Кабинетът отряза БСП за Бузлуджа

Правителството отхвърли с 12 на 7 гласа искането на БСП да получи безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху Дома-паметник на връх "Бузлуджа". Предложението беше внесено за разглеждане на днешното заседание на Министерския съвет от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от правителствената пресслужба.

До разглеждане на проекта се стигна, след като политическата партия не предприе своевременни стъпки за финализиране на процедурата по решение на МС от 2011 г., с което имотите се прехвърляха безвъзмездно в собственост на БСП. Влезлите в сила през февруари т. г. промени в Закона за държавната собственост направиха невъзможно прилагането на решението от 2011 г.

Министрите проведоха дискусия и гласуване по проекта за безвъзмездно предоставяне правото на ползване за срок от 10 г. върху Дома-паметник на връх "Бузлуджа" в полза на БСП поради постъпилите отрицателни становища в хода на съгласувателната процедура.

Ето цялата дискусия:

БОЙКО БОРИСОВ: Нанков!

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, във връзка с проект на Решение на Министерския съвет за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, съставляващи Дом – паметник комплекс връх „Бузлуджа“ на Българска социалистическа партия, излагам следната фактическа обстановка по случая.
На първо място, следва да бъде отбелязано, че визираните имоти са предмет на Решение №731 на Министерския съвет от 30 септември 2011 година за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост, в собственост на Българската социалистическа партия по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС). Процедурата в изпълнение на горецитираното решение не е довършена, респективно не е сключен договор между държавата – чрез областния управител на област Стара Загора и БСП, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху горепосочените имоти, въпреки многократните покани от страна на държавата за сключване на договор с БСП. Пет пъти са канени при трите им последни ръководства – три пъти от областния управител, веднъж в мое качество като заместник-министър, веднъж от Лили Павлова като министър. Последното писмо е от 26 юни, за да сключат договор за предоставяне на собственост. И петте пъти отговор, съответно в областна управа и в министерството, не е постъпвал от тяхна страна.
На второ място. С оглед на измененията в Закона за държавната собственост през февруари тази година и невъзможността към настоящия момент да бъде сключен договор за прехвърляне правото на собственост между държавата чрез областния управител на Стара Загора и БСП, на 28 юни тази година в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изпратено по компетентност писмо на госпожа Корнелия НиноваКорнелия Нинова Корнелия Нинова е български политик от БСП, член на Парламентарната група на Коалиция за – председател на Националния съвет на БСП, с което е изразено искане за учредяване безвъзмездно право на ползване върху визираните имоти – частна държавна собственост, в полза на БСП по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за държавната собственост. Разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗДС регламентира правната възможност за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от 10 години със заповед на областния управител по местонахождение на имота след решение на Министерския съвет, като компетентен да направи предложение в тази насока е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Важен мотив за внасяне на предложението от Министерството на регионалното развитие и благоустройството е обстоятелството, че към настоящия момент единствено от БСП официално е изразена готовност за поддръжка на паметника, подчертавам – официално. На второ място, единственото заявление за подобен род желание за стопанисване, собственост и т. н., по настоящем единствено и само официално е отправено отново от Българска социалистическа партия, предвид лошото му състояние.

В тази връзка и съгласно чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са изпратени за съгласуване до всички ведомства, в това число и до областния управител на област Стара Загора, доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството с проект на Решение за даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, на БСП.

В хода на съгласувателната процедура част от ведомствата са изразили становища, с които са съгласували „без бележки“ проекта на решение на Министерския съвет и включващите материали. В това число е налице и положително становище на областния управител – това е първото становище на областния управител на Стара Загора, обективирано в писмо от 10.07.2017 година, писмото е с №03-04-286 (2) по проекта на решение. Предвид тази подкрепяща позиция с писмо, наш изходящ №03-07-54/11.07.2017 година, материалът е изпратен в Министерския съвет за внасянето му за разглеждане на заседание на Министерския съвет. След изпращане на материала в Министерския съвет, обаче, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е входирано второ становище от областния управител – на 11.07.2017 година, с което се изразява този път отрицателна позиция по проекта на Решение за даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, на Българската социалистическа партия.
В тази връзка и при така създалата се крайно противоречива ситуация, Министерският съвет следва да извърши преценка доколко настоящият проект следва да бъде поставен за разглеждане. От вчера следобед имаме отрицателно становище от страна на областния управител на Стара Загора, Министерският съвет трябва да се произнесе за приемането на решение, предвид изразените противоречиви становища при съгласуването на преписката.
Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.
Друг? Валери!

