България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз

  • 08 април 2015 13:34

  • 953
  • 0
България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз
©

Правителството се запозна с докладите за резултатите от заседанията на Съвета на Европейския съюз, проведени през месец март 2015 г. в Брюксел, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

Основни теми на заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“ бяха Енергийният съюз и Енергийната инфраструктура.

От ЕК бяха представени две нови съобщения: Рамкова стратегия за устойчив Енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата и Пътят към целта от 10 % междусистемна електроенергийна свързаност - подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г.

Представената Рамкова стратегия за устойчив Енергиен съюз бе приветствана от всички държави-членки. По време на заседанието бе отбелязана необходимостта от правилен баланс между целите и измеренията на стратегията и общото разбиране, че петте измерения са тясно обвързани.

Като приоритети бяха очертани намаляването на енергийната зависимост, особено по отношение снабдяването с природен газ; обмисляне на въпросите, свързани с междуправителствените споразумения; реализиране на проектите от общ интерес. България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз, с основен приоритет гарантиране сигурността на газовите доставки посредством диверсификация на източниците и маршрутите.

По отношение на Енергийната инфраструктура бе подчертано значението на бързите действия за завършване на вътрешния пазар и междусистемната енергийна свързаност. Същевременно бе отбелязана и важността на реализиране на проектите от общ интерес, приемането и прилагането на мрежовите кодове, повече инвестиции в стратегическа и интелигентна инфраструктура.

От българска страна беше откроена необходимостта от задълбочаване на регионалната интеграция, премахване на физическите и търговските бариери за енергийни доставки между съседните държави, както и постигане на по-висока степен на сътрудничество за преодоляване на външни влияния върху разходите и сигурността на доставките.

На заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ се проведе дебат по отношение на укрепване на вътрешния пазар на ЕС в контекста на предстоящите инициативи на Комисията: Стратегията за единния пазар за стоки и услуги и за Цифров единен пазар. Държавите-членки подкрепиха предприемане на мерки за разгръщане на потенциала на вътрешния пазар чрез коректното прилагане на хармонизираните европейски правила и на принципа на взаимното признаване.

В частта „Научни изследвания“ се проведоха два дебата. Първият бе свързан с Плана за инвестиции за Европа в областта на научните изследвания и иновациите и по-конкретно върху предложението за създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции. Втория дебат беше свързан със съобщението на Комисията: „Към просперираща икономика, основана на данни“.

На заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“) министрите проведоха ориентационен дебат по предложенията, включени в т. нар. „политически стълб“ на Четвърти железопътен пакет. България, редом с други държави-членки, постави акцент върху необходимостта от вземане под внимание на специфичните характеристики на националните пазари, така че завършването на Единното европейско железопътно пространство и нарастването на дела на железопътните превози да не бъде съпътствано от конкурентен натиск, водещ до неблагоприятни социални последици в някои държави-членки.

При въвеждането на принципа за конкурентно възлагане на договори за обществени услуги в железопътния сектор, българската страна посочи необходимостта от предвиждане на подходящи изключения. Министрите на транспорта обсъдиха и други две теми: „Принос към конкурентоспособността, растежа и работните места в ЕС чрез развитието на транспортната политика“ и „Принос на авиационната екосистема на ЕС за работни места и растеж“. С оглед на предстоящия нов авиационен пакет, българската страна отбеляза, че следва да бъдат създадени нови възможности за повишаване на конкурентоспособността на европейските авиационни превозвачи извън Европейския съюз. България изтъкна и спешната необходимост от инвестиции за увеличаване капацитета на летищата в ЕС, така че да бъде посрещнат постоянно увеличаващият се трафик и да се избегне отклоняването му към съседните райони.

На заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ (част „Правосъдие“) беше обсъдено Предложение за регламент на Съвета относно създаването на Европейска прокуратура. Председателството отчете сериозна подкрепа за принципите на института на споразумението и отбеляза, че целта е работата да продължи за постигане на разумен компромис между държавите-членки за приемането на проекта на регламент. България изрази позиция за подкрепа на модела на споразуменията на Европейската прокуратура, съгласно актуализирания текст на чл. 29 на проекта на регламента, тъй като текстът отразява в голяма степен становища на държавите-членки и развитието на дискусията по проблема.

Приемаме условията за споразумението, но посочихме, че сме готови да обсъдим и включването на други условия с оглед постигане на по-широко съгласие по текста. По принцип намираме за необходимо да бъде предвидено одобряване на споразумението по Регламента за Европейската прокуратура от националните съдилища. Доколкото има държави-членки, които не познават института на споразумението в наказателния процес и предвид трудностите, свързани с въвеждане на общи критерии за съдебен контрол, може да се обсъди и възможността текстът да остане в сегашната си редакция.

Обсъдени бяха и други две предложения: Предложение за директива на ЕП и на Съвета относно временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест и Предложение за регламент на ЕП и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.

Правителството одобри и българската позиция за участие в неформалното заседание на министрите по енергетика на ЕС, което ще се проведе на 15 - 16 април 2015 г. в гр. Рига, Латвия. На срещата ще бъдат обсъдени теми по отношение на енергийната ефективност в отоплението и охлаждането, регионалното сътрудничество в енергийния сектор и опазването на биоразнообразието и използването на възобновяема енергия. Ще се обменят виждания с оглед идентифициране на най-добрите практики и потенциала за развитие на регионалното сътрудничество в енергийния сектор.

На съвместна сесия на министрите на околната среда и министрите на енергетиката на ЕС са планирани обсъждания относно необходимостта от намирането на балансиран подход за насърчаване използването на възобновяема енергия без загуба на биоразнообразие.

По време на заседанието министрите по околната среда ще разгледат следните въпроси: Биологично разнообразие - преглед на текущото състояние и отчитане на постигнатия напредък, както и предизвикателствата и възможностите за интегриране на биологичното разнообразие в други ключови политики. По време на дискусиите ще бъдат обсъдени и международни преговори в областта на изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие.

953 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини