ЕК прие план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището в ЕС

  • 12 юни 2024 14:12

  • 351
  • 3
ЕК прие план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището в ЕС
© Pixabay

След като беше постигнато историческо споразумение по Пакта за миграцията и убежището, през следващите две години започна работа по превръщането на големия и сложен набор от законодателни актове в оперативна реалност. Това ще бъде общо начинание, като Комисията ще подкрепя държавите членки на всеки етап от пътя.

Всичко по темата:
Мигрантска криза 1605

Общият план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището, приет днес от Комисията, определя ключовите етапи, за да могат всички държави членки да въведат правния и оперативния капацитет, необходим за успешното прилагане на новото законодателство до средата на 2026 г. Освен това агенциите на ЕС ще предоставят както оперативна, така и целенасочена подкрепа на държавите членки по време на този процес.

Общият план за изпълнение предоставя образец за националните планове за изпълнение, които трябва да бъдат приети от държавите членки до края на тази година. Той групира правната, техническата и оперативната работа в 10 градивни елемента, за да се съсредоточат и улеснят практическите усилия за изпълнение.

Всички градивни елементи са фундаментално взаимозависими и трябва да бъдат прилагани успоредно, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия.

10-те градивни елемента са:

1. Обща информационна система за миграцията и убежището (Евродак): ще подкрепя държавите членки, по-специално при определянето на отговорността и наблюдението на вторичните движения. Новата Евродак е широкомащабната информационна система, която ще съхранява и обработва данни на лицата, търсещи убежище. Навременното разработване и пускане в действие на реформираната система Евродак е решаваща предпоставка за прилагането на всички останали елементи на Пакта.

2. Нова система за управление на миграцията по външните граници на ЕС: управление на незаконното пристигане на граждани на държави извън ЕС и създаване на бързи, ефикасни и рационализирани процедури за предоставяне на убежище и връщане, както и силни гаранции. Регламентът за скринингът, Регламентът относно процедурата за предоставяне на убежище и Регламентът относно процедурата на границата за връщане предвиждат хармонизиран подход. Всички незаконни мигранти ще бъдат регистрирани и ще подлежат на проверка на тяхната самоличност, риск за сигурността, уязвимост и здраве. На втория етап ще се прилага задължителна процедура на границата за лицата, които вероятно не се нуждаят от международна закрила или представляват риск за сигурността.

3. Осигуряване на подходящ стандарт на живот на кандидатите във връзка с техните нужди. Например за кандидатите за международна закрила има по-ранен достъп до пазара на труда (6 месеца вместо 9 месеца), физическо и психическо здравеопазване и по-голяма закрила за семействата, децата и уязвимите кандидати. Освен това Директивата за условията на приемане съдържа и нови инструменти, които подобряват ефективността на системата за приемане и спомагат за предотвратяване на вторичните движения. Например държавите членки ще имат възможност да разпределят кандидатите за настаняване и географски райони, като обвържат предоставянето на материални условия на приемане с действителното пребиваване в местата за настаняване, където са разпределени кандидатите, или в определен район. Освен това държавите членки ще трябва да задоволяват основните нужди само когато кандидатите не се намират в държавата членка, в която се предполага, че са.

Спорният нов Пакт за миграцията и убежището ще влезе в сила през 2026 г.

4. Справедливи, ефикасни и съгласувани процедури за предоставяне на убежище: регламентът относно процедурата за предоставяне на убежище и Регламентът относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище, рационализират процеса на оценяване и вземане на решения по отделните молби за убежище в цяла Европа и укрепват гаранциите, правата и гаранциите за кандидатите и лицата, на които е предоставена международна закрила.

5. Ефикасни и справедливи процедури за връщане: миграционната политика на ЕС може да бъде устойчива само ако тези, които нямат право да останат в ЕС, бъдат ефективно върнати.  Координаторът по въпросите на връщането ще играе ключова роля въз основа на вече започнатата работа за подобряване на съвместното планиране на полети и мисии за установяване на самоличността, включително за оптимизиране на използването на подкрепата на Frontex, обмен на практики и опит относно съвместното издаване на отрицателни решения за предоставяне на убежище и решения за връщане, както и сътрудничеството в областта на връщането на подлежащи на връщане лица, представляващи заплаха за сигурността.

