МС реши: Социалната пенсия за старост става 307,07 лв. от 1 юли, рокади в ДАНС и ДАР

  • 19 юни 2024 16:07

  • 3204
  • 22
МС реши: Социалната пенсия за старост става 307,07 лв. от 1 юли, рокади в ДАНС и ДАР
©

Служебният кабинет "Главчев" проведе редовното си заседание днес.

Ето какви решения прие Министерският съвет:

България ще участва със субсидия в Доверителния фонд на МВФ за намаляване на бедността и подкрепа на растежа

Със свое решение правителството одобри проект на писмо до управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) за заявяване на принос на Република България към Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа под формата на субсидия в размер на 5 млн. специални права на тираж (СПТ) (около 6,6 млн. щ. д.), съгласно Решение № 677 от 29.09.2023 г. на Министерския съвет. Това е пропорционално на квотния дял на страната ни в общата цел за набиране на средства в размер на 2,3 млрд. СПТ. Необходимото финансиране е обезпечено в Закона за държавния бюджет на страната за 2024 година.

Участието на България в набирането на средства по този инструмент е изпълнение на ангажименти като акционер в МВФ, кореспондира с международните приоритети на страната за реализиране на споделени цели и политики в една фрагментирана глобална икономика. По този начин ще бъде изпратен и положителен политически сигнал към международната общност за готовността на страната да сподели определени финансови отговорности по международни инициативи.

Във времена на значими глобални предизвикателства и кризи, които са свързани с увеличени нужди от финансиране, МВФ играе ключова роля в подкрепата на уязвимите страни, включително чрез Доверителния фонд за намаляване на бедността и подкрепа на растежа. В този контекст всички държави-членки на Фонда споделят съвместна отговорност за поддържането на адекватно ниво на неговите ресурси.

Одобрени са над 176 млн. лв. за капиталови разходи за 2024 г. на първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетите на общините

Със свое постановление правителството одобри средства в размер на над 176 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година. Осигуреният финансов ресурс е за обезпечаването на предстоящи плащания до края на м. юни по сключени договори за изпълнение на Инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.

Необходимите средства се осигуряват за сметка на капиталовите разходи по централния бюджет за тази година. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г. са изведени в обособен ресурс в централния бюджет. Приоритетните проекти са по Инвестиционната програма за национални проекти с прогнозен план на разходите за 2024 година.

Предложеният подход дава възможност за проектите, които са с готовност за незабавна реализация, да получават своевременно необходимите средства от централния бюджет. Целта е постигане на по-добро планиране и разходване на капиталовите разходи, както и по-висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционните програми.

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 21 юни 2024 г. в Люксембург.

По време на заседанието се предвижда да бъде постигнато политическо съгласие по законодателния пакет „ДДС в ерата на цифровите технологии“.

Министрите ще обсъдят прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, като се очаква да бъдат одобрени изменения в плана на Ирландия.

В дневния ред е включено и обсъждане на икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждане на нов пътен надлез спирка Верила по проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“. Имотите се намират в село Лозен, Столична община, и село Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците са предвидени по линия на Механизма за свързване на Европа /МСЕ/-Сектор „Транспорт“ от споразумение № INEA/CEF/TRAN/[M2014]/l048809, сключено между Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция за иновации и мрежи. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

По решение на правителството имот в гр. Бургас, който е частна държавна собственост, става публична държавна собственост. Той представлява самостоятелен обект на първия етаж в бл. 44 в ж. к. „Славейков“. Обектът е в управление на Областната дирекция на МВР в Бургас за изпълнение на функционалните й задължения и е придобил качеството на имот - публична държавна собственост.

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на имот-публична държавна собственост за управление на Министерството на отбраната за нуждите на Сухопътни войски. Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Благоевград. Имотът е необходим за изпълнение на функции и задачи, свързани с отбраната на Република България.

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд.

Предмет на акта на Министерския съвет са два поземлени имота. Намиращи се в област Софийска, община Божурище, е. Гурмазово. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което е приетото Решение на Министерския съвет тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 7 имота - публична държавна собственост. Имотите са разположени на територията на с. Алдомировци и гр. Сливница, община Сливница, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман - сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман“.

