Какво ще обсъжда утре кабинетът?

  • 03 август 2021 21:04

  • 1542
  • 14
Какво ще обсъжда утре кабинетът?
© Булфото, архив

На редовно заседание правителството ще обсъди проект на Национална програма за развитие на образованието и проект на решение за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение.

Министрите ще разгледат и промени на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Стефан Янев също разговаря с колегата си Заев заради пожарите в Македония

Очаква се правителството да освободи изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и да избере друг на поста.

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 04 август, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2020 Г., И НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

2.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЦОЧО БОЯДЖИЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на образованието и науката

3.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

4.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧИЛИЩА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ           

Внася: министърът на образованието и науката

5.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Внася: министърът на околната среда и водите

6.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ”

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

7.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на отбраната

8.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „БУЮКЛИЙСКИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБИ    № 60361/19, 60443/19, 64672/19, 10841/20, 12227/20 И 12228/20), ВИСЯЩО ПРЕД ЕВ­РОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

9.ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В К­ПИТАЛА

Внася: министърът на финансите

10.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

11.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

12.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ДРАГОМАН - СРЪБСКА ГРАНИЦА, ЖП УЧАСТЪК ВОЛУЯК - ДРАГОМАН” НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕ­ЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

13.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

14.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Внася: министърът на културата

15.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ SANTE/2020/C3/082-DC-BG НА КОМПЛЕКТИ ЗА ТЕСТ ЗА АНТИГЕН „ВСИЧКО В ЕДНО” ЗА ДИАГНОСТИКА НА COVID-19 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НА ВТОРИЯ ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ SANTE/2020/C3/082-DC-BG НА КОМПЛЕКТИ ЗА ТЕСТ ЗА АНТИГЕН „ВСИЧКО В ЕДНО” ЗА ДИАГНОСТИКА НА COVID-19 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Внася: министърът на здравеопазването

17.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО ПРИ КРАНЮ, СЛОВЕНИЯ

Внася: министърът на външните работи

18.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД - ВАРНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - БУРГАС, И ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 10 СЕПТЕМВРИ 2006 Г., В СИЛА ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г., МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, И „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД - ВАРНА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

19.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОРЯНА”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПАПРАТ, С. ТЮТЮНЧЕ И С. СИПЕЦ, ОБЩИНА ДЖЕ­БЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

20.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

21.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г 

Внася: министърът на образованието и науката

22.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

Борислава Бибиновска
1542 14

Коментари 14

Добави коментар

2021.08.04 | 00:23

14
Каде, работят синът и, дъщерята, Янев мутро,,кажи,си,морал,

2021.08.04 | 00:21

13
Каде, работят синът и, дъщерята, Янев мутро,
Е как!

2021.08.03 | 21:28

3
Да обсъдят разпускането си!

2021.08.04 | 00:20

12
Каде, работят синът и, дъщерята, Янев мутро,

2021.08.03 | 22:47

6
Янев моралиста,лъжец,кажи,си
баба гицка

2021.08.03 | 23:28

11
радевците създадоха хаос за да си назначат свои хора на всички възлови места - а сега чалгаря, как ще го ду хаш

2021.08.03 | 23:05

10
Щесе обсъждат назначенията на децата на министъра
Как какво!

2021.08.03 | 22:51

9
У В О

2021.08.03 | 22:49

8
Янев моралиста,лъжец,кажи,си

2021.08.03 | 22:48

7
Янев моралиста,лъжец,кажи,си
FARAON

2021.08.03 | 22:10

5
БОЙНОТО КРЪЩЕНИЕ НА МОЙТЕ ТРАКТОРИСТКИ, ЩЕ БЪДЕ СРЕЩУ БУЛГАРАШКИТЕ СКОТОВЕ. ДА СВИКВАТ И ДА СИ ОСТРЯТ ЗЪБИТЕ.
Давай Слави!

2021.08.03 | 21:29

4
Набутай го на подлогите на Чери и Прокопа :)

Добави коментар

Водещи новини