Депутатите ще разгледат годишните доклади на ВСС и Прокуратурата

  • 26 юни 2019 07:25

  • 606
  • 0
Депутатите ще разгледат годишните доклади на ВСС и Прокуратурата
© Novini.bg

Парламентът ще разгледа годишните доклади на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Прокуратурата и разследващите органи. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание.

Докладът на ВСС за 2018 г. е заложен като точка първа. Документът отразява разделно дейността на Съдийската и Прокурорската колегии към Висшия съдебен съвет, както и на постоянно действащите комисии към тях, съгласно правомощията на съответната колегия. Документът съдържа пет отделни структурно обособени части, като в първата част последователно са изложени информация и данни относно управлението и администрирането на съдебната власт, което включва управление на човешките ресурси в съдебната система, кадровата и конкурсната дейност на Комисията по атестирането и конкурсите, управлението на финансовите и материалните ресурси, в това число управление на бюджета на съдебната власт, управление на съдебните сгради, електронно правосъдие и професионална квалификация.

През 2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: иницииране на законодателни промени в частта относно правилата за местна и родова подсъдност по определена категория дела, мониторинг и анализ на натовареността на съдилищата с предложения за изменения и допълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, в номенклатурата на статистическите кодове и други вътрешно – организационни мерки. В доклада са отчетени и 8 редовни заседания на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ към Прокурорската колегия. Като най – значима и мащабна дейност на комисията и на Прокурорската колегия се отбелязва реорганизацията и оптимизирането на районните прокуратури чрез създаване на унифициран модел. Съгласно създадения модел за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури, считано от 1 януари 2019 г. са закрити 11 районни прокуратури.

Депутатите ще разгледат и този на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. На вниманието им се посочва доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през изминалата година. Народните представители ще се занимаят и с Доклада за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. Документът съдържа обобщени данни за дейността на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и прокуратурите, както и за дейността на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Направен е анализ на основните показатели, съпоставени по териториални структури, и анализ по видове престъпления.

Очертани са тенденциите по основни направления в дейността на Прокуратурата и са предложени мерки и законодателни промени за преодоляване на констатирани затруднения при правоприлагането. Разгледани са въпросите, отнасящи се до делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления и организираната престъпност, престъпленията, свързани със засягане на финансови интереси на Европейския съюз, трафик на хора, данъчни и финансови престъпления.

Представена е информация за осъдителните решения срещу Прокуратурата на Република България на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2018 г. е отчетено намаление на престъпленията с 9.8% спрямо предходната година и със 7.3% спрямо 2016 г. Общият брой регистрирани престъпления в страната през 2018 г. са 96 187, като през 2017 г. те са 106 659, а през 2016 г. - 103 773. Разкритите престъпления през отчетния период са 44 294, през 2017 г. - 46 650, а през 2016 г. - 49 460. Разкриваемостта на престъпленията през 2018 г. е 46%, като спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 2.3% и спад с 1.6% спрямо 2016 г. И през 2018 г. преобладават престъпленията против собствеността (46.8%), следвани от общоопасните (27.7%), икономическите и престъпленията против личността.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
606 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини