Огромна финансова дупка заварило новото ръководство на "Булгаргаз", няма как да се разплатим за газ с руснаци и азери

  • 08 февруари 2022 16:50

  • 4243
  • 22
Огромна финансова дупка заварило новото ръководство на "Булгаргаз", няма как да се разплатим за газ с руснаци и азери
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

По банковите сметки на „Булгаргаз“ към 3 февруари е имало 640 хил. лв. и са усвоени 51.730 млн. лв. овърдрафти (вид кредити) от различни банки. Това се посочва в позиция на газовото дружество поместена на сайта му, изготвена от новото ръководство.

Те посочват, че при встъпването си в длъжност не са намерили никой от предишното ръководство, както и началниците на ключови дирекции. На работа са останали само главният счетоводител и специалистът по човешки ресурси.

Николай Павлов: „Булгаргаз“ няма задължения, има буфер от 110 млн. лева под формата на банкови кредити на ниски лихви

В същото писмо се посочва, че, прогнозните плащания за месец февруари са в размер на 650 млн. лева, а очакваните парични постъпления са приблизително за 400 млн. лева, т.е. прогнозира се паричен дефицит в размер на 250 млн. лева, който новият Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД трябва да осигури в най-кратки срокове, за да може да се заплати доставката на природен газ по договорите с руския и азерския доставчик, а също така и да се платят задълженията към бюджета за ДДС (приблизително около 100 млн. лева)  и акциз.

Вземанията на „Булгаргаз“ от „Топлофикация София“ ЕАД към 07.02.2022 г. са в размер на 167 млн. лева, а от ТЕЦ „Варна“ АД са около 35.5 млн. лева.

Очевидно „Булгаргаз“ е бил с влошен паричен поток още от месец октомври 2021 г., тъй като в края на 2021 г. са направени две цесии с Български енергиен холдинг“ ЕАД на вземания от „Топлофикация София“ ЕАД в размер на 206 млн. лв. и въпреки това дружеството приключва 2021 г. с наличност по банкови сметки от само 2 млн. лв. се посочва в съобщението.

Пред журналисти настоящият управител Людмил Йоцов посочи, че за март газовата компания ще поиска минимално намаление от около 1,7% на цената на природния газ, ако цените на международните пазари се задържат на настоящите нива.

Във връзка с твърдения в медиите, че новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД прилага същата политика за търговия на организираните борсови пазари, като тази на бившето ръководство, е необходимо да бъде предоставена следната информация:

Въпреки липсата на достатъчно време, в което новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД да има възможност да се запознае и анализира детайлно действията и фирмената политика на дружеството, от предоствените данни е видно:

След регистрацията на държавната газова борса – „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД е търгувало на нея, но със силно ограничен брой търговци. В периода до м. юни 2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД изключва търговията с определени участници на пазара, като реализираните сделки са се осъществявали само с четири участници на организирания борсов пазар, при положение,че към настоящия момент на борсата са регистрирани 49 търговци.

След като частната газова борса – „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД се регистрира като действаща борса на природен газ, ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД започва да предлага и реализира продажби на значителни количества природен газ и там. Регистрираните членове на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са значително по-малко от тези на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – 14 члена, към настоящия момент. Следва също така да се отбележи, че „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД оперира без одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.

Прокуратурата отговори на премиера за „Булгаргаз“

Сделките на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са били сключвани с не повече от трима търговци на природен газ, като значителни обеми природен газ са търгувани основно с един търговец.

Една от първите стъпки, които предприе новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД беше да проучи реализираните търговски сделки на двете платформи, като в следствие на извършената проверка се установява следната информация само за месец декември 2021 г. (този месец е избран, тъй като тогава „Булгаргаз“ ЕАД реализира през борсите най-голямо количество природен газ, което е в общ размер от 491 621 MWh, като на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са реализирани 254 170 MWh, а на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – 237 451 MWh): „Булгаргаз“ ЕАД е оперирало и на двете борси, като сделките, реализирани през посочения период на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД, са на по-ниска цена от тези на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Това е довело до пропуснати ползи за Булгаргаз в общ размер на 1 677 233 лева, видно от приложената справка в табличен вид.

