Омбудсманът настоява за незабавна реформа в медицинската експертиза

  • 15 ноември 2022 11:33

  • 572
  • 0
Омбудсманът настоява за незабавна реформа в медицинската експертиза
© Омбудсман на Р България

Омбудсманът Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент изпрати становище до председателите на парламентарните комисии по труда, социалната и демографската политика Георги Гьоков и по здравеопазването доц. д-р Антон Тонев, както и до ресорните служебни министри Лазар Лазаров и д-р Асен Меджидиев, в което постави за пореден път нерешените от години проблеми в медицинската експертиза.

 „Становището на омбудсмана, отстоявано нееднократно е, че липсата на адекватни и навременни действия за реформа довежда до нарушаване на правата на хиляди хора с увреждания и техните семейства. С оглед актуалния дебат по темата и необходимостта от спешни, но и подходящи мерки за преодоляване на съществуващите дефицити на системата, бих искала да акцентирам върху установените проблеми от институцията при работата по оплакванията на хората“, написа омбудсманът.

Общественият защитник подчертава, че в повечето случаи регламентираните срокове за насрочване на дати от ТЕЛК и НЕЛК не се спазват. Като забавянията в значителен брой случаи са драстични, защото достигнат и до една година от подаване на документите. 

Здравното министерство предлага нова формула за изчисляване на процентите на ТЕЛК

„Нормативно определеният 3-месечен срок за произнасяне от ТЕЛК и НЕЛК от датата на постъпване на медицинските документи, при липсата на адекватна финансова подкрепа през този период, също е твърде дълъг и е предпоставка за нарушаване на правата гражданите, които за времето до постановяване на експертното решение са лишени от възможността да ползват свои права на хора с увреждания“, категорична е Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент.

Тя посочва, че органите на медицинската експертиза не търсят варианти да информират гражданите, които трябва да се явяват на преосвидетелстване, преди изтичането на текущото им експертно решение в подходящ срок, за да не се допуска прекъсване.

„Видно от постъпилите жалби и сигнали, гражданите са уведомявани едва след изтичане на срока на трайно намалената им работоспособност/вида и степента на увреждане и много от тях тепърва подават документи за преосвидетелстване. Така, те следва да изчакат насрочване на дата минимум 3 месеца, а в повечето случаи – и по-дълго“, пише омбудсманът.

Проф. Ковачева обръща внимание, че към момента остава сериозен проблемът с изтеклите експертни решения след 30 юни 2022 г., които не са  удължени служебно. Така хората с увреждания на практика са оставени без средства за периода до постановяване на ново експертно решение.

Омбудсманът припомня за своя препоръка преди месец, в която е акцентирала, че въпреки приетите изменения в нормативната уредба за медицинската експертиза, не е преодолян проблемът с кадровия недостиг в ТЕЛК.

„Недостигът на специалисти по педиатрия, които да участват при експертизата, е сред основните причини за забавяне освидетелстването и преосвидетелстването от ТЕЛК при деца до 16 години“, пише Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент.

Допълва, че произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК дълго време след подаването на документите е много сериозна предпоставка за необективни решения поради динамиката на здравословното състояние на съответния гражданин.

„В предложенията за изменения в Наредбата за медицинската експертиза, публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане на 11.11.2022 г., тези проблеми не са адресирани. От тази гледна точка, смятам, че е добре да бъдат обсъдени възможностите писмата за необходимостта от явяване за преосвидетелстване да бъдат изпращани значително по-рано, като сроковете в отделните Регионални здравни инспекции бъдат съобразявани с констатираните забавяния в областта“, категорична е Ковачева.

Тя обръща внимание, че забавянето при освидетелстването или преосвидетелстването на гражданите с увреждания има неблагоприятно отражение върху възможностите им да упражняват правата си в периода, през който нямат валидни експерти решения, както и че хората с увреждания, които за първи път трябва да се явят на освидетелстване от ТЕЛК са сериозно ощетени.

Посочва, че поради липсата на експертни решения тези хора са лишени от  пенсии, месечна финансова подкрепа, карти за паркиране, пътуване и други, и са принудени сами да се справят с предизвикателствата. Допълва, че не по-малко ощетени са и хората с увреждания, които следва да се явят на преосвидетелстване и на които ТЕЛК им насрочват дати със сериозно забавяне.

