МФ: Салдото по КФП към края на месец април се очаква да бъде превишение на приходите над разходите в размер на над 600 млн. лева

  • 02 май 2024 16:31

  • 306
  • 1
МФ: Салдото по КФП към края на месец април се очаква да бъде превишение на приходите над разходите в размер на  над 600 млн. лева
© freepik.com

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец април 2024 г. да бъде излишък в размер на 0,6 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. нарастват с около 14,5 на сто спрямо същия период на предходната година, като за това принос имат както данъчните приходи (ръст около 8,1 на сто), така и постъпленията в частта на помощите и даренията (нарастват над два пъти) и неданъчните приходи (ръст от 18,3 на сто), съобщиха от пресцентъра на министерството на финансите.

За изпълнението на основните показатели за месец април следва да се имат предвид постъпилите приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. от вноската в държавния бюджет от Българската народна банка, която се формира от превишението на приходите над разходите за 2023 година. От друга страна, е направен извънреден разход в края на месец април от около 300 млн. лв. поради празничните дни в началото на месец май и необходимото технологично време за извършване изплащането на пенсиите за май. Целта е пенсионерите да получат своите пенсии без никакво забавяне. Също така в края на месец април бе изплатена и одобрената от Народното събрание великденска добавка към пенсиите на пенсионерите с най-ниски пенсии в общ размер на около 54 млн. лева.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 22,7 млрд. лв., което е 30,2 % от годишните разчети и нарастват с 2,9 млрд. лв. (14,5 на сто) спрямо отчетените към април 2023 година. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните приходи нарастват в номинално изражение с 1,3 млрд. лв. (8,1 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 1,6 млрд. лв.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2024 г. възлизат на 22,1 млрд. лв.*, което е 27,1 % от годишните разчети. На съпоставима база спрямо предходната година се отчита нарастване, основно при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии, след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и при разходите за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за 2024 г., и други. 

400 млн. лв. бюджетен излишък в края на март прогнозира Министерството на финансите

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,5 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към април 2024 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2024 година.

* През м. март 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) бяха възстановени средства в общ размер на 1,2 млрд. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ). При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на април 2024 г. са 23,3 млрд. лв. при 20,9 млрд. лв. към края на април 2023 г, което представлява номинално нарастване в размер на 11,3 на сто спрямо първите четири месеца на 2023 г.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
306 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2024.05.25 | 06:45

1
❤️ Г­­о­р­­­е­­щ­­и­­ ­м­­­о­­м­­и­­­ч­­е­­­т­а­ ­в­­и­­­ ­­о­­ч­­­а­­к­­­в­а­­­т ­­-­­ X­­1­8­­­.­­F­­U­N

Добави коментар

Водещи новини