Ето какво ще решава Министерски съвет

31 януари 2018 07:11

Ето какво ще решава Министерски съвет
© novini.bg
1679 5

Днес ще се проведе седмичното правителствено заседание.

Припомняме ви, че миналата седмица нямаше Министерски съвет заради участието на премиера Бойко БорисовБойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г в Икономическия форум в Давос, а много от министрите от кабинета бяха ангажирани заради европредседателството ни.

Днешното заседание ще мине по следния предварително обявен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕТЪР ЧЕРВЕНЯКОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на здравеопазването

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020 ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2018-2027 Г. И НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ РАДОН 2018-2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАДА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА ПО ПРОБЛЕМНА ОБЛАСТ „НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И КОРУПЦИЯТА“, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №Р-170 ОТ 30 АВГУСТ 2017 Г. НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НАРАСТВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА МЕРКИ В ПОСОЧЕНАТА ОБЛАСТ

Внасят: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър

на външните работи

министърът на правосъдието

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

2018

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2018 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

2018

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФИЛИАЛ В СТРУКТУРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ, В БУРГАС

Внася: министърът на образованието и науката

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАНИ НОРМАТИВИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЕДИН СТУДЕНТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Внася: министърът на образованието и науката

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА 2018 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Внася: министърът на образованието и науката

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Внася: министърът на образованието и науката

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

2018

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПЪТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И В СПИСЪКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ І-1 (Е79) „МЕЗДРА – БОТЕВГРАД“ ОТ КМ 161+367 ДО КМ 194+164,89“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ, И ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „Ж.П. ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН – СЕПТЕМВРИ, ОТ КМ 94+765 ДО КМ 97+896, РАЗПОЛОЖЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕПТЕМВРИ, ЕКАТТЕ 66264, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: Ж.П. УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ“

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на финансите

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ТАРИФИ ЗА РОУМИНГ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОДПИСАН НА 9 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БЕЛГРАД

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

28. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДИНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО ОТ 10 ДО 13 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В БУЕНОС АЙРЕС

Внася: министърът на икономиката

29. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 Г. НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНО БОГАТСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС – УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД – БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.) ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПАЗВАНЕ И РЕГУЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „БЛАТОТО“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАЛАУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В БЛОК 1-12 КНЕЖА, РАЗПОЛОЖЕН В ОБЛАСТИТЕ ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Внася: министърът на енергетиката

31. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕСНОПОЙ“, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

Внася: министърът на земеделието и храните

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОМИСИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ОМБЕН НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската

политика

34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНИЯ ОФИС ЗА ЕВРОПА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 2018-2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

35. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 31 ЯНУАРИ – 2 ФЕВРУАРИ 2018 Г. В СОФИЯ

Внася: министърът на икономиката

36. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2030 Г. И НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г.

Внася: министърът на туризма

37. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2019 Г.

Внася: министърът на финансите

38. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

39. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Внася: министърът на труда и социалната политика

40. ДОКЛАД ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ МОДЕЛ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ С ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПО Т. 1 ОТ РЕШЕНИЕТО ПО Т. 16 ОТ ПРОТОКОЛ №39 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 13 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

Десислава Станева
1679 5

Свързани новини

Коментари 5

Добави коментар
възмутен

2018.01.31 | 20:49

5
Дори ученици от гимназията ако бяха на власт, нямаше да има такава голяма корупция на територия България. Вече щяхме да се превръщаме в държава. Законите трябва да важат за всички. Такава е волята на апостола Левски.
"властите"

2018.01.31 | 20:44

4
Не трябва решаване на кръстословици, а действия срещу корупцията.
Затова сме ЗЛЕ

2018.01.31 | 10:58

3
Внимание само прочитането на заглавията на внесените документи води до трайно увреждане на жертвите. МИнистерски съвет с е ползва за узаконяване на различни вкл опасни проекти..жертвите не могат да реагират адекватно следени са от обемно проникващи сканери и камери
ехаа

2018.01.31 | 10:40

2
За има няма един час ще изгласуват всичко без да разберат какво е то.
Гошо

2018.01.31 | 07:53

1
Много работят брей! Да не се изпотят и да настинат!

Добави коментар

Водещи новини