НСИ: През декември 2018 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 0.8 пункта в сравнение с ноември 2018 година

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2018 г. показателят на доверие в промишлеността се повишава с 0.8 пункта в сравнение с ноември 2018 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2018 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 1.6% спрямо съответния месец на 2017 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2.6%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 6.3%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%. Календарно изгладените данни на строителната продукция през октомври 2018 г. показват увеличение с 1.8% в сравнение със същия месец на 2017 година.

На годишна база нарастването на строителната продукция през октомври 2018 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението е с 2.5%, а при сградното строителство - с 1.2%. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 29 822 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 236 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.68233 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 17 726 млн. долара и съответно на 2 518 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 15 248 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 166 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.1% на БВП през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2018 година.

През октомври 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение. 

През октомври 2018 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 4.9% в сравнение със същия месец на предходната година. През октомври 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 17.4%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 16.0%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 10.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.3%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 7.1%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.7%.

За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2018 г. са изразходвани 62.6% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2017 г. е 7.7% (според сезонно изгладените данни).

През октомври 2018 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността е с 1.5 пункта над нивото си от юли и достига 77.5%. Бруто образуването в основен капитал през третото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни се увеличава в реално изражение със 7.0%. Относителният дял на този показател в БВП е 17.4%.

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 205.3 хил., като 1 712.2 хил. са мъже и 1 493.2 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.3%, като при мъжете този дял е 59.4%, а при жените - 47.8%.

През третото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 168.3 хил., от които 97.2 хил. (57.7%) са мъже и 71.1 хил. (42.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.0% и в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.8 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.4%, а за жените - 4.5%.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.9% спрямо третото тримесечие на 2017 година. Увеличението в индустрията е с 9.6%, в услугите - с 6.8%, и в строителството - с 10.0%. 

Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2018 г. 34.1% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
През септември 2018 г. средната работна заплата е 1 135 лв. и нараства с 3.7% в сравнение с предходния месец. Спрямо септември 2017 г. ръстът е 6.7%. 

Според оценките на мениджърите в промишлеността през декември 2018 г. в сравнение с ноември се регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина с 6.2 пункта. За октомври 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 56.1 млн. евро при излишък от 78.8 млн. евро за октомври 2017 година. За януари - октомври 2018 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 2 609 млн. евро (4.9% от БВП) при излишък от 3 676.2 млн. евро (7.1% от БВП) за януари - октомври 2017 година. Търговското салдо за октомври 2018 г. е отрицателно в размер на 233.3 млн. евро при дефицит от 57.6 млн. евро за октомври 2017 година. За януари - октомври 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 829 млн. евро (3.5% от БВП) при дефицит от 251.9 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 година.

Износът (FOB)2 е 2 756.4 млн. евро за октомври 2018 г., като се повишава с 276.3 млн. евро (11.1%) в сравнение с този за октомври 2017 г. (2 480.1 млн. евро). За януари - октомври 2018 г. износът е 22 872.2 млн. евро (43.3% от БВП), като нараства с 474.2 млн. евро (2.1%) в сравнение с този за същия период на 2017 година (22 398.1 млн. евро, 43.4% от БВП). Износът за януари - октомври 2017 г. нараства на годишна база с 18.3%. Вносът (FOB) за октомври 2018 г. е 2 989.7 млн. евро, като нараства с 452 млн. евро (17.8%) спрямо октомври 2017 г. (2 537.7 млн. евро). За януари - октомври 2018 г. вносът е 24 701.3 млн. евро (46.8% от БВП), като се увеличава с 2 051.3 млн. евро (9.1%) спрямо същия период на 2017 г. (22 649.9 млн. евро, 43.8% от БВП). Вносът за януари - октомври 2017 г. нараства на годишна база с 15.1%.

През октомври 2018 г. салдото по статия преки инвестиции е положително в размер на 5.3 млн. евро при отрицателно салдо от 257.4 млн. евро за октомври 2017 година. За януари - октомври 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 574.3 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателно салдо от 779.2 млн. евро (1.5% от БВП) за същия период на 2017 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 9.9 млн. евро за октомври 2018 г. при повишение с 262.3 млн. евро за октомври 2017 година. Преките инвестиции в чужбина за октомври 2018 г. нарастват с 15.2 млн. евро при увеличение с 6.5 млн. евро за октомври 2017 година.

През октомври 2018 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 68.7 млн. евро при положителна стойност от 661 млн. евро за октомври 2017 година. За януари - октомври 2018 г. салдото е положително в размер на 898.3 млн. евро (1.7% от БВП) при положително салдо от 1 983.8 млн. евро (3.8% от БВП)2 за същия период на 2017 година.

Портфейлните инвестиции - активи за октомври 2018 г. се повишават със 156.6 млн. евро при увеличение с 588.9 млн. евро за октомври 2017 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за октомври 2018 г. нарастват с 87.9 млн. евро при понижение със 72.1 млн. евро за октомври 2017 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2018 г. е положително. Износът на стоки и услуги намалява с 3.6%, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 4.0% (според сезонно изгладените данни).

През ноември 2018 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 3.0% в сравнение със същия месец на 2017 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Облекло и обувки“ - с 0.8%. През второто тримесечие на 2018 г. индексът на цените на жилищата нараства със 7.5% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2018 г. нараства с 3.5% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%, в преработващата промишленост - с 3.0%, а в добивната промишленост цените намаляват с 3.7%. По данни от бизнес анкетата през декември 2018 г. по-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да запазят равнището си през следващите три месеца.

През юни 2018 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР се понижава в сравнение с юни 2017 г. с 0.16 процентни пункта - от 0.11 до минус 0.05%.
През ноември 2018 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 9.3% при годишно нарастване от 9.7% през октомври 2018 година. В края на ноември 2018 г. широките пари са 91.999 млрд. лв. (89.1% от БВП) при 92.408 млрд. лв. към октомври 2018 г. (89.5% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през ноември 2018 г. възлизат на 54.811 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.5% на годишна база през ноември 2018 г. (4.8% годишно повишение през октомври 2018 г.) и в края на месеца достигат 33.054 млрд. лв. (32.0% от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 21.757 млрд. лв. (21.1% от БВП) в края на ноември 2018 година. През ноември 2018 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.72 лв. за 1 щатски долар. 

Коментари

 1. 2018.12.28 | 12:05

  ...мдаааа колко народ се занимават с безсмислени и смехотворни стъкмистики ....

 1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Икономика

още

Анкета

Трябва ли да се въведе задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните?

Трябва ли да се въведе задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните?

Избрано от Интернет

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.