Собственикът на "Еврохолидейз" остава в ареста

  • 15 август 2011 19:36

  • 1926
  • 1
Собственикът на "Еврохолидейз" остава в ареста
© Булфото
Георги Христов - собственик на добилата скандална известност пловдивска фирма „Еврохолидейз", която измами над 220 души с евтини екзотични екскурзии, остава в ареста, реши Пловдивският районен съд.

Магистратите определиха най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” и за Георги Пасев – консултант, който е обучавал служителите на фирмата, съобщи БНР.

Срещу Христов, Пасев и Венелин Качаков, който е считан за организатор на престъпната схема, са повдигнати обвинения за измама в особено големи размери. "Ужилените" са платили суми от 350 до над 2000 лв., като са били привлечени от обявените в сайт за колективно пазаруване примамливо евтини ваканции на Малдивите и о. Корфу. Дни преди отпътуването клиентите не успяват да открият никого от „Еврохолидейз”.

До момента е ясно, че Христов, който е с основно образование, няма компютърна грамотност и е бил съден за притежание на наркотици и грабеж, е подписвал документи, сключвал е договорите на фирмата и е изтеглял от банковите сметки парите, внесени от измамените клиенти. Той е получавал скромно възнаграждение, в замяна на което се е съгласил да бъде официален собственик на фирмата.

Консултантът Георги Пасев пък е знаел, че „Еврохолидейз” няма лиценз за такава дейност. Според съда двамата са действали в съучастие, знаейки от самото начало за намеренията на Венелин Качаков. Засега жалби са подали над 30 човека, като се очаква и останалите измамени да съдействат на разследващите органи.

Последвайте канала на

Константин Тодоров
1926 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2011.08.16 | 23:35

