Красимир Вълчев предлага да бъдат актуализирани национални научни програми

Министърът на образованието и науката Красимир ВълчевКрасимир Вълчев Красимир Вълчев е министър на образованието и науката. Роден е на 9 юни 1975 г. От септември 2009 предлага проект на решение на Министерския съвет /МС/ за одобряване на актуализирани национални научни програми, който е предложен за обществено обсъждане.

Образователният министър припомня, че през 2018 г. с решения на МС са одобрени 12 национални научни програми в приоритетни области. По програмите се извършват изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, културно-историческото наследство, цифровите технологии и технологиите за електронно здравеопазване, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, за нисковъглеродни енергийни източници.

Програмите се изпълняват за период между две и пет години, като по тях са постигнати вече и резултати. Разработени са тематични бази данни и модели на карти, свързани с опасни геоложки явления в областта на околната среда, изградени са информационни системи, регистри и софтуерни инструменти за квалификацията и оценяването на педагогическите специалисти, създадени са алгоритми за изследвания на качеството на биопродукцията на ценни видове лечебни растения и е направена оценка на биологично-базирани продукти и храни. Извършени са теренни и архивни проучвания и са разработени научноизследователски и образователни програми в културно-историческото наследство. Разработен е компютърен модел за изграждане на модул на семантична оперативна съвместимост на компоненти на системите за електронно здравеопазване и е изградена система за изпращане на бързи известия, интегрирана с болничната информационна система. Осигурени са автоматизирани системи за извършване на NAT диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на България.

Резултат от програмите са и научни публикации в международни бази данни и регистрирани патенти. По програмата "Млади учени и постдокторанти" чрез предоставяне на допълнителни възнаграждения са подкрепени около 2000 млади учени и постдокторанти от 17 висши училища и научни организации за постигната висока интензивност на научната продукция през последните три години.

Вълчев: Инвестициите в образованието са обещание от 2017 г.

В изпълнение на заложената в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. дейност за повишаване отговорността на науката към обществото и информираността му за резултатите от научните изследвания е разработен специфичен Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от БАН на неотложно възникнали потребности или проблеми от национално или регионално значение.

В изпълнение на Механизма постъпват редица заявки в различни области от министерства, ведомства и организации, по които БАН изготвя становища и експертизи. Предвид по-големия размер на необходимите средства за част от заявените експертизи тяхното изпълнение е целесъобразно да се осъществи през други инструменти, един от които са научните програми. Пример за това са постъпили заявки от Министерството на енергетиката и от Министерството на околната среда и водите, които ще се изпълнят по научната програма "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия" с координатор БАН. По една от заявените дейности от МОСВ, свързана с прилагане изискванията на природозащитните директиви - Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО в биоразнообразието и околната среда в България, за разработването на специфични цели за защитени зони от мрежата "Натура 2000", е необходимо финансиране от 323 179 лв. Това налага включване на допълнителен работен пакет в програмата със съответното завишаване на одобрения ѝ бюджет.

Актуализация се налага и за удължаване със срок до една година в изпълнението на 9 научни програми - "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността"; "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита"; "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия"; "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот"; "Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие"; "Електронно здравеопазване в България"; "Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България; "Млади учени и постдокторанти"; "Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина". Тази актуализация ще бъде използвана и като възможност за прецизиране на част от заложените в програмите индикатори предвид невъзможността за тяхното максимално постигане поради усложнената епидемиологична обстановка, свързана с COVID-19.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Образование

още

Анкета

Кое е събитието на изминалата седмица?

Кое е събитието на изминалата седмица?

Избрано от Интернет