Публикувани са данните за изпълнението на КФП към 31.01.2024 г.

  • 01 март 2024 17:53

  • 264
  • 2
Публикувани са данните за изпълнението на КФП към 31.01.2024 г.
© Novini.bg

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2024 г. е положително в размер на 422,5 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП), което е близко до отчетеното за януари 2023 г., съобщиха от пресцентъра на МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. нарастват със 7,6 на сто спрямо януари 2023 г., което компенсира в голяма степен по-високите разходи, дължащи се основно на базов ефект при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. са в размер на 5 233,0 млн. лв. Постъпленията нарастват с 367,4 млн. лв. (7,6 %) спрямо отчетените за януари 2023 г. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо януари 2023 г. с 473,8 млн. лв., докато неданъчните приходи нарастват с 30,8 млн. лв. Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-ниски от постъпленията за януари 2023 г. със 137,2 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 4 455,2 млн. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 473,8 млн. лв. (11,9 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 85,1 % от общите постъпления по КФП за периода. 

Бюджетният излишък достигна 1 млрд. лева през февруари

Неданъчните приходи са в размер на 718,9 млн. лв. (ръст от 30,8 млн. лв., 4,5 % спрямо същия период на 2023 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 59,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2024 г. възлизат на 4 810,5 млн. лв. В номинално изражение разходите нарастват спрямо януари 2023 г. с 415,5 млн. лв. (9,5 %). Нарастване на разходите има при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и други, докато разходите за субсидии за нефинансови предприятия (основно по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) отчитат спад, основно поради нормализирането на цената за небитовите потребители на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса, която остана под определения праг за изплащане на компенсации през декември 2023 г. и януари 2024 г., докато през януари 2023 г. бяха изплатени компенсации по действащи тогава програми.

Нелихвените разходи са в размер на 4 634,2 млн. лв., като нарастват с 381,5 млн. лв. (9,0 %) спрямо отчетените за януари 2023 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 4 460,1 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 172,5 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1,7 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 157,4 млн. лв. (ръст от 127,0 млн. лв. спрямо януари 2023 г.).

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2024 г. е 13,7 млрд. лв., в т.ч. 11,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 януари 2024 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
264 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.05.25 | 05:20

2
❤️ Г­­о­­­р­­е­­щ­­и­­ ­­м­о­м­­­и­ч­­е­­­т­а­­ ­­в­­и­ ­­о­ч­­­а­­к­­в­­а­­т ­­­-­­­ X­1­­8­­.­F­U­­N

2024.03.01 | 21:37

1
Отслабването без диета и гладуване не е мечта - това е реалност. Найпродaваният пpодyкт за отcлабвaне в свeта! Помoгна на мен и съпpyга ми и ще пoмогне на вас, pезyлтатът е видим след няколко дни. Съветвам всички с наднормено тегло да пробват.----> gg.gg/ketoexpo

Добави коментар

Водещи новини