Ананиев издаде заповед, с която регламентира влизането в България от 1 юни

  • 29 май 2020 19:00

  • 18847
  • 39
Ананиев издаде заповед, с която регламентира влизането в България от 1 юни
© Булфото (архив)

Здравният министър Кирил АнаниевКирил АнаниевКирил Ананиев е министър на здравеопазването в третия кабинет на Бойко Борисов. Роден е през издаде Заповед № РД-01-/29.05.2020 г., с която регламентира влизането в Р България, считано от 1 юни, транзитното преминаване през територията на страната, както и поставянето под 14-дневна карантина.

Заповедта гласи:

„I. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1 юни 2020 г., както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Николина Ангелкова: Няма как да има туризъм с карантина

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а) българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония, членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е с свързана упражняваната от тях професия;

в) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

г) транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

д) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

е) лица, пътуващи по хуманитарни причини;

ж) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, , удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност,  както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта;

з) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

и) погранични работници.

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

а) гражданите на държави членки на Европейския съюз, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан)  и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Република Турция с цел да се завърнат  в държавата, чиито граждани са.

4. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

8 нови случая на COVID-19 у нас. Карантината остава само за идващите от определени страни

5. Всички лица, които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

6. Изключение от изискването за поставяне под карантина на лицата по т. 5 се допуска по отношение на:

а) български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), които са лица по т. 2, букви „е“ и „ж”;

б) водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

в) водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват    международен превоз на товари и стоки.

г) членовете на екипажите на плавателни съдове – български граждани

д) лицата по т. 2, букви „б“, “в“, „д“ и „и“, независимо от тяхното гражданство.

7. Съответната регионална здравна инспекция предоставя информация на Министерството на външните работи за поставените под карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, гражданство). 

8. Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната по реда на т. 3, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец - Приложение № 1, в която се задължават да спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването на територията на Република България, както и, че са запознати с рисковете от заболяването COVID-19.

9. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана, в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през Република България, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната.

70% спад в оборота на тежкотоварния и автобусен превоз

10. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България, се прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет от Република България до територията на друга държава, което не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на задължителната предполетна подготовка, и кацащо отново в Република България, не подлежат на поставяне под карантина;

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България от територията на друга държава, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България с цел доставяне на въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след такова, които са чужди граждани, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

г) при установяване на пътник със симптоми на COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника със симптоми на COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под задължителна 14-дневна карантина, съгласно указанията на органите на държавния здравен контрол.

II. Заповед № РД-01-274 от 21.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 01.06.2020 г.

IV. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на външните работи и министъра на икономиката за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването  на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Филип Епитропов
18847 39

Свързани новини

Коментари 39

Добави коментар
АнонимнияАно

2020.05.30 | 02:17

27
Господин министър, Не помислихте ли, че с такава заповед дискриминирате всички онези, които идват от "трети" страни? Нима хората, планирали своите отпуски от двадесетина дни да прекарат в Родината си, да видят близките си, са по- малко човеци от тези от ЕС? Как виждате, дошъл човек за броени дни, Вие с Вашата заповед да го затворите за 14 дни?Нима Северна Македония и Сърбия са по- малко рискови за момента от някоя от наречените от Вас " трети" страни? Преосмисляне заповедите, които подписвате? !

2020.06.01 | 23:03

39
КАКВО МУ ОБЯСНЯВАШ НА ТОЯ МАЛОУМНИК. ТОЙ НЕ ЗНАЙ НА КОЙ СВЯТ СЕ НАМИРА И ПИКАЕ В ГАЩИТЕ СИ. БОЛШИНСТВОТО БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА ИЗКАРВАТ ПРЕХРАНАТА СИ ТОЧНО В СТРАНИТЕ ЗА КОИТО КАРАНТИНАТА ОСТАВА В СИЛА И НЯМА КАК ДА СЕ ПРИБЕРАТ ДА ВИДЯТ БЛИЗКИТЕ СИ, ДА СВЪРШАТ НАЛЕЖАЩА РАБОТА.ТАКЪВ САДИЗЪМ МОЖЕ ДА ПРОЯВИ САМО ПЪЛЕН ИДИОТ. ОНАНИЕВ ПУКНИ!!!! ТОЛКОЗ ХОРА ТЕ КАЛНЪТ ЧЕ СИГУРНО КЛЕТВИТЕ ЩЕ ПРОРАБОТЯТ. ДАНО ВЛЕЧУГО ТАКОВА!
Кой да ти влезе бе, седесарски путак,

2020.05.29 | 19:09

1
всичко бяга през глава от тая седесарска кочина, до 20-30г. нормален няма да остане тук, освен възрастните.

2020.06.01 | 22:53

38
В бълХария останаха само ОНЕЗИ 80% !

2020.05.30 | 05:37

33
какви 20-30г бе то в момента е вече така, само пенсионери , сигани и разни келеши родени след 2000 г. , които не знаят къде се намират и изобщо защо са ке пръкнали
Анархиста

2020.05.29 | 22:36

23
Обиждате държавата а после се мъкнете тука.Вън....маламашкаджии
Анархиста

2020.05.29 | 22:35

22
Точно така.Там да си стоят и там да ке6 лекуват...Боклуци.
123

2020.05.29 | 22:09

21
бягайте, ама не се връщайте повече, но като чухте за коронавируса всички се изсипахте тук като чувалби с картофи да тежите на здравната система, що не ви лекуват в чужбина,стойте там и там си карайте вирусите,там си вадете зъби и поправяйте, там се оперирайте

2020.05.29 | 20:03

10
ще бягаме я, тук не се живее

2020.05.30 | 12:51

37
Некадърнико изтрещял, махай се и ти и корумпираното ти вуйчово или чичово, все едно, бузесто, слабоумо, псевдо министърче-подметката Гробанов!

2020.05.30 | 06:34

36
Гяури скапани ... Скоро ще видите какво е вирус ... и то Рязан !!!

2020.05.30 | 06:08

35
Да.Има нужда от пресни вирусчета щото ние сме много добри в справянето и много ни хвалят
Модераторите на тази фалшива медиика,

2020.05.30 | 05:57

34
Да изпробват вакума на прахосмукачка. А иначе, тези от третите страни, няма колективно да похарчим ( оставим в България) едни, поне 5 милиарда лева. Честито и дано... бамовете от Англия да са ви на помощ. НА господин Аналев също, поздрави... От третите страни.
До господин Аналев,

2020.05.30 | 04:47

32
Драги господине, около 1МИЛИОН Българи живеят в Северна Америка ( САЩ и Канада) и всеки когато се прибере харчи поне 2/3 хиляди. 1000000 х 2000 е равно на 2 милиарда ( минимум) факени долара които тази година няма да видите защото... и вие не знаете защо. Трети страни... Претенции, догодина пак същият филм, честито. И не ни се сърдете.
Пловдив

2020.05.30 | 03:58

31
На последно място сме по свобода на словото,цеките управляват държавата,начело с догана, лиши,Боко .Трият коментари яко
Пловдив

2020.05.30 | 03:51

30
Долни хора

2020.05.30 | 03:21

29
Защо Малта бе , слабоумници ????

Добави коментар

Водещи новини