Поради краткото време от встъпването на новия Съвет на директорите, към настоящия момент е правен анализ за пропуснатите ползи само за месец декември 2021 г.

„Булгаргаз“ ЕАД счита, че към настоящия момент ликвидността на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е по-голяма, предвид по-големия брой участници, регистрирали се за търговия на природен газ. Бяха премахнати ограниченията за търговия с част от участниците на тази борса, наложени от предишното ръководство на дружеството, с цел разширяване на възможностите за сделки с повече участници на българския газов пазар.

Енергийният министър: Има координирана атака срещу националния интерес на България

По отношение на реализираните от Булгаргаз сделки на 4 февруари 2022 г., следва да се направят следните разяснения:

„Булгаргаз“ ЕАД е продало общо 37 700 MWh, от които 37 400 MWh за продукт уикенд (WE) и ден напред (DA) и 300 MWh за продукт в самия ден (WD), чрез реализиране на 18 сделки с 8 търговци на газ, като търговията е продължила от 11:24 ч. до 17:05 ч.

Дружеството е продало продуктите WE и DA на средна цена 150.29 лева за MWh (средната цена на румънската газова борса BRM на сегмент DA на 04.02.2022 г. е била 154 лева за MWh, а на 05.02.2022 г. на същия сегмент е била 149 лева за MWh.), за продукт WD на цена от 145.00 лева за MWh (при цени за балансиране на “Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно: за 04.02.2022 г. – 138.2117 лева за MWh, за 05.02.2022 г. - 137.99 лева за MWh, за 06.02.2022 г. – 138.05 лева за MWh). В тези дни няма сделки с аналогични продукти, сключени на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД.

„Булгаргаз“ ЕАД е реализира печалба в размер на 568 хил. лева ако се сравнява продажната цена и цената по договора с най-висока цена и над 1.4 млн. лева, ако сравнението е с утвърдената цена от КЕВР с включен достъп и пренос до ВТТ (Виртуална Търговска Точка).

Дневните продукти (WD, DA, WE) на всички европейски газови борси се търгуват 24/7 на принципа на непрекъсната търговия на анонимна база, като целта на дневните сделки е всеки търговец, регистриран на пазара, е да поддържа входящите потоци (покупка и добив на природен газ) максимално близки до изходящите потоци за деня (продажба и нагнетяване на газ). Разликата между двете формира положителен, респективно отрицателен дисбаланс за деня. Формираният дисбаланс се таксува от оператора на газопреносната мрежа с „такса за дневен дисбаланс, коятое +8% от пазарната цена за деня за тези търговци, които са в отрицателен дисбаланс и -8% от пазарната цена за тези, които са в положителен дисбаланс.

Тези правила стимулират участниците на пазара да търгуват излишъкът или недостигът на природен газ на борсата, вместо да ползват газопреносната система на оператора като източник за балансиране. Това са и задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 312/2014 на Комисията за установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносната мрежа, който се прилага за всички ползватели на газопреносната система в страните-членки на ЕС.

В случай на излишък на природен газ и при наличие на повече активни търговци е възможно да се реализират голям брой сделки в рамките на кратък интервал от време. Сделките се осъществяват с цел всеки участник на пазара да балансира входящите и изходящите потоци на природен газ  и да избегне  дължимите  такси за дневен дисбаланс.

Сделките, реализирани от „Булгаргаз“ ЕАД на 04.02.2022 г., са част от този процес, предвид отчетеният излишък  на природен газ в резултат на намаленото потребление в страната, поради повишаване на температурите. Като се има предвид, че цената на дневните продукти се базира само на пазарните сили на търсенето и предлагането за деня, при положителни системни излишъци цената започва да пада, което значи, че всеки търговец по възможност следва да продаде излишъка си преди спада на цената.