Правителството промени статута на части от имоти, представляващи техническа сграда в с. Оризово и сграда релейна осигурителна инсталация в гр. Българово, като ги обяви за частна държавна собственост. Те ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им техническо състояние. По време на реализацията на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас“ сградите ще бъдат премахнати, а системите за сигнализация и телекомуникации, намиращи се в тях, ще бъдат преместени в други.

Кабинетът промени статута на части от имоти, представляващи техническа сграда в с. Оризово и сграда релейна осигурителна инсталация в гр. Българово, като ги обяви за частна държавна собственост. Те ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им техническо състояние. По време на реализацията на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас“ сградите ще бъдат премахнати, а системите за сигнализация и телекомуникации, намиращи се в тях, ще бъдат преместени в други.

Министерският съвет предоставя безвъзмездно за управление на „Дунав мост Видин - Калафат“ АД мостово инспектиращо съоръжение - подвижна работна платформа. Съоръжението, което е публична държавна собственост, ще бъде използвано от дружеството при извършване на дейностите по експлоатация и поддръжка на комбинирания мост между Видин и Калафат.

Одобрен е проект на споразумение относно програма за обучение по европейски военни изисквания за летателна годност

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Проектно споразумение №1056 между Федералният министър на отбраната на Република Австрия, Министърът на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешка република, Министерството на отбраната на Дания, Логистичното командване на финландските сили за отбрана, упълномощено от Министерството на отбраната на Република Финландия, Министърът на отбраната на Френска република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Италианска република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министърът на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министърът на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана иа Португалска република, Министерството на националната отбрана па Румъния, Министерството на отбраната на Словашка република, Министерството па отбраната па Република Словения, Министърът на отбраната на Кралство Испания, Шведските въоръжени сили на Кралство Швеция, Федералният департамент на отбраната, гражданската защита и спорта на Конфедерация Швейцария и Европейската агенция за отбрана като определена за отговорна агенция на ЕС съгласно глава IV от Решение (ОВППС) 2015/1835 на Съвета относно създаване на Програма за обучение по европейски военни изисквания за летателна годност на служители от националните военни власти по летателна годност.

С настоящето Решение България става пълноправен участник в Програма за обучение на експертен състав от националните военни власти по летателна годност за прилагане на Европейските военни авиационни изисквания за летателна годност (European Military Airworthiness Requirements - EMAR).

Участието на България в Проектното споразумение ще позволи па служители от националните военни власти да придобият задълбочени познания относно концепцията, същността и приложението на EMARs, както и за създаването на експертен капацитет в страната. По този начин ще се създадат условия за последователното внедряване и прилагане на Европейските военни авиационни изисквания за летателна годност в националната ни военна система за летателна годност.

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство относно изграждането на Щаб на регионално компонентно командване на специални операции (HQR-SOCC)

Правителството прие решение, с което одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния относно изграждането на Щаб на регионално компонентно командване на специални операции (HQR-SOCC).

Щабът на регионалното компонентно командване на специалните операции ще осъществява планирането, командването и управлението на Силите за специални операции на Алианса за Черноморския регион. Изграждането на щаба ще допринесе за усилване на възпиращия и отбранителен потенциал на Югоизточния фланг на НАТО.

Одобрен е Годишният отчет за дейността на НЗОК

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2023 година.

Отчетът съдържа информация за организацията и управлението на Националната здравноосигурителна каса и представя подробно дейността на НЗОК за 2023 година.

Според отчета въведената в страната през предходните години извънредна епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19 продължава да оказва съществено влияние върху нормалното функциониране на здравната система и дейността на НЗОК и през отчетната 2023 г. Продължава процесът на нормализиране на обстановката и излизане на здравната система от затрудненото положение, в което се намира поради настъпилата световна пандемична криза.

Организацията на дейността на НЗОК през отчетния период се характеризира с гъвкавост и адаптиране към динамично променящите се условия в здравната система. Връщането към нормални условия на обслужване на здравноосигурените лица от лечебните заведения е съпроводено и подпомагано от непрекъснато извършване на анализи от страна на НЗОК с оглед наблюдаване и администриране на процесите.

През 2023 г. между НЗОК и Българския лекарски съюз, съответно Българския зъболекарски съюз, са подписани нови тригодишни национални рамкови договори за медицинската, съответно денталната помощ, за периода 2023 - 2025 г. Националните рамкови договори гарантират правата на пациентите при спазване на приложимото национално и европейско законодателство.

