По данни на НСИ през септември 2018 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава

 По данни от бизнес анкетите на НСИ през септември 2018 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава (с 1.7 пункта) в сравнение с август 2018 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

През юли 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано увеличение от 1.0% спрямо съответния месец на 2017 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2.1%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

Календарно изгладените данни на строителната продукция през юли 2018 г. показват увеличение с 0.9% в сравнение с юли 2017 година. На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2018 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 2.2%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 0.1%. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 26 308 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 736 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.64261 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 16 016 млн. долара и съответно на 2 274 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 451 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 910 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

Индивидуално потребление 

През юли 2018 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред населението в селата. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са леко влошени в сравнение с предходното наблюдение. 

През юли 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 4.9% в сравнение със същия месец на предходната година. През юли 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 14.0%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 13.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9.7%. Спад е регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 6.1%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.1%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.7%.
За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2018 г. са изразходвани 69.8% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2017 г. е 7.5% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции
Средното натоварване на мощностите в промишлеността от април до юли 2018 г. нараства с 2.3 пункта и достига 76.0%. Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни се увеличава в реално изражение с 6.6%. Относителният дял на този показател в БВП е 21.4%.

Пазар на труда 
През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 157.1 хил., като 1 678.1 хил. са мъже и 1 479.0 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.5%, с 0.3 процентни пункта по-висок в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете този дял е 58.1%, а при жените - 47.3%. През второто тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 182.2 хил., от които 109.8 хил. (60.3%) са мъже и 72.4 хил. (39.7%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.5% и в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.8 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6.9 на 6.1%, а при жените - от 5.7 на 4.7%. По предварителни данни през второто тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.5% спрямо второто тримесечие на 2017 година. Увеличението в индустрията е с 10.0%, в услугите - със 7.0%, и в строителството - с 10.5%. Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2018 г. 33.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През юни 2018 г. средната работна заплата е 1 119 лв. и нараства с 0.8% в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2017 г. ръстът е 9.0%. 

Международни трансакции
Според оценките на мениджърите в промишлеността през септември 2018 г. в сравнение с август се регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 1.3 пункта).
За юли 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 947.8 млн. евро при излишък от 1 200.2 млн. евро за юли 2017 година. За януари - юли 2018 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 933.7 млн. евро (1.8% от БВП) при излишък от 2 167.2 млн. евро (4.3% от БВП) за януари - юли 2017 година.
Търговското салдо за юли 2018 г. е отрицателно в размер на 215.1 млн. евро при излишък от 161 млн. евро за юли 2017 година. За януари - юли 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 872.3 млн. евро (3.5% от БВП) при дефицит от 264.7 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 година.
Износът (FOB) е 2 510.2 млн. евро за юли 2018 г., като се повишава със 118.3 млн. евро (4.9%) в сравнение с този за юли 2017 година (2 391.9 млн. евро). За януари - юли 2018 г. износът е 15 134.3 млн. евро (28.7% от БВП)3, като намалява със 158.4 млн. евро (1.0%) в сравнение с този за същия период на 2017 година (15 292.7 млн. евро, 30.3% от БВП). Износът за януари - юли 2017 г. нараства на годишна база с 19.7%. Вносът (FOB)2 за юли 2018 г. е 2 725.2 млн. евро, като нараства с 494.3 млн. евро (22.2%) спрямо юли 2017 година (2 230.9 млн. евро). За януари - юли 2018 г. вносът е 17 006.6 млн. евро (32.2% от БВП), като се увеличава с 1 449.2 млн. евро (9.3%) спрямо същия период на 2017 година (15 557.3 млн. евро, 30.8% от БВП). Вносът за януари - юли 2017 г. нараства на годишна база с 16.6%.
През юли 2018 г. салдото по статия преки инвестиции е положително в размер на 109 млн. евро при отрицателно салдо от 7.3 млн. евро за юли 2017 година. За януари - юли 2018 г. салдото е положително в размер на 59 млн. евро (0.1% от БВП) при отрицателно салдо от 427.3 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2017 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 56.8 млн. евро за юли 2018 г. при увеличение с 59.2 млн. евро за юли 2017 година. Преките инвестиции в чужбина за юли 2018 г. нарастват с 52.2 млн. евро при увеличение с 51.9 млн. евро за юли 2017 година.
През юли 2018 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е отрицателно и е в размер на 11.1 млн. евро при положителна стойност от 342.8 млн. евро за юли 2017 година. За януари - юли 2018 г. салдото е положително в размер на 660.4 млн. евро (1.3% от БВП) при положително салдо от 1 041.9 млн. евро (2.1% от БВП)2 за същия период на 2017 година. Портфейлните инвестиции - активи за юли 2018 г. се повишават с 33.4 млн. евро при намаление с 12.9 млн. евро за юли 2017 година. Портфейлните инвестиции - пасиви1 за юли 2018 г. нарастват с 44.5 млн. евро при понижение с 355.7 млн. евро за юли 2017 година.
Външнотърговското салдо от стоки и услуги през второто тримесечие на 2018 г. е отрицателно. Износът на стоки и услуги намалява с 1.9%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 5.0%. (според сезонно изгладените данни).

