МЗХГ представи проекти на мерки в лозаро-винарския и горския сектор

Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г., съобщиха от ведомството. Това е станало по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 2027 г.

Дискутираните проекти на мерки са финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони. Сред дискутираните мерки са "Залесяване на земеделски и неземеделски земи" и "Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития". Подходът Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) ще се прилага "отдолу - нагоре" посредством местни инициативни групи, така че местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на териториите и общностите.

Фонд "Земеделие" обеща да обяви на кого опрощава заеми

Размерът на подкрепата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ще бъде в размер до 10 процента от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се да се разшири териториалния обхват на подхода като се увеличи и броя на местните инициативни групи.За успешното прилагане на подхода в МЗХГ се създава дирекция ВОМР към Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. За широка дискусия са били представени и шест проекта на мерки в лозаро-винарския сектор. Финансирането им е по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието.

МЗХГ представи първите проекти на мерки за новата ОСП

Проектът на мярката "Инвестиции в предприятия" цели подобряване на общите резултати на винарските предприятия, адаптирането им към изискванията на пазара и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Обсъден е бил и проектът за мярката "Преструктуриране и конверсия на лозя". С нея ще се насърчи създаването на лозови насаждения на нови по-подходящи терени и с конкурентни сортове, както и поддръжка на вече създадените. Това ще допринесе за повишаване на интереса на винопроизводителите към вина със защитено географско указание, защитено наименование на произход и вина, произведени по метода на биологично производство, посочват от МЗХГ.

Дискутирана е била и темата с популяризирането на вина в трети страни, както и подпомагането при застраховането на реколтата. За целеви трети страни за популяризиране на вина са определени: Китай, Япония, Хонг Конг, Тайван, Сингапур, Виетнам, Тайланд, Малайзия, Алжир, Русия, Беларус, САЩ, Канада, Мексико и Бразилия.

Мярката "Събиране на реколтата на зелено" е инструмент, чрез който в момент на криза в лозаро-винарския сектор, се подпомага стабилизирането на пазара. Предложението е подпомагани да бъдат лозови насаждения, които са създадени най-малко четири винарски години преди кандидатстването и през последната винарска година преди кандидатстването е подадена декларация за реколта от тях. Финансова помощ се предоставя за не повече от 35 ха от лозовите насаждения на един бенефициент, колкото е и средният размер на лозарските стопанства в страната, посочват от МЗХГ.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Земеделие

още

Анкета

Ще падне ли още цената на биткойна?

Ще падне ли още цената на биткойна?

Избрано от Интернет