МФ публикува данните за изпълнението на КФП към 31.10.2023 г.

  • 01 декември 2023 19:15

  • 215
  • 1
МФ публикува данните за изпълнението на КФП към 31.10.2023 г.
©

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на октомври 2023 г. е отрицателно в размер на 1 440,2 млн. лв. (0,8% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 271,3 млн. лв. и по европейските средства в размер на 168,9 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП към октомври 2023 г. са в размер на 53 439,9 млн. лв., което представлява 76,9% от разчетите към ЗДБРБ за 2023 година. Постъпленията нарастват с 3 199,8 млн. лв. спрямо отчетените към октомври 2022 година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 41 998,0 млн. лв., което представлява 79,0% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 4 276,7 млн. лв. (11,3%) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,6% от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 8 269,6 млн. лв., което представлява 71,1% от разчета за 2023 г. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 18 561,3 млн. лв., което представлява 79,3% от предвидените в ЗДБРБ за 2023 г. Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 2 424,9 млн. лв. (в т. ч. 854,2 млн. лв. целеви вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"), което представлява 91,0% от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 12 742,2 млн. лв. или 82,4% от разчета за 2023 година.

Неданъчните приходи са в размер на 9 484,4 млн. лв., което представлява 85,0% от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 957,6 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2023 г. възлизат на 54 880,1 млн. лв., което е 74,1% от годишните разчети. В номинално изражение разходите нарастват спрямо същия период на 2022 г. с 4 644,8 млн. лв. (9,2%). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните и здравноосигурителни разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други. 

Асен Василев: Напът сме да си преизпълним бюджета с по-малък дефицит от заложения

Нелихвените разходи са в размер на 52 748,3 млн. лв., което представлява 74,5% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 48 255,3 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 4 442,3 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 50,7 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 741,9 млн. лв. (90,1% от планираните за 2023 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1 389,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2023 г. е 12,5 млрд. лв., в т.ч. 10,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 октомври 2023 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
215 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2023.12.01 | 21:28

1
Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България----->> mub.me/keto

Добави коментар

Водещи новини