Ковачева акцентира още, че за периода до произнасянето на ТЕЛК и издаването на новото експертно решение гражданите са възпрепятствани да упражняват и други права като ползване на лична помощ по Закона за личната помощ, данъчни облекчения и преференциални карти за пътуване с обществен транспорт и паркиране в съответните общини, ползване на облекчения за издаване на документи за самоличност, освобождаване от заплащане на винетен стикер и др.

Обръща сериозно внимание и на факта, че  хората с увреждания могат да ползват само част от правата си по време на обжалване на експертното решение пред НЕЛК, но само ако в оспорвания акт на ТЕЛК са им определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.

„Следва да се отбележи, че в такива случаи се отпуска пенсия, но в намален размер и е възможно да се ползват права като месечна финансова подкрепа, на основание чл. 112, ал. 9, изр. 1 от Закона за здравето и в резултат на отправените от омбудсмана препоръки за правилно тълкуване и прилагане на разпоредбата. За останалите права, които човекът с увреждания е ползвал на основание по-висок процент в предходно експертно решение, той е принуден да чака произнасянето на НЕЛК и впоследствие на съда“, допълва общественият защитник.

Друг проблем, поставен от омбудсмана, е в случаите, при които се отмени експертното решение от НЕЛК и се върне на ТЕЛК за ново произнасяне. Акцентира, че за периода до новото произнасяне от ТЕЛК, гражданите остават дори и без отпусканата им до момента подкрепа под формата на пенсия за инвалидност и месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.

„Необходимо е да бъдат извършени изменения, чрез които да се преустанови практиката за повторно връщане на преписките от НЕЛК на ТЕЛК, като случаите се решават по същество в максимално кратки срокове“, настоява проф. Ковачева.

Допълва, че след произнасянето на органите на медицинската експертиза и влизане в сила на експертните решения дължимата месечна финансова подкрепа по закон се изплаща със задна дата, както и полагащите се пенсии за инвалидност, но редица друга права, които не са ползвани в периода на разглеждане на случая от ТЕЛК/НЕЛК, обаче остават без възможност да бъдат компенсирани. Такива са ползване на лична помощ или асистентска подкрепа, платените средства за винетка или карта за градския транспорт.

Подчертава още и че забавянето за конкретните работодатели също е затруднение, с оглед спазване на изискванията за квотите по Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

„В предложенията за изменения в Наредбата за медицинската експертиза, публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане на 11.11.2022 г., тези проблеми също не са адресирани. Във връзка с изложеното, смятам, че ще е подходящо да бъде обсъдена възможността при забавяне при насрочването на дати от ТЕЛК да бъде признавана валидността на последните експертни решения на ТЕЛК на гражданите – за периода до произнасянето на медицинската комисия, като всички получени от човека с увреждания помощи и плащания не му се търсят при евентуална промяна на процента вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност, защото той на практика е бил добросъвестен“, пише Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент.

В становището си тя е категорична, че са необходими и изменения, чрез които да се позволи на хората с увреждания да ползват и останалите си права без прекъсване и да могат да бъдат компенсирани при неоснователно забавяне от компетентните органи.

Отбелязва още, че остава сериозен проблемът и с медицинската експертиза - определяния по-нисък процент вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност на хората с увреждания, за което институцията на омбудсмана многократно е отправяла препоръки.

„Анализът на жалбите за последните четири години показа, че причина за определянето на по-нисък процент в преобладаващата част от случаите са приетите с Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. на Министерски съвет промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), когато бяха променени отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти“, подчертава омбудсманът.

Допълва, че това е довело до лавина от жалби от граждани, основно по повод намаляване на процента на степента на увреждане при преосвидетелстване или от определен нисък процент при първично освидетелстване, поради неотчитане на съпътстващите увреждания.

Припомня, че след оценката на въздействието на промените и внесени от омбудсмана становища и препоръки, беше прието Постановление №139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, според което се взимат предвид и съпътстващите увреждания, но само при лица, които имат две и повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка са посочени 50% и над 50%.

Посочва още, че след препоръка на омбудсмана на 12 юли 2021 г. Министерски съвет приема постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, с което бяха увеличени процентите за някои заболявания/увреждания и посочен пожизнен срок.

„За съжаление, въпреки внесеното становище, методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти не беше променена до момента“, подчертава проф. Ковачева.

Тя е категорична, че е необходимо регламентирането и на възможност, след изтичане на предходното експертно решение и при подадени документи за преосвидетелстване, гражданите да могат да ползват своевременно своите права като хора с увреждания и да им бъде оказана социална подкрепа до постановяване на ново експертно решение и влизането му в сила.

Последвайте канала на

Десислава Станева
572 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини