Кога ще ги стигнем европейците по заплати (снимки)

  • 09 ноември 2016 14:34

  • 3284
  • 7
Кога ще ги стигнем европейците по заплати (снимки)
© novini.bg

Средната брутна месечна работна заплата в сектора на Услугите в България през 2015г. значително изостава спрямо средната за ЕС28, както и спрямо останалите развиващи се икономики в съюза.


 

Снимка: КНСБ

Както се вижда ясно от таблицата, България е на последно място в избраната извадка от държави. Най-съществена е разликата ни с Испания, където СРЗ в сектора е 5 пъти по-висока.

Важно е да се спомене, че върху заетостта и средната работна заплата в този сектор влияят множество фактори. Съществен показател е естественият прираст на България. За поредна година той е отрицателен и това се оказва като съществен проблемен момент по отношение дефицитът на кадри в тази сфера. Структурният анализ показва, че с най-голям относителен дял на работната заплата по икономически дейности е финансовото посредничество. За сравнение най-малък относителен дял има заплатата в икономическите дейности – хотелиерство и ресторантьорство, която остава непроменена и запазва една трайна тенденция към статичност. След извършен иконометричен анализ се оказа, че коефициентът на корелация между заплатата в сектора и заетите в него е 0,815 което показва, че връзката между тях е силна и положително пряка. Следователно нарастването на заплатата ще доведе до нарастване на заетостта, което икономически е логично. Може да се заключи, че ако се повиши работната заплата в сектора с 100 лв., то заетостта в него ще скочи със 7,5 души на 100 човека.

В този контекст е необходимо разработването на национална стратегия и политика за развитието на сектор Услуги в страната със законодателни, финансови и организациионни мерки за привеждането ѝ в съответствие с европейските стандарти.Снимка: КНСБ

 


Тук тенденцията е сходна като разликата е отново най-голяма с Испания и най-малка с Унгария. Все пак, като равнище на заплащане страната ни изостава много повече. От друга страна, производителността на труда не е толкова различна, което води до едно подценяване на фактора труд в производствения процес в този сектор.

КНСБ смята, че спешно трябва да се прецизират и изработят липсващите трудови стандарти, в т.ч. квалификационна скала на персонала с различен брой класификационни степени и дефинирани критерии за тяхното определяне и присъждане по начин, който да доближи стандартите в сектора до европейските такива в тази област. Този сектор през годините доказа важната си роля за създаването и формирането на квалифицирана работна сила, която да се използва във всички сфери на икономиката. Разпределението на тази работна сила по сектори става на база потребностите от нея и тук отново превес има сектор „Услуги”, който осигурява работа на над 50 % от трудоспособното население в България. Това, разбира се, е напълно логично, като се има предвид, че българска- та икономика се намира в постиндустриалния си стадий на развитие и този сектор привлича все повече заети лица.

Основни изводи на КНСБ:

- Състоянието на сектора на Услугите в България не съответства на неговите европейски измерения. За целта са нужни законодателни, финансови и организационни трансформации.

- Резултатите от изследването свидетелстват за силно подценената роля на човешкия потенциал в сектор Услуги и в частност /водоснабдяване, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, култура и др./. Видно е, че качеството на персонала и на услугата не са сред приоритетите на управляващите и работодателите.

- Реалното нарастване на заетите в този сектор показва положителни изме- нения в качеството на работната сила, което от своя страна води до повишаване ефективността, качеството на обслужването и производителността на труда, а следователно и до по-тесни връзки с оста- налите сектори.

- Има опасност от създаване от нагласа за напускане на сектора поради липсата на дългосрчона заетост и добро равнище на заплащане. Предвид факта, че сектор „Услуги“ генерира най-голямата заетост в икономиката ни спрямо останалите, това може да се окаже рисков елемент и за макроикономическото равновесие във страната в дългосрочен период.

- Организацията на заплащането на труда не привлича, не задържа и не мотивира хората. Ръководителите на организации от сферата на услугите се стремят към малка диференциация, заплащане за длъжност, а не за принос и по този начин продуцират нетворческо отношение в професионалната дейност и професионалното израстване.

- Покупателната способност на генерираната СРЗ в сектора ще намалява в седващите години, защото според официалните прогнози България най-накрая ще излезе от дефлационните нива, който регистрираше 2 поредни години. Напрактика задържането на заплатите в сектора на същите нива от тази и предходната година ще отнеме известен реален финансов ресурс от служителите в сектора.

- Утвърждава се становището, че секторът на услугите е най-големият „работодател” в икономиката. Именно като такъв са необходими по-сериозни дейстия по посока уравновесяване пазара на труда в тази сфера с по-високи възнаграждения, пропорционални на добавената стойност, която факторът труд произвежда.

- Особено значение за по-нататъшните успешни икономически реформи имат и изпълняваните от сектора социални функции – създаване на работни места, намаляване на безработицата, възмож- ност за трудова реализация, образование, квалификация и преквалификация и пр.

- Трудовите ресурси се насочват в дейности, свързани с решаването на текущите икономически проблеми, докато тези със стратегическо значение засега остава в периферията на приоритетите. Това води до формирането на сравни- телно неравномерна и ирационална отраслова структура на заетостта в услугите и налага постепенното й усъвършенстване с цел по-нататъшното успешно развитие на този сектор и на икономиката като цяло.

Десислава Станева
3284 7

Свързани новини

Коментари 7

Добави коментар

2016.11.15 | 11:42

7
ако европейците спрат своето развитие и замразят заплатите си.значи след 500 години ще ги стигнем.ако българите спрат да хранят политическата сган и циганската паплач може срока да стане на половина
jjjjjjjjj

2016.11.11 | 09:05

6
Стига сте гледали само заплатите, те нямат толкова празници като нас /тогава колко пътуваме и как само харчим/ и работят яко. Освен това данъците им са по-високи, наемите, въобще разходите. Просто сме свикнали да се оплаквамеНие не живеем по-бедно от тях, даже имаме за ало измамниците

2016.11.10 | 15:18

5
синдикатите са излишни статисти, както БАН, синоптиците, гадателките, раздутата администрация, БНТ и разклоненията, разните социолози и т.н.....
булгаристанец

2016.11.10 | 15:17

4
като изринем политическата сган,и паразитите които изсмукват силиците ни,може и да тръгнем напред.но нека първата стъпка да бъде да ги накараме да признаят резултатите от референдума,.
ВД

2016.11.10 | 15:17

3
Искам само да ви споделя едно нещо, а вие си правите извода .. работих в хотел в Малта, остров без никакви ресурси и икономика, единствено малко туризъм и вземах по 5 евро и малко на час, за месец вземах над 1000 евро + още различни бонуси и комисионни и не можех да повярвам, че ми дават толкова пари ... България, която има и ресурси и икономика (някаква) се взимат масово заплати от по 250-300 евро. Сравнете 2-те държави и се запитайте как е възможно това ... Надавям се сами да се сетите за отговора :)

2016.11.10 | 15:17

2
Само да попитам КНСБ, до кога ще ни дразни, и възнамерява ли някога да застане на равно с Българските граждани, или всичко от тяхна страна е демагогия?
гост

2016.11.10 | 15:16

1
За няколко случаи с чужди инвеститори местната власт знам че ги убеждаваше да не дават големи заплати, защото щяло да има социално напрежение....

Добави коментар

Водещи новини