1
Р Е Ш Е Н И Е №…330………/15.07.2011г.,гр.Пазарджик В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданска колегия,ІІІ въззивен състав,в открито заседание на тридесети юли през две хиляди и единадесета година,в състав: Председател:Красимир Ненчев членове: Борислав Илиев Мариана Димитрова като разгледа докладваното от съдия Мариана Димитрова в.гр.дело №561 по описа на Съда за 2011 година,и за да се произнесе,взе предвид следното: Производството е по реда на чл.258 и сл.от ГПК. Обжалва се Решение №62 постановено на 17.05.2011г. по гр.дело №718 по описа на Панагюрския районен съд за 2010г.,с което предявените от инженер Петър Луков Раков ***,с ЕГН ********** против Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление,гр.Панагюрище, представлявана от Лушка Апостолова-директор,със съдебен адрес:гр.Панагюрище, ул.”Георги Бенковски”№6 -адв.Георги Манев-ПАК искове по чл.344,ал.І,т.1,2 и т.3 от КТ във вр. с чл.225,ал.І от КТ са отхвърлени като неоснователни. В жалбата си подадена в срока по чл.259,ал.І от ГПК ищецът в първоинстанционното производство инженер Петър Луков Раков твърди, че обжалваното решение е необосновано и незаконосъобразно.Излага съображения,че неправилно първоинстанционният съд е възприел въз основа на заключението на вещото лице по приетата като доказателство по делото съдебно-икономическа експертиза,че е налице реално съкращаване на заеманата длъжност, съответно намаляване обема на работата, както и че работодателят е извършил надлежен подбор. Моли съда да отмени решението и да постанови друго по същество на спора, с което предявените искове бъдат уважени. Претендира съдебно-деловодни разноски. В срока по чл.263 ,ал.І от ГПК не е постъпил отговор от ответника по въззивната жалба. Пазарджишкият окръжен съд като съобрази наведените от жалбоподателя доводи за незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт и събраните по делото доказателства -поотделно и в съвкупност, прие за установено : Относимите обстоятелства са следните: Не се спори по делото,а и от приложените писмени доказателства се установява,че между страните по спора е съществувало трудово правоотношение, въз основа на което ищецът е заемал длъжността „старши учител” в Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление, гр.Панагюрище,и което трудово правоотношение е прекратено със Заповед №6,изд. на 07.09.2010г. от инж. Ангелина Гагова-директор на ответната гимназия,считано от 07.09.2010г. на основание чл.328,ал.І,т.3 от КТ, с мотиви: намаляване обема на работа,съкращаване на щата.Заповедта е връчена на ищеца в производството на 07.09.2010г. От приложените по делото Заповед №7/03.09.2009г. и Заповед №215/30.088.2010г.,изд. от директора на ПГТЛПСУ,гр.Панагюрище се установява, че е променена числеността на педагогическия персонал в гимназията,като за длъжността „учител по електрообзавеждане на производството” бройките са намелени с една: от 4 бр. за 2009г. на 3бр. за 2010г.Със Заповед №217 от 30.08.2010г. е определена комисия за извършване на подбор по критериите на чл.329 от КТ: квалификация на заеманата длъжност; педагогическа правоспособност, качество на работа,трудов стаж и допълнителна квалификация.От приложените Таблица №2 за критериите на педагогическия персонал специалност „Електрообзавеждане на производството”, оценъчни карти за всеки един от четиримата преподаватели в направлението „Електрообзавеждане на производството”,и от заключението на вещото лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза ,се установява,че комисията е извършила подбора с точково оценяване по утвърдена оценъчна скала. В посочените справки за извършен подбор за всяко от заемащите длъжността „учител” в направление „Електрообзавеждане на производството” лица,са посочени данни за образованието и стажа със съответстващата им положителна точкова оценка,както и по критерия качество на работа–съответно с намаляване на точковата оценка.След извършеното по тези показатели сравнение на заемащите длъжността комисията за подбор е предложила за уволнение ищеца в първоинстанционното производство, получил най-нисък сбор от точки. От заключението на вещото лице по приета в първоинстанционното производство съдебно-счетоводна експертиза се установява следното:През учебната 2009/2010г. по специалността „Електрообзавеждане на производството” са преподавали четирима преподаватели, между които и ищеца,и които са имали следните възложени часове: Н. Н.-възложени 716 часа, при норматив-648 часа; М. Е.-възложени часове 866 при норматив 864, Л. А.-възложени часове 868 часа при норматив 864 часа и П.Р.-възложени 645 часа при норматив 648 часа. През учебната 2010г.-2011г. ,съотношението между тримата преподаватели по посочената специалност е както следва: Н. Н. –възложени 680 часа при норматив 648 часа, М. Е.-възложени 902 часа при норматив 864 часа и Л. А.-възложени 882 часа при норматив 864 часа. Вещото лице посочва,че през учебната 2009/2010г. специалността „Електрообзавеждане на производството” се е изучавала в 4 паралелки с брой часове 2633 часа; през 2010г.