ЕК прие нов пакет за модернизиране на правосъдните системи на ЕС

Европейската комисия прие пакет от инициативи за модернизиране на правосъдните системи на ЕС, съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България.

Двата основни стълба на новия пакет са съобщението относно цифровизацията на правосъдието в ЕС и новата европейска стратегия за съдебно обучение. Този инструментариум в областта на цифровото правосъдие има за цел да подкрепи усилията на държавите членки за по-нататъшно приспособяване на националните им правосъдни системи към цифровата ера и за подобряване на трансграничното съдебно сътрудничество между компетентните органи в ЕС.

ЕК направи сравнителен анализ за правосъдието в държавите членки

Чрез европейското съдебно обучение Комисията дава възможност на съдиите, прокурорите и други специалисти в областта на правосъдието да се подготвят за предизвикателствата на 21-ви век, като например цифровизацията. Освен това то има за цел да се утвърди обща европейска съдебна култура, основана на върховенството на закона, основните права и взаимното доверие.

Пандемията от COVID-19 изведе на преден план необходимостта от ускоряване на цифровизацията на правосъдието. Стана ясно, че предприятията и гражданите трябва да имат достъп до правосъдие и онлайн, от своя лаптоп у дома. Днешното съобщение относно цифровизацията на правосъдието в ЕС представя инструментариум за насърчаване на използването на цифрови инструменти от държавите членки в съответствие с принципите на пропорционалност и субсидиарност. Ето четири от представените днес инструменти:

- Утвърждаване на цифровите технологии като избор по подразбиране при трансграничното съдебно сътрудничество: Днес много съдебни производства, включително тези, които надхвърлят националните граници, все още се водят на хартиен носител и по пощата. Европейската комисия ще работи по законодателно предложение за цифровизиране на процедурите за трансгранично съдебно сътрудничество по граждански, търговски и наказателни дела. Предвижда се законодателният акт да бъде приет в края на 2021 г.

- Борба с трансграничната престъпност: Деловодната система на Евроюст, която позволява на Агенцията да извършва кръстосана проверка на различни случаи с цел координиране на борбата на ЕС срещу тежката трансгранична престъпност, включително тероризма, трябва да бъде актуализирана. Освен това с измененията в мандата на Европол ще се въведе връзка за отбелязване на наличието/липсата на съвпадение между Европейската прокуратура и Европол. Благодарение на тези „връзки за отбелязване на наличието/липсата на съвпадение“ между деловодните системи Евроюст, Европол и Европейската прокуратура ще бъдат запознати с текущите разследвания и наказателни преследвания. През 2021 г. Комисията също така ще представи законодателни инициативи за цифров обмен на информация относно случаи на трансграничен тероризъм и за създаването на платформа за сътрудничество на съвместните екипи за разследване.

- По-добър достъп до информация: Електронните бази данни са лесни за справка, свеждат до минимум разходите за потребителите и са устойчиви на кризи. Поради това държавите членки следва да се стремят да цифровизират своите регистри и да работят за взаимното им свързване.

- ИТ инструменти за трансгранично сътрудничество: Проектът e-CODEX (комуникация в областта на електронното правосъдие посредством онлайн обмен на данни) е основният инструмент за сигурно трансгранично сътрудничество по граждански, търговски и наказателни производства. Към днешна дата само някои държави членки използват e-CODEX. С приемането на днешното законодателно предложение Комисията има за цел да превърне e-CODEX в златен стандарт за сигурна цифрова комуникация при трансгранични съдебни производства във всички държави членки. От 1 юли 2023 г. Комисията поверява тази система на Агенцията eu-LISA. Друг цифров инструмент е eEDES (система за цифров обмен на електронни доказателства), която някои държави членки използват за бърз и сигурен обмен на европейски заповеди за разследване, искания за правна взаимопомощ и свързани с тях доказателства в цифров формат вместо по пощата. С приетото днес законодателно предложение Комисията насърчава всички държави членки да се свържат с eEDES. Тези ИТ инструменти ще модернизират правосъдните системи на ЕС и ще генерират истинска европейска добавена стойност.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

EU

още

Анкета

Одобрявате ли искането за импийчмънт на Доналд Тръмп?

Одобрявате ли искането за импийчмънт на Доналд Тръмп?

Избрано от Интернет