Цени
През август 2018 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 3.7% в сравнение със същия месец на 2017 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки“ - с 1.0%.
През второто тримесечие на 2018 г. индексът на цените на жилищата нараства със 7.5% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2018 г. нараства с 3.1% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - по 3.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 0.8%.
По данни от бизнес анкетата през септември 2018 г. преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели
През юни 2018 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР се понижава в сравнение с юни 2017 г. с 0.16 процентни пункта - от 0.11 до минус 0.05%.
През август 2018 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 9.6% при годишно нарастване от 10.4% през юли 2018 година. В края на август 2018 г. широките пари са 91.462 млрд. лв. (88.6% от БВП) при 90.443 млрд. лв. към юли 2018 година (87.6% от БВП).
Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през август 2018 г. възлизат на 53.826 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.2% на годишна база през август 2018 г. (3.4% годишно повишение през юли 2018 г.) и в края на месеца достигат 32.491 млрд. лева (31.5% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 21.335 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на август 2018 година.

През август 2018 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.68 лв. за 1 щатски долар.

Коментари

 1. 2018.10.05 | 13:16
  Следните мерки са жизнено важни, за да се спаси българското образование и българският учител:
  1. Разформироване на БАН в сегашния и вид, уволнение/пенсиониране на масоните-болшевици - академици и професори.
  2. Уволнение на 90% от персонала на РУО-центровете в цяла България; въвеждане на ефективна система онлайн, която ще замести комунистическите и номенклатурни служители по места.
  3. Приемане на модерен Закон за образованието в 100% унисон с европейските закони и образователни стандарти.
  4. Реформа в МОН и уволнение на 50% от номенклатурния персонал.
  5. Закриване на 50% от ненужните и инфлационни ВУЗ-ове в страната. В резултат останалите ВУЗ-ове ще се запълнят и ще се превърнат в истински висши учебни заведения с печеливши бюджети и с възможности да се канят топ специалисти и лектори от чужбина.
  6. Приемане на специален статут за българските учители по места: топ заплащане, неприкосновеност и пенсиониране или пренасочване за работа на 50 години.
  7. Приемане на специален закон за изучаване на Истинската Българска История, започваща от 13 500 години преди Христа на Балканите с арийските племена, пеласги, траки, българи. Изтъкване на първата цивилизация в света на Балканите и първата азбука в света - глаголицата от 6000-7000 год. преди Христа.
  След тези мерки Бай Гюро ви гарантира, че образованието в България ще се превърне във водещо в света за 10 години.
 1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Основателно ли е искането за вдигане на местни данъци и такси в някои градове?

Основателно ли е искането за вдигане на местни данъци и такси в някои градове?

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.