Развитието на административния капацитет на НЗОК е сред основните цели на институцията през отчетния период. В помощ на специфичната дейност на НЗОК са и поддържаните и надградени информационни системи, администрирани от НЗОК 

Шефът на НЗОК: Не изключвам възможността за отваряне на резерва на касата

Одобрен е годишният отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2023 г. Отчетът е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.

Със Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2023 г. са одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 7 023 213,6 хил. лв., съответно разходи и трансфери - всичко в размер на 7 023 213,6 хил. лв.

Общият размер на отчетените от НЗОК към 31.12.2023 г. приходи и трансфери възлиза на 7 066 173,1 хил. лв. В сравнение с отчета за 2022 г. се отчита увеличение с 646 852,2 хил. лв. или с 10,1 %, което основно се дължи на увеличения размер на здравноосигурителните приходи.

Със ЗБНЗОК за 2023 г. за разходи и трансфери - всичко са одобрени средства в размер на 7 027 213,6 хил. лв., които по отчет достигат 7 046 407,1 хил. лв., или ръст от 10,6 % спрямо отчетените през предходната година.

Отчетени са здравноосигурителни плащания в размер на 6 786 166, 7 хил. лв., или увеличение от 843 751,2 хил. лв. (14,2%) спрямо отчета за 2022 г.

В резултат на отчетените към 31.12.2023 г. приходи и трансфери - всичко в общ размер на 7 066 173,1 хил. лв., спрямо отчетените разходи и трансфери - всичко в общ размер на 7 046 407,1 хил. лв., се формира положително бюджетно салдо за годината в размер на 19 766,0 хил. лв.

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри позицията на България и мандата за нейното представяне на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 21 юни 2024 г. в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург.

Основният дебат на здравните министри ще бъде по темата за мерките на Европейския съюз по отношение на лекарствените продукти и преговорите по Фармацевтичния пакет.

В рамките на заседанието, министрите ще одобрят Заключения на Съвета за бъдещето на Европейския здравен съюз и Препоръка на Съвета относно ваксинопредотвратимите ракови заболявания. България ще подкрепи двата документа, които предвиждат важни мерки за подобряване на европейското сътрудничество в сферата на здравеопазването.

В рамките на работен обяд делегациите ще проведат дискусия на тема „Равен достъп до здравеопазване в държавите-членки на ЕС“. България ще открои важността мерките за достъп да бъдат съобразени с националния контекст и потребности.

По време на Съвета, няколко делегации са планирали да направят изказвания и по други актуални здравни теми. Делегацията на Чехия ще открои важния въпрос за ефекта върху европейската солидарност, който имат националните стратегии на държавите- членки за осигуряване на национални запаси от лекарствени продукти. България е сред страните, които споделят притесненията на Чехия за възникване на евентуална вторична липса на лекарства в по-малките държави-членки на ЕС поради прекомерни стратегии за „натрупване на запаси“ в други страни на Общността

Разширява се дейността на постоянната междуведомствена комисия за образователна дейност сред българите в чужбина

Постоянната междуведомствена комисия, която организира образователната дейност сред българите в чужбина, ще координира и политиката на българската държава по отношение на приема в български висши училища и на граждани на Република Северна Македония, реши правителството.

Един от основните аспекти на националната политика спрямо българите в чужбина е тяхната образователна интеграция. С решението се разширява дейността на действащата досега междуведомствена комисия, като по тази начин се увеличава ангажираността на държавата към надграждане на целенасочената политика за осигуряване на достъпно, всеобхватно и качествено образование.

Председател на Комисията е министърът на образованието и науката или оправомощено от него длъжностно лице. В комисията има представители на МОН, на МФ, МВнР, МВР, на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, както и на Съвета на ректорите на висшите училища.

Близо 330 000 лв. за стипендии на деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри 327 780 лв. за стипендии на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища. Със средствата се осигурява финансово стимулиране на 304 ученици от общински образователни институции, седем на деца от частни училища и 105 на таланти от държавни училища.

Подкрепата се осъществява съгласно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2024 г., която е приета с Постановление на Министерския съвет.