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин министър-председател, уважаеми колеги министри, апелирам към вас категорично да се противопоставите на такова предоставяне на право за ползване за 10 години безвъзмездно.

Първо, че това ще бъде един много грозен прецедент. Второ, спорна е законността на едно такова деяние. Може да имаме процедура за непозволена държавна помощ на политическа партия. Аз съм дал отрицателно становище, доколкото знам и Министерството на отбраната е дало отрицателно становище. Нямаме абсолютно никакво основание да угаждаме на която и да било политическа партия.

Апелирам още веднъж да стопанисваме съвсем отговорно собствеността, на която се явяваме представители и защитници. Освен това, не е вярно, че само от Българската социалистическа партия е заявена готовност за поддръжка на обекта. Такава готовност има и от община Казанлък, абсолютна готовност. Имат и съответно подготвени идейни проекти, имат и предварително направени преговори по отношение на заснемане, с чужди фирми и т. н. Така че, още веднъж апелирам да не подкрепяме едно такова решение, а по този начин да подкрепим областната управителка, която в момента смело, като една Райна Княгиня, се е изправила и единствена се е осмелила да защити държавната собственост.
Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Друг?

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин премиер, Министерството на отбраната на този етап от разглеждането на въпроса не съгласува това предложение по причини, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.

Има обекти, които могат да бъдат разглеждани на заседание, но на закрито заседание на Министерския съвет. В близост има и на НСО подобен обект, има съоръжения, които са изграждани преди това и са ползвани. С оглед на намерения на Министерството на отбраната, на този етап, преди да се обследва подробно с отпаднала необходимост ли са тези съоръжения, ние не можем да съгласуваме подобно предложение.

БОЙКО БОРИСОВ: Нанков!

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, аз по никакъв начин няма да адвокатствам на БСП и не бих си го позволил, разбира се. Само два аргумента относно казаното от уважавания вицепремиер Симеонов.

На първо място, процедурата е абсолютно законосъобразна, тъй като е съобразена с последното изменение на Закона за държавната собственост, в което, за да не се подлага под съмнение въпросът с държавните помощи, изрично е въведена рестрикция, забрана за извършването на каквато и да е стопанска дейност от субекта, който ще получи безвъзмездното право на собственост. Така че хипотезата за държавна помощ в случая е изключена, с оглед на извършената забрана в Закона за държавната собственост, чл. 56, ал. 2, за извършване на стопанска дейност.

На второ място, аз неслучайно споменах, казвайки „официално“. Официално становище понастоящем, изявяване на искане – било то за предоставяне на собственост, което виждаме, че вече е невъзможно, или за предоставяне права за безвъзмездно ползване, има заявено само от Българската социалистическа партия. В медийното пространство, в общественото пространство имаме заявен интерес от редица други субекти – и представители на политически партии чухме, и публични органи. Но понастоящем единствено и само от БСП е входирано подобно искане.

Относно състоянието на паметника понастоящем имаме изразени неколкократни становища от предишни областни управители (това също е редно да се подчертае), че областната администрация на Стара Загора понастоящем не разполага с финансови средства за стопанисване на визираните имоти, както и че за възстановяването на обектите са необходими значителни финансови средства, разходването на които е нецелесъобразно. Две подобни становища имаме от предходни областни управители в рамките на два предходни кабинета.
Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, само моля да фокусираме дебата по съображения, свързани с целесъозбразността. Според мен, проблем със законосъобразността на една подобна операция няма, особено когато говорим за държавни помощи. Имайки предвид стойността на актива, заплаха от непозволена държавна помощ няма. Дори би могло да мине по де минимис, ако не вземем предвид всички останали съображения, защото активът е на ниска стойност. Трябва да се защитава на ниво целесъобразност.
Това, което ме притеснява в цялата ситуация е, че аз поне не съм чул до момента някаква ясна визия какво ще се прави с въпросния обект, ако придобие право за ползване, който и да е той.

