Министерството на околната среда и водите актуализира Комплексното разрешително на ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград

  • 09 юни 2022 21:40

  • 3082
  • 1
Министерството на околната среда и водите актуализира Комплексното разрешително на ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград
© pixabay
Слушай новината Слушай новината

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа решение, с което потвърждава актуализацията от 2021 г. на Комплексното разрешително (КР) на ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград. Това означава, че електроцентралата ще трябва да работи по разписаните условия по актуализираното КР, в които са заложени мерки и норми за допустими емисии, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Изискванията са по-строги спрямо разрешените с условията на КР до този момент и спазването им следва да доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух в района.

ВАС отмени решението за спиране на работата на производствена мощност от ТЕЦ „Марица 3“

В новото КР се разрешава експлоатирането на работния котел на ТЕЦ-а единствено след писмено потвърждение от страна на РИОСВ – Хасково, че са изпълнили условията за технически мерки за повишаване на ефективността на сероочистващата инсталация (СОИ), както и достигане на емисионни нива, свързани с най-добри налични техники. 

В документа е описано подробно кои са мерките за повишаване на ефективността на СОИ: конструктивни промени по димния тракт с цел по-равномерно разпределение на газовия поток, постъпващ в СОИ; монтаж на допълнителна рециркулационна помпа с допълнителен колектор, даващи възможност за повишаване на количеството използван абсорбент и формиране на допълнителна зона за обработка на потока димни газове; промяна на типа на дюзите за повишаване на контактната повърхност между отпадъчния газ и абсорбента.

Операторът ТЕЦ “Марица 3” е изпълнил само частично гореописаните условия, като РИОСВ – Хасково е уведомена, че предстои монтаж и въвеждане в експлоатация на част от оборудването през периода 01.06. – 31.07.2022 г. 

Друго условие в актуализираното комплексно разрешително е, че са заложени норми за допустими емисии, съгласно най-добрите налични техники за серен диоксид, азотни оксиди, прах, като са добавени и допълнителни параметри – въглероден оксид, хлороводород, флуороводород и живак. Честотата на изпитване на по-голяма част от показателите NOx, CO, SO2, Hg, HCl са заложени като собствени непрекъснати измервания, HF (флуороводород) е на тримесечие, а металите и неметали с изкл. на живак – веднъж годишно.

Притежателят на комплексното разрешително трябва да представя в РИОСВ – Хасково, заедно с месечният доклад за собствени непрекъснати измервания, и сертификат за всяка получена и употребена партида въглищен микс. Сертификатът следва да включва информация за състава на използваните въглища, от която да е видно, че в инсталацията се използва подходящ въглищен микс със сравнително ниски азотосъдържащи компоненти на органичната маса, водещ до намаляване на емисиите на NOx в отпадъчните газове.

Друго важно условие, което електроцентралата трябва да изпълнява, е, че всички емисии на вредни вещества от инсталацията трябва да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. За Комин 2 се разрешава изпускането на емисии само в определени периоди – период на пускане на Котела за производство на електроенергия до достигане на 70% от номиналната мощност на генератора и при спиране на работа.

Целта на така заложените мерки в актуализираното комплексно разрешително е привеждане на инсталацията в съответствие с изискванията на Решение 2017/1442/ЕС с цел гарантиране на законосъобразната експлоатация на горивната инсталация, респективно спазване на действащите норми за качество на атмосферния въздух и екологично законодателство. 

Мая Йорданова
3082 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
фащ продължава

2022.06.09 | 23:24

1
да ни дере кожата от гърба ????????????????? ПРЕСТЪПНО УПРАВЛЕНИЕ !!!!!!!!!!!!

Добави коментар

Водещи новини