-2011г. специалността „Електрообзавеждане на производството” се е изучавала в 3 паралелки с брой часове 1911 часа. В допълнителното си заключение вещото лице посочва,че преподавателят Н. Й. преподава по специалността „Производство на облекло от текстил” и по специалността „Машинни системи с ЦПУ”, през учебната 2010г.-2011г., с учебен предмет „електротехника” и „електротехника и електроника”. От правна страна съдът възприе следното: Като основание за прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е посочил чл.328,ал.І,т.3 от КТ ,с мотиви: намаляване обема на работа ,съкращаване на щата. Уволнението на основание „намаление на обема на работата”-по чл.328,ал.І,т.3 от КТ е сходно с това по чл.328,ал.І,т.2,предл. второ от КТ :”съкращаване на щата”. И в двата случая е налице намаляване,премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите. Разликата е в количеството на същите. Намаляването на общия обем на работата обикновено води до по-масово уволнение на работниците или служителите, отколкото при съкращаване на щата. В случаите,когато е налице намаляване на обема на работа ,въпрос на работодателска преценка е дали да намали персонала в цялото предприятие или в отделни негови звена. Поради намаления обем на работа,работодателят може да изготви и по-малък щат,който да съответства на намаления обем на работата. Ето защо ,намаляването на обема на работа и съкращаването на щата са съвместими и могат да се използват кумулативно от работодателя. В тази връзка,изписването като основание за уволнението в процесната заповед –чл.328,ал.І,т.3 от КТ -намаляване обема на работа,вкл. и съкращаването на щата не прави уволнението незаконно само на това формално основание, тъй като не е ограничено правото на съдебна защита на ищеца против уволнението. Съобразно утвърденото щатно разписание на ответната гимназия численият състав на педагогическия персонал е общо 68 ½ щатни бройки ,считано от 30.08.2010г. в сравнение с предходното щатно разписание от 2009г.-73 щатни бройки,т.е установено е по делото действително съкращение в щата на гимназията. Вещото лице ,въз основа на обсъдените заповеди за промяна на щатното разписание е посочило,че е съкратена една щатна бройка за длъжността „учител по специалността „електрообзавеждане на производство” от общо 4 бр. за учебната 2019/2010г., конкретизирайки,че през учебната 2009/2010г. тази специалност се е изучавала в 4 паралелки ,а през учебната 2010г./2011г.- в 3 паралелки.От така установеното със заключението на вещото лице не би могло да се направи единствения и непротиворечив извод, че поради намаляване броя на учениците са съкратени трудовите функции за длъжността „учител по специалността „електрообзавеждане на производството”,като щатните бройки са съкратени от 4 на 3,и няма прехвърляне на задълженията на ищеца към други лица сред прекратяване на трудовото му правоотношение. Както се посочи по-горе с утвърденото ново щатно разписание за 2010/2011г. са съкратени общо 4,5 щатни бройки за длъжността „учител”,както и че са съкратени трудовите функции за длъжността „учител по електрообзавеждане на производството”. Но,не се установи по делото,че няма прехвърляне на задълженията на ищеца към други лица след прекратяване на трудовото му правоотношение, тъй като констатацията в заключението на вещото лице ,че специалността, която е преподавал ищеца се е изучавала в 4 паралелки през учебната 2009/2010г., а през 2010/2011г. –в 3 паралелки,не е обективен критерий,който да обоснове юридическия факт на премахването на една от няколкото идентични щатни бройки.При основанията за уволнение,визирани в чл.328 от КТ, тежестта на доказване при прекратяване на трудовото правоотношение е на страната на работодателя,тъй като инициативата за това изхожда от него.Той е страната по трудовото правоотношение,която прекратява трудовия договор едностранно.Следователно негово е задължението при съдебен спор да докаже законността на уволнението. Ответникът в производството не доказа намаляване обема на работа в гимназията именно по учебните предмети,по които преподава жалбоподателят.От ангажираните от ответника в първоинстанционното производство доказателства не може да се направи категоричен извод за намаляване обема на работа по преподаваните от жалбоподателя учебни дисциплини-здравословни и безопасни условия на труд;монтаж и експлоатация;електрически машини и апарати;управление на електрозадвижването; електрообзавеждане на производството,контрол и диагностика, учебна практика и пр.-съобразно заключението на вещото лице, и съответно ако има намаление, в какъв обем е и възможно ли е допълване на норматива му от часове с часове по други предмети. В заключение следва да се приеме, че ответникът по жалбата, не е провел пълно доказване на тези обстоятелства, за които носи доказателствената тежест. На следващо място ,настоящата инстанция приема,че дори и да е налице намаляване обема на работа, работодателят не е извършил подбор между всички учители, преподаващи еднакви учебни дисциплини, засегнати от намаляването на работата, по критериите по чл. 329,ал.