БОЙКО БОРИСОВ: Симеонов.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Още веднъж поставям под съмнение и законността, тъй като въпросният член 54, доколкото сега ще го цитирам по памет, но там се позволява предоставяне безвъзмездно на общини и за определени граждански нужди, доколкото си спомням, такъв израз имаше. Никъде не пише „политически партии“.

Освен това, да не позволяваме такъв прецедент с нашата подкрепа на едно такова решение, тъй като мога да ви уверя, че в най-скоро време… Първо, да отворя една скоба. Ние сме представители на друга политическа сила с господин Каракачанов и още някои колеги. Ние сме малък коалиционен партньор, но искам да ви обърна внимание, че съвременното възраждане на патриотичните партии – добре, почти всички, започна от Бургас. По тази логика на едно следващо заседание бих могъл да поискам да бъде предоставено безвъзмездно ползването на остров „Света Анастасия“, защото просто си го харесваме там.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин премиер, слушах различните становища. Така или иначе, днес няма да можем да вземем решение, но когато разсъждаваме, трябва да гледаме на нещата от гледна точка на това, че тук имаме един имот частна, но държавна собственост, който, ако не го стопанисваме ние, трябва да го стопанисва някой друг или трябва да бъде разрушен, защото е опасен, доколкото знам. Вътре е пълен с графити, играят деца, той си е една забележителност, една руина, която, ако се спазват законите в държавата, трябва да дадем пари да го разрушим. Така че, ако ние имаме аргумента, че не трябва да го предоставяме на определен заявител, трябва да решим наистина какво правим с него. И ако има и други заявители, да вземем да си дадем някакъв срок да видим тези други заявители ще се появят ли, и ако има други заявители, тогава да се направи нещо различно. Защото най-лесното е днес да не решим нищо. Ще дадем достатъчно повод на опозицията да обясни как искала да спаси и да инвестира, и да го облагороди, а ние, видите ли, сме се противопоставяли, без да имаме – ако имаме ясна гаранция, че има някой друг ползвател, да имаме някакво конкуренция за този обект.

Тук не говорим, че ще правим държавен санаториум или нещо друго. Тук говорим какво правим с тази собственост, която се руши и е опасна. И ако днес го отложим или решим, че сме против, трябва да дадем ясен отговор на опозицията защо сме против при положение, че те заявяват с най-чисти намерения, че ще инвестират, ще го облагородят, ще го направят нещо.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Нещо сте се объркали, господин Горанов. Няма такива ясни намерения. Те искат и още два парцела прилежащи, на които да им променим предназначението, да им дадем право за строеж на тези два парцела и познайте какво ще става.
Освен това, извинявайте за риторичния въпрос, но да сте чули в тези 27 години някой път БСП да вземе нещо от държавата, да го възроди, да го възстанови и да й го върне в някакъв по-добър вид?

БОЙКО БОРИСОВ: Има един безспорен факт. Преди шест години този имот е бил предоставен на БСП – сиреч, хипотезата на финансовия министър Горанов. За шест години аз не знам да е направено нещо. Според мен, те изчакаха да влезе новият закон в сила, за който всички от БСП са гласували „за“, и веднага след това да го поискат. Капанът е виден. Прекрасно знаят, че нашият коалиционен партньор, а в една двустранна коалиция няма малък и голям партньор, ще е категорично против. Като се има предвид, че ние имаме повече министри в кабинета, ако наложим едно партийно решение, то ще мине. Сиреч, създават ни веднага тежък конфликт вътре в коалицията. Защото те не правят нищо, Валери, случайно. Веднага след това ще кажат: „Ама той, Борисов, го обеща, даде го, сега се отметна”. Това ще са репликите. Аз също съм убеден, че ако те са искали да го правят, шест години всичките им тези инвестиционни намерения – първо, второ, трето, четвърто – щяха да го направят. Затова считам, че сегашното им действие е точно да ни сблъска вътре в кабинета при взимането на такова решение. И второ, ако пък им се даде – да почнат да предявяват непрекъснато претенции за съседни територии, за еди какво си. А третият вариант е, ние действително да предприемем това, което пише в закона.

Вие виждате – за един опасен дори за здравето и живота на хората паметник в София се води партизанска война, подривни действия. Ако държавата тръгне да укрепва паметника на Бузлуджа, всички ще кажат: „Добре, за какво го правите? Харчите пари! Вместо да ги дадете за пенсии или за заплати, ги давате там”. Ако тръгнем да приложим закона, ще кажат: „Те рушат паметници”. Сиреч, това е един много премерен ход на БСП, защото ние на практика нямаме нито един полезен ход. В шаха се казва цугцванг – всеки ход ти е грешен. И затова госпожа Нинова каза: „Искаме го, дайте го”. Но изчака да влезе законът в сила. А той влезе на 7 февруари. Сиреч, шест години – нищо, и след 7 февруари: „Хайде, сега ни го дайте”. Но законът вече е друг. И те са гласували за този закон.
Затова аз предлагам да гласуваме.
Слушам, Караниколов.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Може ли само да уточним дали има инвестиционна програма или някакъв план, който е предложен от бъдещите инвеститори да работят по него. Това само искам да уточня.

БОЙКО БОРИСОВ: Нанков.

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Отговарям веднага. Няма инвестиционен план. Има едно писмо, изпратено до министър-председателя, с пет реда. Мога да го изчета цялото писмо. Но в него няма инвестиционен план.

БОЙКО БОРИСОВ: Прочети го.

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Само още веднъж за успокоение на вицепремиера Симеонов: повярвайте, процедурата е законосъобразна. Тя не предвижда по чл. 54 – този, който беше променен февруари 2017 г. и който касае публичните органи, а е чл. 56, ал. 2. Там може юридически лица, включително и политически партии, но не собственост и безвъзмездно, а предоставяне право за управление до 10 години, срочно вещно право, със забрана да извършване на каквато и да е стопанска и икономическа дейност.

БОЙКО БОРИСОВ: Цачева.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За ползване се предоставя годен обект. Става ясно, че въпросният обект в този вид е негоден за ползване. Биха се предприели известни ремонтни дейности в рамките на времето за ползване, но собственик е държавата. При прекратяване на това ползване онзи, който е вложил средства, би имал право на обратен иск, за да си търси средствата. Означава ли това, че след 10-годишния период на ползване държавата трябва да заплати средствата, които този, който го е ползвал… Защото аз казвам, че няма годен обект за ползване…

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Според мен, в самия договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване трябва да има условия. Трябва да има срок, в който ползвателят се ангажира да подобри състоянието на обекта. Трябва да има такъв срок, както и да бъдат уредени в самия договор възможни бъдещи претенции за неща, които коментира госпожа Цачева. Според мен е абсолютно наложително в един такъв договор да има срок, в който ползвателят да се ангажира да подобри състоянието на обекта.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Опасно е. Ако ние оставаме собственик, не се освобождаваме от ангажиментите де факто. Тоест, трябва да има някакъв срок, в който да се обезопаси и в решението…

БОЙКО БОРИСОВ: От всичко казано дотук само потвърждавате моите думи, че това е просто една политическа акция, капан върху нашето решение. Ако те са сериозни, имат време и имат желание, могат да изпратят ново писмо с мотивация – как, кой, отговаряйки на всички тези въпроси, които вие задавате.

БОЙКО БОРИСОВ: Караниколов.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Благодаря, господин премиер.