Финансирането е в резултат на постъпили искания за четвъртото тримесечие на 2023 г. На 43 общини ще бъдат преведени общо 225 585 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общински училища. За учениците от седемте частни училища в София, Добрич и Русе се отпускат 4 860 лв., а по бюджета на МОН за изплащане на стипендии на ученици от държавни училища са преведени 97 335 лв.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет за 2024 година.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. и са свързани с подобряване условията и осигуряване на възможност за адаптирана физическа активност, практикуване на спорт и участие в спортни прояви и състезания на хора с увреждания. Ще се осигурят условия за подготовка и участие в международни състезания на всички пара атлети, които имат реална възможност за спечелване на квоти за Параолимпийските игри в Париж 2024 г. 

МС прие изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Социалната пенсия за старост става 307,07 лв. от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 276,64 лв. на 307,07 лв. от 1 юли, реши правителството. Повишаването на социалната пенсия за доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните. По този начин ще се повишат доходите на общо над 137 000 пенсионери.

Сдружение „Национална асоциация на социално отговорните работодатели“ не беше признато за национално представителна организация

Правителството отказа да признае Сдружение „Национална асоциация на социално отговорните работодатели“ за национално представителна организация за хора с увреждания.

Причината е, че организацията не отговаря на две от общите изисквания, залегнали в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) - целите и задачите му да са пряко свързани с осъществяването на дейност в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания, както и да е натрупало най-малко 5-годишен опит в областта на подкрепата за тях. Сдружението не покрива и изискванията на специфичния критерий за работодателските организации - в него да членуват не по-малко от 10 работодатели с не по-малко от 800 трудоустроени лица с увреждания и подкрепящ персонал.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 20 юни 2024 г. в Люксембург.

В законодателната част се предвижда министрите да постигнат общ подход по Директивата за преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети. Ще бъдат обсъдени и предложенията за Директивата за прилагане на принципа на равното третиране и за Директивата за стажовете.

Министрите ще проведат дебат за ролята на пазара на труда и социалните политики за създаването на устойчив вътрешен пазар на ЕС. В рамките на форума се очаква да бъдат одобрени документи, свързани със социалната конвергенция на ЕС; адекватността на пенсиите; ролята на пазара на труда, уменията и социалните политики за изграждането на устойчиви икономики; бъдещето на Европейския стълб на социалните права и интеграцията на трайно безработни на пазара на труда. Европейската комисия ще представи Пролетния пакет в рамките на Европейския семестър 2024 г.

Срокът за изплащане на еднократната компенсация по Програмата за финансова подкрепа за транспорт се удължава до края на 2024 г.

Срокът за изплащане на еднократна компенсация по Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт се удължава до 31.12.2024 г., реши правителството.

Съгласно програмата право на компенсацията имат семействата, които за периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Средствата за изплащането й трябва да бъдат осигурени от целевите вноски на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Те се правят в изпълнение на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт. В него е регламентирано, че събраните месечни вноски върху нефтопродукти, произведени на територията на България от суров нефт с произход от Русия, ще се разходват за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт по ред и условия, определени с постановление на Министерския съвет.

Предприятието „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е обжалвало пред съда размера на дължимите вноски, определени със заповед на министъра на икономиката и индустрията. Обжалвани са и трите акта за установяване на публични държавни вземания, издадени от Управителния съвет на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който се администрира от Министерството на енергетиката. За да се оперира със средствата във Фонда, е необходимо наличието на влязло в сила съдебно решение по възникналите спорове, което налага срокът на програмата за изплащане на компенсацията да бъде променен от 30.06 на 31.12.2024 г.

Правителството одобри Годишния доклад за държавните публични предприятия за 2022 г.

Правителството одобри Годишния доклад за държавните публични предприятия за 2022 г., изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание Законът за публичните предприятия. Той е съобразен с нормативните изисквания и съдържа преглед на резултатите от дейността на всички публични предприятия, категоризирани като "големи" и анализ на дейността на предприятията по сектори.

Очаква се след одобряването на доклада да се постигне повишаване на прозрачността на дейността на публичните предприятия и на техните ръководства.

Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за тази година

Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2024 г. да бъде 4,97. Решението се приема в изпълнение на разпоредбите на Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) и приетата през м. декември 2004 г. Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения.

С приемането на решението от Министерския съвет бе одобрен застрахователният капацитет на „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД („БАЕЗ“ ЕАД) за 2024 г. за сключваните застрахователни и презастрахователни договори по реда на Закона за експортното застраховане.

