Как да намалим данъците си?

 • 10 януари 2023 12:37

 • 613
 • 0
Как да намалим данъците си?
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

В началото на данъчната кампания за тази година е важно да разберем как можем да намалим дължимите данъци.

Държавата е предвидила редица случаи, при които можем да ползваме данъчни облекчения. И ако за някои от тях всички са чували като данъчните облекчения за деца, то други са малко известни като например за безкасови плащания и застраховки.

Данъчни облекчения ползвате само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Когато сте ползвали в пълен размер данъчните облекчения за дарения, деца и деца с увреждания през работодателя си по основното трудово правоотношение и сте представили нужните документи пред работодателя, не е нужно да прилагате същите документи отново към годишната данъчна декларация, припомня "Дарик".

Данъчна кампания 2023 започва утре

Имайте предвид, че НАП връща полагащите ви се средства до един месец след подаване на данъчната декларация.

Има 10 данъчни облекчения, при които приходната агенция може да ви върне пари.

Намалена работоспособност

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лв. Данъчното облекчение може да ползвате включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Данъчното облекчения важи за доходи от трудови правоотношения;  друга стопанска дейност (т.е. граждански договори, свободни професии и други доходи по извънтрудови правоотношения);  наеми и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;  доходи от прехвърляне на права или имущество; и други доходи - лихви, награди и др. Получаващите изброените доходи е необходимо само да притежават валидно решение от ТЕЛК/НЕЛК, копие от което да приложат към годишната си данъчна декларация или да представят на работодателя си до края на 2022 г., ако получават доходи от трудови правоотношения и искат да ползват облекчението чрез него, а не чрез подаване на годишна декларация.

Доброволно осигуряване и застраховане

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот”.

В началото на всяка година застрахователното дружество, в което имате застраховка, издава служебна бележка за внесените през изминалата година вноски по застраховката. Тази служебна бележка можете да получите и чрез вашия застрахователен брокер, чрез който е сключена застраховка. След това подавате данъчна декларация за доходи (дори да имате само един трудов договор), посочвате в нея, че имате сключена застраховка „Живот“ или здравна застраховка и я подавате заедно със служебната бележка в съответното данъчно подразделение. 

Как се смята данъчното облекчение

Ако взимате само заплата, например 2 000 лв. месечно по трудов договор, държавата ще ви върне обратно 10% от годишната вноска по застраховките. Ако вноската ви (т.нар. застрахователна премия) за годината е 1 000 лв., НАП ще ви върне 100 лв. Ако сумата за застраховки надвишава 10% от брутния ви годишен доход, ще ви се върнат само толкова пари, колкото отговарят на 10%. 

Столичани вече могат да плащат данък МПС за 2023 г.

За данъчно облекчение се признава само основната вноска по застраховките „Живот“. Ако има платени допълнителни покрития към нея, сумата за тях не се признава за данъчно облекчение. Важно е да знаете, че за данъчно облекчение могат да се ползват само застраховките „Живот“ и за здраве, по които сте титуляр и по които вие сте получател на сумата при изтичане на застраховката. Ако сте направили застраховка на някой друг (например, дете, родител или съпруг/а), то тя не може да се ползва за данъчно облекчение. 

Осигурителен стаж при пенсиониране

Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране намалява данъчната ви основа с внесените през годината за ваша сметка осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Данъчното облекчение може да се ползва от лица, които през годината са внасяли за своя сметка осигурителни вноски по чл. 9а КСО. Член 9а КСО дава възможност определени изрично посочени периоди, през които не е имало осигуряване, да се зачитат за осигурителен стаж при пенсиониране (например, за времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование). В тези случаи лицата внасят по банков път осигурителни вноски изцяло за тяхна сметка върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Например, ако през 2022 г. сте си купили стаж за пенсия, с внесените пари може да намалите годишния си облагаем доход. От 1 април миналата година минималният осигурителен доход е 710 лв. Вноската за един месец осигурителен стаж е 19,8% от 710 лв., или 140,58 лв. Ако сте си купили максимално разрешените 5 години осигурителен стаж, сте платили 8434,80 лв. и с тях можете да намалите облагаемия си доход. Така ще намалите данък си за годината с 843,48 лв.