Аз наистина ще помоля да чуем писмото. Но знаете, че на Министерството на икономиката една от основните цели ни е да привличаме инвеститори. Когато привличаме инвеститори, от тях искаме куп документи, куп информация, задължения. В случая ми се струва, че ние нямаме необходимата информация, за да вземем това решение. Да, осъзнавам, че това е обект, който в момента е опасен и трябва да се предприемат някакви действия незабавно, но нека поне най-малкото да помолим съответния заявител на този интерес да го мотивира по-добре, да направи един проект на договор за ползване, включително да се ангажира с някакви срокове или инвестиции, които ще се сложат.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Трябва да го третираме като предложение към решението, ако бъде взето такова.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Решението да е във връзка и с проект на договор.

БОЙКО БОРИСОВ: Гласувайте. Заместник-министрите нямат право на глас.

Кои са против да бъде преотстъпено безвъзмездно право на ползване върху този имот – частна държавна собственост? 12 гласа.
Сега – които са „за“ да им се даде.
Аз съм „за“, защото подкрепих и предишното решение през 2011 г., когато им прехвърлихме имотите.
„За“ предоставянето сме 7 гласа.
Точка 27 не се приема.
За протокола записваме: 12 са „против“ даването на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж, а 7 сме „за“ даването.

Коментари

 1. 2017.08.31 | 11:40
  БОЙКООООООООО КУРВОООООООООО ЗАЩО ДОГАН ТЕ ПОРИ МА ПАЧАВРООООООООООООО
 2. 2017.08.31 | 11:40
  БОЙКООООООООО КУРВОООООООООО ЗАЩО ДОГАН ТЕ ПОРИ МА ПАЧАВРООООООООООООО
 3. 2017.07.13 | 08:08
  Господин Борисов щом гласувате "ЗА" подобни работи значи имате нужда от почивка и останалите 6 гласували ЗА също.
  1. 2017.08.31 | 11:40
   къв господин е тая лоена тиква бе
 4. 2017.08.31 | 11:39
  Ако искате нещо да бъде съсипано,унищожено и фалирано-дайте го на БСП!Халал да им е!
 5. 2017.07.13 | 14:59
  БРАВО НА ГЕРБ И ОП! БРАВО, БРАВО, БРАВО!
  1. 2017.07.13 | 15:00
   Браво на обединени патриоти.. герб не съм чул и думичка да кажат нещо срещу циганската пасмина
 6. 2017.07.13 | 14:59
  БОЙКООООООООО КУРВОООООООООО ЗАЩО ДОГАН ТЕ ПОРИ МА ПАЧАВРООООООООООООО
 7. 2017.07.13 | 14:59
  БОЙКООООООООО КУРВОООООООООО ЗАЩО ДОГАН ТЕ ПОРИ МА ПАЧАВРООООООООООООО
 8. 2017.07.13 | 14:59
  БОЙКООООООООО КУРВОООООООООО ЗАЩО ДОГАН ТЕ ПОРИ МА ПАЧАВРООООООООООООО
 9. 2017.07.13 | 11:46
  БСП СЕ БОРИ ДА УНИЩОЖИ И ПОСЛЕДНИЯ БЪЛГАРИН ...СЪЩО КАТО ТЕБ ДОГАНОВА КУРВООООООООО!! ЕДИН ДОЛ ДРЕНКИ СТЕ!
  1. 2017.07.13 | 11:46
   Такива като теб разрушават построеното за гордост на нашата история, а вашата фанатична любов към САЩ и неистова злоба сте готови да затриете България. Отвори историята и виж колко бяха българите преди демокрацията и колко след нея, колко плащахме за лечение преди и как се
  2. 2017.07.13 | 11:46
   България няма да се затрие с премахването на паметника.Тези чугунени кратуни,които и до сега дърпат страната назад към пошлото комунистическо минало,са достатъчно малко.Много напуснаха България,а партизаните не се спряха да 'брулят" държавата.
 10. 2017.07.13 | 11:46
  ЩЕ СИ УЧРЕДЯ ЕДНА ПАРТИЯ И ЩЕ ПОИСКАМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ. Е ТАКА, ЩОТО СЪМ ПЪТУВАЛ ОТ ТАМ И МОИ РОДНИНИ СЪЩО ЗНАЧИ ИМАМ ПРАВО
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Избрано от Интернет