Одобрен е меморандум за разбирателство с Министерство на правосъдието на Украйна

Министерският съвет прие решение, с което одобрява проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на правосъдието на Република България и Министерство на правосъдието на Украйна без последващо утвърждаване.

С Меморандума Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Украйна възнамеряват да задълбочат, както отношенията си в правната област, в т.ч. във връзка с изготвянето на законодателни актове, реформата на съдебната система, обучението на държавни служители от двете министерства и осъществяването на взаимната правна помощ по граждански и наказателни дела съобразно приложимите законодателства на двете държави, така и своите усилия за утвърждаване на споделените си европейски ценности.

Развитието на отношенията между двете министерства ще изиграе и важна роля в подготовката на Украйна за присъединяване към Европейския съюз, като споделянето на опита на българското Министерство на правосъдието ще улесни процеса за синхронизиране на украинското законодателство с установените на Съюзно ниво европейски стандарти.

Създаден е механизъм за своевременно актуализиране на състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет и правилника за работата му

Създаден е механизъм за своевременно актуализиране на състава на Централния епизоотичен съвет към Министерския съвет и правилника за работата му. С изменението се регламентира и правилникът за работа на Съвета. Предвидено е в състава му като представители на съответните министерства, определени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, да бъдат включени и заместник-министри.

Епизоотичната обстановка на територията на страната в последните години е динамична по отношение на редица заразни болести по животните. Ролята на Съвета за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика и ликвидиране на заразните заболявания е от изключително значение, поради което е важно да съществува механизъм за своевременно изменение на състава при необходимост. Съветът се ръководи от заместник министър-председател, заместник-председател е министърът на земеделието и храните, а секретар - изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните.

В състава на Съвета се включват представители на Министерството на вътрешните работи. Министерството на отбраната. Министерството на финансите. Министерството на здравеопазването. Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на околната среда и водите. Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на земеделието и храните. 

С близо 60% е намаляла популацията на бездомни кучета в София за 16 години

Близо 4000 безстопанствени кучета са осиновени през 2023 г. в страната

Министерският съвет прие решение за приемане на Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2023 г.

В изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията за миналата година са заловени 19 495 животни, от които близо 4000 са били осиновени. Това сочат данните от отчета за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2023 г., приет от Министерски съвет. Той е изготвен на база обобщена информация от всички 265 общини в 28 области в страната. Процентът на осиновените кучета и през 2023 г. остава най-висок в областите София град, София област, Перник, Бургас и Велико Търново. Домашни любимци с цел осиновяване са транспортирани най-често за Германия, Англия и Нидерландия.

От документа става ясно още, че през изминалата година в България е постигнато ниво на кастрация на безстопанствените кучета от 75%, при заложено такова не по-ниско от 70 %.

Основните фактори, водещи до увеличаване популацията на безстопанствените кучета, са изоставянето на домашните любимци и изхвърлянето на нежеланите им приплоди, както и измамните търговски практики. При покупка на нечистопородни кученца, по-късно, когато стопаните установят, че закупените животни не притежават белезите на желаната от тях порода, често ги изоставят. С оглед на общественото здраве и сигурност и на хуманното отношение към животните, целта на Националната програма е да се ограничи изоставянето на домашни кучетата чрез повишаване на информираността на стопаните за техните отговорности и задължения към домашните им любимци.

ДФЗ разплати над 2,8 млрд. лв. на земеделските производители през 2023 г.

Държавен фонд „Земеделие“ разплати 2 млрд. 833 млн. лв. на земеделските производители през 2023 г. Министерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие" и Разплащателната агенция за 2023 година.

В кампания 2023 по схеми и мерки по линия на директните плащания са приети 64 941 заявления. Изплатените субсидии по тях са в размер на 1 млрд. 339 млн. лв. През миналата година са подписани 3 187 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. Изплатени са 697 808 061 лв.

Получените средства от стопаните по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2023 г. възлизат на 150 501 255 лв., от които 84 901 753 лв. са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 65 599 502 лв. - национални средства.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2023 г. са постъпили плащания в размер на 217 830 лв. През отчетния период са отпуснати 152 нови кредита на стойност 19 445 211 лв.

През миналата година са изплатени 625 759 400 лв. по 21 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 73 216 земеделски стопани.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 са разплатени общо 22 507 094 лв.