Дарения

Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65%.

До 5% може да намалите данъчната си основа за дарения за:

 • здравни или лечебни заведения;
 • социални услуги за резидентна грижа, съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика; 
 • детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии;
 • бюджетни предприятия, регистрираните в страната вероизповедания, специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания и Агенцията за хората с увреждания;
 • Българския Червен кръст;
 • културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
 • фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“;
 • комуни за лечение на наркозависими;
 • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);
 • идентични или сходни на описаните горе лица, установени в друга държава членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.
 • До 15% - за дарения за културата.
 • До 50% - за дарения за Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и „Център за асистирана репродукция”.

Към годишната данъчна декларация трябва да приложите копия на документи, удостоверяващи статута на лицето, което получава дарението и че предметът на дарението е получен. Когато ползвате облекчение за дарения, направени в полза на лица в друга държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, към декларацията прилагате и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

Облекчения за ипотека на млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, платени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище. За да го получите обаче, трябва да отговаряте на редица условия:

 • Договорът за ипотечен кредит да е сключен от вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг, с когото имате сключен граждански брак;
 • Поне един от двамата съпрузи да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • Ипотекираното жилище да е единствено за семейството ви през данъчната година.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. За целта към годишната данъчна декларация трябва да приложите редица документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит, който се издава от банката. Когато през данъчната година и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение за млади семейства, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Данъчни облекчения за деца

Данъчното облекчение за деца позволява за 2022 г. намаляване на данъчната основа с 6000 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, 12 000 лв. – при две деца и 18 000 лв. – при три и повече деца. Облекчението се ползва при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-голям от сумата на платените от вас данъци разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Важно е да се знае, че облекчението се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Облекчение за деца с увреждания

Данъчното облекчение за деца с увреждания позволява за 2022 г. намаляване на данъчната основа с 12 000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане.

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да е местно лице на държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, да не е навършило пълнолетие, да не е настанено в дом и да има влязло в сила решение за увреждане. Облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

И тук важи правилото, че ако размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на платените данъци от единия родител, то разликата може да се ползва от другия родител.

Безкасови плащания

В последните години у нас навлязоха все повече безкасовите плащания. Данъчното облекчение за безкасови плащания позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лева. Може да ползвате облекчението, ако имате през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и 100% от тези доходи сте получили по банков път. Както и ако сте извършили безкасови плащания в размер на 80% или повече от тези доходи. За да получите такова облекчение, не е нужно да прилагате документи към годишната данъчна декларация. Необходимо е единствено да направите отметки на съответното място в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация.

Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Данъчно облекчение за ремонт

Данъчното облекчение позволява да приспаднете от данъчната основа направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв. или да ви върнат 200 лева. Имотът трябва да се намира в България, да сте собственик или съсобственик на жилището, както и ремонтът да е извършен от физически лица или фирми, регистрирани у нас или в ЕС.

Трябва обаче и да представите документ, доказващ платения труд за ремонта, като задължително е да имате фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

НСИ отчита ръст от 1,6 на сто на строителството в България

Данъчната кампания за обявяване на доходите от 2022 г. започва днес, 10 януари. От тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. Данъчна декларация трябва да подадат всички, които имат облагаеми доходи извън работната заплата. Но по желание декларация може да подадат и хора, които работят само на заплата, но искат да ползват някое от 10-те данъчни облекчения, или пък искат да декларират необлагаеми доходи (например, от хазарт), за да не се чудят в НАП откъде имат пари за покупка на скъпи имоти или коли.

От началото на март, след подаването на данни от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и електронната услуга за достъп до предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея автоматично ще бъдат вписани данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. Хората само трябва да проверят дали данните са верни и да подадат декларацията онлайн. Ако човек има доходи, които не са вписани автоматично, например, от наем на имот, който е даден на гражданин, а не на фирма, трябва сам да попълни данните в декларацията.

Последвайте канала на

Цветелина Кирилова
613 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини