния брой предвидени електростатични филтри за календарната година. И в рамките на тази дейност избраният изпълнител следва да представи списък с адресите, на които ще се извърши монтажа. Да изготви регистър и интерактивна карта с адресите, на които са монтирани електростатични филтри.

Да актуализира и интерактивна географска карта на Столична община с визуализирани адреси, на които са монтирани електростатични филтри след всеки монтаж. А в случай на необходимост, да доизгради или коригира коминното тяло.

"На база на цялата тази информация, възникват редица въпроси, които са предпоставка за анулиране на поръчката и категорично публично искане на незабавни отговори", коментира Валентина Узунова. - Тя посочи и въпросите, на които от Столична община са длъжни да отговорят:

1. Има ли достатъчно доказателства, че чрез подобна обществена поръчка Столична община ще изпълни изискването на Директива 2008/50/ЕО, намаляването на емисиите да се постига с иновативни и ефективни мерки от една страна и ще се запази здравето на гражданите от друга чрез осигуряването на чист въздух, като основно човешко право?

2. Има ли достатъчно надеждни доказателства и проведени тестове в Европа и света за ефикастността на електростатичните филтри при монтирането им на коминни тела свързани със стари печки (горивни системи) и с източници на горене: дърва с неконтролирана влажност и/или влажност над 20%; ПДЧ; горими остатъци от строителни обекти; картонени изрезки и отпадъчна хартия; опаковъчен материал, обработеното дърво (импрегнирано или боядисано), пластмаса или други битови отпадъци за изгаряне? При изброените източници на горене не се ли повишават ФПЧ в помещенията? Не се ли застрашава животът и здравето на гражданите, пребиваващи в помещения, в които има изгаряне на некачествена дървесина и горими отпадъци от друго естество, въпреки монтажа на електростатичните филтри?

3. Как Столична община ще контролира източниците на горене в обектите, на които са монтирани електростатичните филтри? Какъв ще е механизмът за проследяване работата на монтираните филтри – включване и изключване, замърсяване, подмяна на електродите? Гражданите запознати ли са с това, че ще трябва да заплащат електичеството, което консумират филтрите, макар и това да е в порядък на около 30-50 лв. на година?

4. Електростатичните филтри са в групата на вторичните технически решения за намаляването на ФПЧ и наночастиците във въздуха. Първичните мерки са свързани с подмяната на горивната система и/или гориво в домакинствата и/или в обществените обекти. Цената на един електростатичен филтър варира от 1500 до 3000 евро. Видно е, че замяната на отоплителния уред и/или вида гориво е по-устойчива първична мярка с оглед съотношение ефективност на снижаване на ФПЧ спрямо инвестицията, нужна за тази дейност. Подмяната на отоплителния уред е с незабавен ефект на поносима цена, която в някои случаи е по-ниска с около два-три пъти от тази на филтрите. Явява се първична задължителна мярка предхождаща монтажа на филтри или други димоочистващи системи.

5. Столична община има ли изготвен анализ за това как икономически ще изглежда модела на инвестициите, които се предвижда да се направят по обявената обществена поръчка спрямо инвестиции, които биха могли да се направят в домакинствата на Столична община за въвеждането на първични мерки за снижаване нивото на ФПЧ, чрез подмяна на горивни системи и/или вид гориво?

6. Какво налага Столична община да изпълнява вторични мерки за над 6 600 000 лева, които категорично нямат доказан ефект и устойчивост, без изпълнението и анализа на първичните мерки? Това не е ли една предпоставка за разхищение на средства от общинския бюджет?

7. Отчита ли се факта, че самите електростатични филтри се замърсяват екстремно и стават източник на ФПЧ и наночестици, ако се монтират в обекти, в които се изгарят некачествени твърди горива. Отчита ли се пряката зависимост между ефективността на процеса на изгоряне и ефективността на филтрите?

Според Валентина Узунова, друга група въпроси засяга отношенията между Столична община и домакинствата, в които ще бъдат монтирани електростатичните филтри:

1. Кой поема като организация, подбор на коппетентни лица и заплащане почистването на комините, преди монтажа на филтрите?