Правителството одобри изменения в размера на таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите

Правителството одобри изменения в размера на таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите. С промените се актуализират тарифите на 51 административни услуги, съобразени с потребностите на потребителите. Целта е да се постигне обективно съотношение между размера на таксите и разходите на административния орган при остойностяване на съответната услуга. Новият размер ще съответства на актуалните икономически условия и разходите на административния орган.

Тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси, не е актуализирана от приемането й през 2013 г. до настоящия момент.

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 24 юни 2024 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

По време на заседанието се очаква Европейската комисия да представи своето Съобщение относно устойчивия риболов в Европейския съюз (ЕС): актуално състояние и насоки за 2025 г. Република България приветства отчетената в Съобщението продължаваща тенденция към нарастване на устойчивостта на рибарството и наблюдаваното подобрение в състоянието на рибните запаси. Независимо от това, счита за неудовлетворяваща липсата на адекватна оценка на продължаващото негативно въздействие, което войната в Украйна продължава да оказва върху рибарството на двете страни членки на ЕС в Черно море.

Министрите ще обсъдят предложения от Белгийското председателство Проект на Заключения на Съвета относно бъдещето на селското стопанство в ЕС с оглед одобрението му. Чувствителен за Република България е въпросът за пълната външна конвергенция на директните плащания, което ще създаде равнопоставеност на земеделските стопани в ЕС. Република България изпрати своите предложения за допълнение на Заключенията и оценява усилията на Председателството да намери компромисна формулировка, която да е приемлива за всички държави членки. В зависимост от хода на дискусиите и в дух на компромис Република България може да подкрепи проекта на Заключения в случай, че приоритетната за нас тема за справедливото разпределение на бюджета на Общата селскостопанска политика между държавите членки е адресирана в подходяща степен. Република България няма да подкрепи проект на Заключения, който не включва референция към тази тема.

В точка „Други въпроси“ Република България ще представи документ, с който отправя призив към Европейската комисия за премахване или увеличаване на индивидуалния лимит на предприятие в първичното селскостопанско производство по Временната рамка за кризисни и преходни държавни помощи.

Също така Република България ще представи на Съвета и документ с искане за предприемане на подходящите мерки за предотвратяване на загуба на средства и намаляване на административната тежест при управлението на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Одобрен е съставът на българската делегация за участие в 46-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО

Министерският съвет прие решение, с което одобри проекта на позиции и състав на правителствената делегация на Република България за участие в 46-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО, Ню Делхи, Индия, 21-31 юли 2024 г. Материалите бяха внесени за разглеждане на заседанието на Министерския съвет от Министерство на културата.

Представител на правителството на България в делегацията е министърът на културата, ръководител на делегацията е началникът на политическия кабинет на министъра на културата. В делегацията са включени представители на Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите и Министерство на външните работи, както и експерти от научни институти.

Основните функции на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО са: Да определя културни и природни ценности с изключителна универсална стойност, които трябва да бъдат защитени по силата на Конвенцията, и да вписва тези ценности в Списъка на световното наследство; Да следи за състоянието на опазването на ценностите, вписани в Списъка на световното наследство и да решава кои ценности, включени в Списъка на световното наследство, да бъдат вписани в Списъка на световното наследство в опасност или да бъдат извадени от него; Да решава дали дадена ценност може да бъде заличена от Списъка на световното наследство; Да разглежда молби за международна помощ, финансирана от Фонда за световно наследство.

Комитетът се състои от представители на 21 държави с четиригодишен мандат, избрани на сесията на Асамблеята на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. България е член на Комитета за периода 2021-2025 г. представлява Втора електорална група (Източна Европа) в Бюрото на 46-та сесия и е заместник- председател, което означава участието в допълнителни заседания.

Членовете на българската делегация ще изложат позиции на България по различни важни за страната досиета.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 1 875 516 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.

Допълнителните разходи са предназначени за извънгаранционна поддръжка на информационната система за регистриране и проследяване на спешните повиквания, осигуряване на комуникационна и мобилна свързаност на информационните и комуникационните системи, управление и поддръжка на информационните и комуникационните ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет

Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 2 124 900 лева. Част от средствата са предназначени за ремонтни и строителни дейности в храм „Св. Троица“ в с. Гъбене, храм „Св. Димитър“ в с. Царевец, храм „Св. Марина“ в с. Ново Лески и в манастира „Св. Йоан Предтеча“ в гр. Кърджали. Осигурява се също обзавеждане и оборудване на храм „Св. Иван Рилски“ в Лондон. Строително-ремонтни дейности ще бъдат извършени също в Синджирли джамия в гр. Омуртаг и в джамията в гр. Чорбаджийско. Обезпечават се и мерки за сигурност на храмовете, стопанисвани от „Религиозна общност на евреите в България“.