6. Справедлива и ефикасна система: привеждане в действие на новите правила за отговорност: чрез установяване на ефективно и стабилно споделяне на отговорността в целия Съюз и намаляване на стимулите за вторични движения. Например процедурите ще станат по-ефективни с уведомленията за „обратно приемане“. Освен това ще бъдат въведени нови правила, насочени към предотвратяване на злоупотреби със системата (като например задължението на кандидатите да кандидатстват в държавата членка на първо влизане).

7. Дапревърнем солидарността в реалност: за първи път ЕС разполага с постоянен, правно обвързващ, но гъвкав механизъм за солидарност, за да гарантира, че нито една държава членка не е оставена сама, когато е подложена на натиск.

8. Готовност, планиране на действия при извънредни ситуации и реакция при кризи: подпомагане на изграждането на по-голяма устойчивост спрямо развитието на миграционните ситуации, както и намаляване на рисковете от ситуации на криза.

9. Нови гаранции за кандидатите за убежище и уязвимите лица: засилен мониторинг на основните права чрез осигуряване на ефективни процедури, като същевременно се защитава човешкото достойнство и истинско и ефективно право на убежище, включително за най-уязвимите, като например децата.

10. Презаселване, приобщаване и интеграция: увеличаване на усилията в тези области на. Усилията на държавите членки за интеграция и приобщаване на мигрантите продължават да бъдат абсолютно необходими за успешната политика в областта на миграцията и убежището.

Пактът за миграцията и убежището отразява всеобхватен подход към управлението на миграцията, обхващащ целия маршрут. Поради това заедно с държавите членки Комисията следва двупистов подход, който придружава законодателната работа на равнище ЕС с оперативни дейности. Това включва по-специално работата по външното измерение на миграцията чрез стремеж към всеобхватни партньорства с държавите партньори. Въпреки че действията в тази област не са обвързани с правни задължения, за ЕС ще бъде от съществено значение да продължи и да засили още повече работата с държавите партньори, по-специално в три ключови области: борбата с контрабандата на мигранти, ефективното връщане, обратното приемане и реинтеграцията, както и законните пътища за миграция.

Следващи стъпки

Общият план за изпълнение ще бъде представен на държавите членки на заседанието на Съвета по вътрешни работи, след което ще бъде използван като основа за изготвянето на националните планове за изпълнение на държавите членки, които трябва да бъдат представени до декември 2024 г. Въз основа на общия план за изпълнение следващата стъпка е държавите членки да изготвят съответните си национални планове за изпълнение до 12 декември 2024 г. Държавите членки могат да разчитат на оперативната, техническата и финансовата подкрепа на Комисията и агенциите на ЕС по време на целия процес. Държавите членки могат също така да получат подкрепа от Инструмента за техническа подкрепа, който ще отправи специална покана за представяне на предложения за подкрепа на държавите членки при разработването на техните национални планове за изпълнение. Комисията създаде специални екипи за подкрепа, които ще посетят всички столици на държавите членки от настоящия момент до есента, за да подпомогнат държавите членки при изготвянето на тези национални планове за изпълнение.

Комисията ще следи отблизо напредъка, постигнат при прилагането на Пакта, и ще докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета.

Обща информация

През септември 2020 г. Комисията представи Пакта за миграцията и убежището с цел намиране на дългосрочни и устойчиви решения за управление на миграцията. Пактът ще създаде правна рамка, която балансира солидарността и отговорността между държавите членки в рамките на всеобхватен подход за ефективно и справедливо управление на миграцията. След политическо споразумение на 20 декември 2023 г. то беше прието от Европейския парламент на 10 април 2024 г. и от Съвета по-късно на 14 май. Правните инструменти на Пакта, включително някои от тях, които вече бяха предложени през 2016 г., влязоха в сила на 11 юни 2024 г. и ще влязат в сила след две години, считано от 12 юни 2026 г.; с изключение на Рамковия регламент на Съюза за презаселване и хуманитарно приемане, който вече се прилага днес.

Последвайте канала на

Цветелина Кирилова
351 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар

2024.06.12 | 23:44

3
Разпродажба! Преносимият мини климатик охлажда, овлажнява и освежава. Безшумен и преносим, можете да го вземете на работа или на плажа, перфектно и бързо охлажда стаята. Много хубава цена----> use.my/arctik
БОТЕВ

2024.06.12 | 16:41

2
Браво на Медведев!!! Каза им го!!!
педалския

2024.06.12 | 14:46

1
педалския съюз ще бъде края на нашаата клета държава. бай ганьо понеже може да пътува напред назад и хич не го е еня за това. продаде си рода и родината за пореден път.

Добави коментар

Водещи новини