І от КТ. От заключението на вещото лице и другите ангажирани в производството писмени доказателства се установява,че подборът е направен само между учителите преподаващи по специалността „Електрообзавеждане на производството”, като изключая ищецът,останалите трима учители преподават учебни дисциплини „електротехника и електроника”, каквато учебна дисциплина преподава и Наташа Йовчева, която ,съответно титуляра на длъжността не е включен в подбора,т.е налице е индиция,че подбор съобразно цитираната правна норма не е извършен,като оборването й е в тежест на ответника по иска.В този смисъл Пазарджишкият окръжен съд намира,че уволнението е незаконно и като такова следва да се отмени.Постановявайки обратното,приемайки,че е налице законно прекратяване на трудовото правоотношение Панагюрският районен съд е постановил неправилно решение- в противоречие с императивните материалноправни норми, за това и в тази част решението следва да бъде отменено и се постанови ново,с което се уважи исковата претенция на ищеца по чл.344,ал.І,т.1 от КТ. Предвид действащото щатно разписание от 30.08.2010г., така и с оглед мотивите на уволнителната заповед ищецът е уволнен от длъжността „старши учител” и на тази длъжност следва да бъде възстановен на работа следва признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна.Ето защо в тази част обжалваното първоинстанционно решение е неправилно и като такова ще следва да се отмени,като се уважи и исковата претенция по чл.344,ал.І,т.2 от КТ. По иска с правно основание чл.344,ал.І,т.3 от КТ във вр. с чл.225,ал.І от КТ. От приложеното по делото удостоверение изх.№222/15.11.201г.,изд. от ПГТЛПСУ, гр.Панагюрище се установява,че брутното трудово възнаграждение на ищеца за м.август 2010г.-месеца,предхождащ този на уволнението, е било в размер на 683,98 лева. По делото липсват доказателства, установяващи,че в рамките на шест месеца,след датата на уволнението ищецът не е бил страна по трудово правоотношение. Ето защо съдът приема,че претенцията по чл.344,ал.І,т.3 от КТ във връзка с чл.225,ал.І от КТ е неоснователна и като такава-за сумата в размер на 3360,00 лева /надлежно изменение на иска в производството не е поискано,предвид посочването в писмените бележки на процесуалния представител на ищеца в първоинстанционното производство на размера на претенцията от 4 103,88 лева/ следва да се отхвърли. Първоинстанционното решение в частта,с която е отхвърлен искът по чл.344,ал.І от КТ във вр. с чл.225,ал.І от КТ като правилно следва да бъде потвърдено. С оглед изхода на делото в тежест на ответника следва да се присъдят сторените от жалбоподателя съдебно-деловодни разноски в размер на 500,00 лева-разноски за адвокат за двете инстанции. Воден от горното,Пазарджишкият окръжен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение №62 постановено на 17.05.2011г. по гр.дело №718 по описа на Панагюрския районен съд за 2010г.,с което предявените от инженер Петър Луков Раков ***,с ЕГН ********** против Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление, гр.Панагюрище, представлявана от Лушка Апостолова.-директор, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.”Георги Бенковски”№6 -адв.Г. М.-ПАК искове по чл.344,ал.І,т.1 и т.2 от КТ - за признаване наложеното със Заповед № 6/07.09.2010г. на директора на гимназията дисциплинарно наказание „ уволнение „ за незаконосъобразно и за неговата отмяна , за възстановяване на инженер Петър Луков Раков на заеманата преди уволнението длъжност „старши учител” в Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление, гр.Панагюрище са отхвърлени като неоснователни, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПРИЗНАВА за незаконосъобразно уволнението на инженер Петър Луков Раков. ***,с ЕГН ********** постановено със Заповед № 6/07.09.2010г. на Лушка Апостолова.-директор на Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление, гр.Панагюрище, като ОТМЕНЯ уволнението на инженер Петър Луков Раков /с посочен адрес и ЕГН/,наложено с посочената заповед. ВЪЗСТАНОВЯВА инженер Петър Луков Раков ***,с ЕГН ********** на длъжността „старши учител” в Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление, гр.Панагюрище,представлявана от Лушка Апостолова.-директор. ПОТВЪРЖДАВА Решение №62 постановено на 17.05.2011г. по гр.дело №718 по описа на Панагюрския районен съд за 2010г.,с което предявеният от . *** инженер Петър Луков Раков,с ЕГН ********** против Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление, гр.Панагюрище, представлявана от Лушка Апостолова.-директор. -директор, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.”Георги Бенковски”№6 -адв.Г. М.-ПАК иск по чл.344,ал.І,т.3 от КТ във вр. с чл.225,ал.І от КТ-за сумата в размер на 3360,00 лева--представляваща обезщетение за оставане без работа, в резултат на уволнението, за периода от шест месеца, е отхвърлен като неоснователен. ОСЪЖДА Професионална гимназия по техника,лека промишленост и стопанско управление, гр.Панагюрище, представлявана от Лушка Апостолова.-директор. -директор, със съдебен адрес: гр.Панагюрище, ул.”Георги Бенковски”№6 -адв.Г. М.-ПАК да заплати на инженер Петър Луков Раков ***,с ЕГН ********** сумата в размер на 500,00 /петстотин / лева-представляваща сторени съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС. Председател:

Добави коментар

Водещи новини