С друго правителствено постановление са одобрениразходи по бюджета на Министерски съвет за 2024 г. в размер на 450 000 лв., за Българската православна църква - Българска патриаршия. Средствата са за покриване на разходи по организацията и провеждането на IV Патриаршески избирателен църковен събор на 30 юни 2024 г. и тържествената интронизация на новия Светейши Български патриарх и Софийски митрополит.

Министерският съвет прие изменение и допълнение на тарифата за таксите в системата на образованието

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, продиктувано от настъпили изменения в нормативната уредба, както и значителни промени в икономическата обстановка в страната.

С последните изменения и допълнения на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) се предостави възможност за целите на кандидатстването във виеше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит. С посочените изменения в ЗПУО, приети от Народното събрание, се предвиди за полагане на този изпит да бъде събирана такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

С Постановлението се регламентира тази такса да бъде в размер на 35 лв. По този начин ще се осигурят средства за дейностите по организиране на изпита, който ще е свързан с придобиване на средно образование, но се полага при условията и по реда на държавните зрелостни изпити.

Заедно с това с Постановлението се актуализират и таксите в системата на предучилищното и училищното образование, които не са променяни от 2017 г. Те са индексирани на база инфлационните процеси в страната съгласно официалните данни на НСИ. Актуализацията ще покрие само частично реалните разходи за предоставените услуги, като е избран този максимално благоприятен за заинтересованите страни подход.

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвет „Общи въпроси” в Люксембург

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси” (СОВ), което ще се проведе на 25 юни 2024 г. в Люксембург.

Съветът ще обсъди подготовката на заседанието на Европейския съвет на 27-28 юни 2024 г. Европейският съвет на 27-28 юни 2024 г. ще бъде посветен на следните теми: Украйна, ситуацията в Близкия изток, сигурност и отбрана, конкурентоспособност, други въпроси (миграция, Грузия и Черно море) и следващ институционален цикъл. Европейските лидери ще приемат Стратегическия дневен ред на ЕС за следващия институционален цикъл (2024-2029 г).

Министрите ще проведат ориентационен дебат по проекта на Директива за прозрачността на представителството на интереси от името на трети страни, която бе представена от ЕК през м. декември 2023 г.

По точка „Върховенство на правото в Унгария”, ще се проведе изслушване на Унгария по задействаната през 2018 г. от ЕП процедура по чл.7 от ДЕС.

Под точка „Други въпроси”, Белгийското председателство ще представи своя доклад за напредък по темата „Бъдеще на Европа”, в който са изложени резултатите от проведените по време на Белгийско председателство дискусии по темата.

Одобрен е доклад относно преговорна позиция на България

Правителството одобри доклад на министъра на околната среда и водите относно преговорна позиция на България по заповед № Р-189/06.10.2013 г., изменена със Заповед № Р-118/12.06.2024 г. за създаване на Междуведомствена работна група във връзка с изтичане на срока на Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна република България и Кралство Гърция от 1964 г.

Георги Георгиев е определен за заместник-председател на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което определи Георги Георгиев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ за срок до 28 юли 2028 г.

С РМС № 277 от 11 април 2024 г. е предсрочно освободен заместник-председателят на ДАНС. Днес с правителствено решение Георгиев заема длъжността до 28 юли 2028 г., за довършване на петгодишния мандат.

Георги Георгиев е дългогодишен служител на агенцията и отговаря на изискванията от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ за заемане на длъжността.

Калин Цеков е освободен от длъжността зам.-председател на ДАР по негово искане

Министерският съвет прие решение, с което освобождава Калин Цеков от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“, считано от 1 юли 2024 г. Правителственото решение е във връзка с постъпило негово заявление с молба да бъде освободен от длъжността.

