738 лица от властта не са декларирали доходи, банкови влогове и имоти

Антикорупционната комисия съобщи, че за 738 лица, сред които министри, депутати и кметове, има доклади за несъответствие с имотно състояние и доходи. Некоректните властимащи имат 14-дневен срок, за да подадат съответните корекции.

Ето какво се казва в информацията от Комисията на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОППИ), която приключи извършената проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ на ежегодните декларации, подадени през 2018 г., и на встъпителните и финалните декларации за имущество и интереси, подадени през периода от месец януари до месец септември 2018 г., от лицата от обхвата на чл. 6, ал. 1 от закона.

Проверката е извършена по отношение на:

- 5 116 задължени лица, с ежегодна декларация;

- 3 568 задължени лица, с встъпителна декларация за имущество и интереси;

- 400 задължени лица, с финална декларация за имущество и интереси.

Проверката на имуществените декларации обхваща, освен задължените лица, техните съпруг/а, лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и ненавършилите пълнолетие деца.

В съответствие с разпоредбите на ЗПКОНПИ, освен проверка на имотното състояние, се извърши проверка и на интересите, изпълнена за всички лица, подали встъпителни декларации, което е ново изискване на закона.

В хода на проверката, Комисията установи несъответствия за лица, заемащи висши публични длъжности от всички категории от обхвата на закона: министри; народни представители; кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини; изпълнителни директори и управители на болнични заведения; ректори на университети; лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурите и сключване на договорите; ръководители на бюджетни организации, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейските фондове и програми; началници на митнически пунктове; директори на държавни горски и ловни стопанства; председатели и заместник - председатели на държавни агенции и комисии и други.

За общо 738 задължени по закона лица проверката приключи с доклад за несъответствие.

Докладите съдържат данни за недекларирани притежавани и придобити:

- дялови участия;

-  доходи от трудови правоотношения;

-  парични средства по банкови влогове и банкови сметки;

-  дадени обезпечения в размер на милиони лева/евро;

-  притежавани имоти;

- участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец.

В изпълнение на разпоредбите на ЗПКОНПИ, Комисията е уведомила писмено лицата, за които проверката е приключила с доклад за несъответствие, които е следвало в 14-дневен срок да отстранят констатираното несъответствие, като подадат пред Комисията коригираща декларация на основание чл. 46, ал. 1 от закона, или направят писмени възражения, посочвайки доказателства в тяхна подкрепа. В резултат, на което:

-  637 задължени лица са подали коригираща декларация;

-  98 задължени лица не са подали коригираща декларация;

-  35 задължени лица са подали коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието;

-  3 задължени лица са подали непълна коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието.

Съгласно чл. 46, ал. 3 от закона при установено несъответствие след срока за подаване на коригираща декларация в размер на не по-малко от 5000 лв., Комисията приема решение за изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предаде Нова телевизия.

Съгласно чл. 46, ал. 4 при установено несъответствие след срока за подаване на коригираща декларация в размер на не по-малко от 20 000 лв., Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ.

Коментари

 1. 2019.05.17 | 21:05

  А честито !!!!! Трайкайте си , гласувайте си ту за тоя , ту за оня .... а те ви го слагат осмоъгълен право отзад!

 2. 2019.05.17 | 20:41

  Най-доброто място за живеене в света е ЕС, каза някой ... Защо - защото хората с истинския манталитет и морал, могат да крадат на воля!

 3. 2019.05.17 | 20:22

  Ако обикновен гражданин забрави дали ще му простят???!! Не нали ?! Ее стига с тия хора над закона.

 4. 2019.05.17 | 20:12

  Властта си краде, а нормалните хора да го ду**т...

 5. 2019.05.17 | 19:17

  Крадци и мошеници!!!

 6. 2019.05.17 | 18:52

  Ами, те са забравили да го сторят това! Били са много заети в сделки????!!

 1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Кое е събитието на изминалата седмица?

Кое е събитието на изминалата седмица?

Избрано от Интернет