2. Кой ще поеме разходите по почистването на филтрите след гаранционната поддръжка?

3. Предвидена ли е подмяна на електродите в рамките на гаранционния срок?

4. Как ще се уредят отношенията между гражданите, собственици на сградите, в които ще се монтират електростатичните филтри и Столична община?

5. Изискването за Изготвяне на регистър и интерактивна карта с адресите, на които са монтирани електростатични филтри, не е ли изнасяне на лични данни в общественото пространство?

6. За да се правят корекции в интерактивната карта на град София от страна на Изпълнителине на обществената поръчка, не би ли трябвало да има някои специфични изисквания към тях относно компетентност за тази дейност и боравене с информация, която е по-чувствителна, като база данни?

7. Има ли яснота за това как монтажа на филтрите ще бъде съобразен с изискванията за пожарна безопасност и нормите на ЗУТ? Коментирани ли са възможни казуси с главния архитект на София, относно дейностите, предвидени за изпълнение в обществената поръчка?

8. Как се решава въпроса с мълниезащитата, заземяването и преработката на електроинсталацията в сградите, обект на интервенцията? Кой ще поеме разходите за тези дейности, ако се окаже, че за изпълнението им има законови задължения?
"Обявяването на тази поръчка ме мотивира да проуча световния опит по отношение на техническите решения и ефективността на електростатичните филтри, коментира Валентина Узунова. - Категорично в световен мащаб не може да се потвърди и изключително трудно е да се определи ефективността на филтрите. Те са ефективни в идеално контролирана среда на горивни системи и източници на горене - пелетни печки или камини със сертифицирани доставки на пелети; печки на дърва със сертифицирани доставки на дърва с влажност не по-голяма от 20% и т.н.. За ефективната работа на филтрите допринася влажността на въздуха, налягането, температурата на горене, външната температура, вида на източника на горене, горивните системи и т.н.".

Според Валентина Узунова тази обществена поръчка на Столична община буди съмнения и притеснения. Тя попита дали под предлог за подобряване качеството на въздуха в София, всъщност, не се крие опит предизборно да се подобри финансовото състояние на някои заинтересовани лица.

"БСП е за това да се демонстрират иновативни и икономически ефективни мерки, които да са устойчиви и да гарантират по-добро качество на въздуха в градските райони, каза тя. - В случая с въпросната поръчка има прекалено много въпроси без отговор. Затова ние, от БСП - София, призоваваме кмета Фандъкова незабавно да спре поръчката, както и Прокуратурата да се самосезира по случая. Освен това, заместник-кметът Йоана Христова да понесе съответната отговорност за това, че не е спазила Закона за публичните финанси".

Коментари

 1. 2019.09.13 | 19:26

  Престанете само да искате, каквото се сетите. Дайте поне едно нещо, което хората могат да видят.

 2. 2019.09.13 | 17:26

  А бе и аз искам много работи, като например СПЕШНО да бъдат изхвърлени всички червени боклуци на бунището, ама пак трябва да им гледат гнусните, нагли визажи и да им слушам неспирните безсрамни глупости!

  Цяло лято спосранските лайномети бяха по почивки, СПА- центрове и в летните си домове в Западна Европа и САщ и сега 1 месец преди изборите пак са се сетили за НАРОДА!

  Ай сиктир бе да ви е.ба майката комунделска нагла!

 3. 2019.09.13 | 16:55

  Важното са парите ,не са важни филтрите .Всичко ще бъде като асфалтите на герб.Целта е тука има някакви пари трябва да се усвояват

  1. 2019.09.13 | 17:05

   Дежурният по смяна. И.Д.И.О.Т под наем пак си дъвче памперса и вони

 1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Как трябва да реагира държавата при ръста на новите случаи на коронавирус у нас?

Как трябва да реагира държавата при ръста на новите случаи на коронавирус у нас?

Избрано от Интернет