Определен е нов състав на Държавната комисия по сигурността на информацията

Министерският съвет прие решение, с което определя нов състав на Държавната комисия по сигурността на информацията. За председател е определен Петър Грошлев, за заместник-председател - Ивайло Конакчийски и за членове - Богдан Богданов, Динко Лулев и Атанас Райдовски.

Със същото правителствено решение Цвятко Георгиев е освободен като председател на комисията. Освободени са и досегашните членове Симеон Николов, Алекси Алексиев и Иво Великов, чийто 5-годишен мандат е изтекъл.

Петър Грошлев е завършил ВНВУ „Васил Левски“, както и Академията на МВР. От 1987 г. до 1992 г. е бил командир на взвод и рота в Българската армия. Работил е в областта на сигурността и вътрешния ред като служител в Министерството на вътрешните работи – като полицейски инспектор, началник сектор, директор на ОДМВР - София.

Ивайло Конакчийски е завършил ВНВАУ „Панайот Волов“. Дългогодишен служител в Министерство на отбраната. Работил е и в Министерство на вътрешните работи, заемайки ръководни длъжности, като към настоящия момент работи в Прокуратурата на Република България.

Богдан Богданов е завършил СУ „Св. Климент Охридски“ и Академията на МВР. Работил е в Министерството на вътрешните работи, ДАНС, Министерство на външните работи и Държавна агенция за бежанците.

Динко Лулев е завършил Икономическия университет - Варна. Той е дългогодишен служител в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Атанас Райдовски е завършил Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. Работил е в Национална служба за сигурност при МВР - Хасково, към настоящия момент е експерт в ДАНС.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
3204 22

Свързани новини

Коментари 22

Добави коментар

2024.06.19 | 21:50

22
Разпродажба! Преносимият мини климатик охлажда, овлажнява и освежава. Безшумен и преносим, можете да го вземете на работа или на плажа, перфектно и бързо охлажда стаята. Много хубава цена----> use.my/arctik
Не трябва да има никаква пенсии

2024.06.19 | 17:25

16
за тези миризливи старци които само ядат и пърдят

2024.06.19 | 18:47

21
Hahahhaaa
Баце

2024.06.19 | 17:38

20
искам един депутат да му дадат 300 лв и да изкара един месец и да си плати и сметките за месеца с тия пари .
георги

2024.06.19 | 17:36

19
А КОГА ЩЕ СМЕНЯТЕ ОБЛАТНАТА УПРАВИТЕЛКА НА ЯМБОЛ??ДО НЕЯ ВЕЧЕ ИМА ПРОТЕСТ СЪС ТРАКТОРИ А ТЯ НЕ ВИЖДА И НЕ ЧУВА !???ВЕЧЕ 20 ДНИ Е ТАКА В ЯМБОЛ????
георги

2024.06.19 | 17:35

18
А КОГА ЩЕ СМЕНЯТЕ ОБЛАТНАТА УПРАВИТЕЛКА НА ЯМБОЛ??ДО НЕЯ ВЕЧЕ ИМА ПРОТЕСТ СЪС ТРАКТОРИ А ТЯ НА ВИЖДА И НЕ ЧУВА !???ВЕЧЕ 20 ДНИ Е ТАКА В ЯМБОЛ????
георги

2024.06.19 | 17:34

17
А КОГА ЩЕ СМЕНЯТЕ ОБЛАТНАТА УПРАВИТЕЛКА НА ЯМБОЛ??ДО НЕЯ ВЕЧЕ ИМА ПРОТЕСТ СЪС ТРАКТОРИ А ТЯ НА ВИЖДА И НЕ ЧУВА !???
Издухани

2024.06.19 | 17:18

15
ФЛИГОРНИ.СА."ВЕЛИЧИЕ".ЩЕ.ГО УСЕТИТЕ.АМА.ПО-КЪСНО
ЮСУФ

2024.06.19 | 17:16

14
НА.ВСИЧКИ.ИДИОТИ.ОТ.ПАРТИИТЕ ДА.ИМ.ГО.НАТЪПЧА
ТАМ.БАЦЕ

2024.06.19 | 17:15

13
УЧЕНИЦИТЕ.ИМАТ.350.ЕВРО.НА.МЕСЕЦ
Благо

2024.06.19 | 17:14

12
В.КОЯ.СТРАНА.И.КОЙ.ИНДИВИД ЖИВЕЕ.С.150.ЕВРО.АЛАНКОЛУ

Добави коментар

Водещи новини