Друг инструмент за балансиране на портфолиото, в случай на положителен дневен дисбаланс, е намаляване на входящите потоци, напр. от покупка, което зависи от условията по договорите. В повечето случаи това не е възможно или, ако е възможно, е икономически неизгодно, още повече че капацитетът на вход вече е резервиран и следва да бъде платен. Остава възможността за намаление на планираните по месеци за добив количества от ПГХ „Чирен“, което технически невинаги е възможно за ден напред, поради технологичните особености на работа на газохранилището. Още повече, че одобрените количествата газ за добив от ПГХ „Чирен“ са включени в ценовия микс, който „Булгаргаз“ ЕАД е заявил пред КЕВР за определяне на цената за месец февруари 2022 г. Ако съотношението на микса от количества и цени се промени, то тогава „Булгаргаз“ ЕАД ще има недовзет приход, който ще се компенсира евентуално от КЕВР при утвърждаване на цената в бъдещ регулаторен период.   По този начин намалението на количествата не е целесъобразен вариант, още повече при възможност за реализация на количества на борсата на цени, по-високи от цената за балансиране или от цената, на която се купува този газ.

Търговията на борсата е нормален и задължителен инструмент за балансиране на портфолиото, а не изключение.

В допълнение на това следва да се направи и уточнението, че борсовата търговия е необходима не само, когато има излишъци на природен газ, но и когато съответният търговец има възможност да реализира печалба за дружеството, посредством нея.

В заключение, подчертаваме, че новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД гарантира, че ще предоставя достъпно и прозрачно цялата обществено значима информация относно своята дейност.

 

Мая Йорданова
4243 22

Свързани новини

Коментари 22

Добави коментар
баба гицка

2022.02.09 | 09:19

22
лъжливите кукли на прокопа, кирчо и радко ви мамят и обират - САМО ГЕРБ
Какво забърка пак

2022.02.08 | 20:50

21
"Киро-Хаоса"?

2022.02.08 | 20:42

20
Кои са виновните,има ли в ареста,другото е ясно

2022.02.08 | 20:32

19
Да, прав е енергийният министър - има координирана атака срещу националния интерес на България, но тя не идва от опозицията. Нито от Р.Овч и Запалката! Атаката срещу националния интерес идва от Киро Простото и неговите апендикси в новия борд на "Булгаргаз". Да не би Борисов да е назначил човека на "МЕТ Енерджи", близка до "Газпром", начело на дружеството? Да не би Борисов и ГЕРБ да възстановяват крадливата схема с посредниците?
Еми...

2022.02.08 | 18:30

6
Както навсякъде и тук всичко е опоскано от тиквите. Единствената причина да не са в ареста и на разпити от сутрин до вечер е оня боклук Каскета.

2022.02.08 | 20:31

18
На майка ти нали знаеш къде червен помияр
Даа

2022.02.08 | 20:26

16
опоскан ти е акъла!

2022.02.08 | 20:25

15
Ее ми боклук си!

2022.02.08 | 20:24

14
Много си ограничен и смешен в изводите!

2022.02.08 | 19:19

8
Точно...

2022.02.08 | 20:17

11
Следя още от началото действието на новото ръководство на БГ за продажбата на синьо гориво! В началото казаха "няма такава работа" ...! После признаха " да има но е 37 млн.куб.м за Румъния" , накрая "Да продадохме 60 млн.куб м" !!!
А

2022.02.08 | 20:27

17
Нали всичко щеше да е прозрачно!

2022.02.08 | 20:18

12
Ама кой определи цената?!
Ние

2022.02.08 | 20:02

10
Абе вие луди ли сте или сте и_диоти. Кой по сред зима си продава зимнината на половин цена.

2022.02.08 | 20:22

13
Ааа луди! Хич не са луди те!!!

2022.02.08 | 19:44

9
Вървете по дяволите, евреи крадливи!
новите

2022.02.08 | 19:06

7
Големи дупки сте!
Ние

2022.02.08 | 17:34

3
Тия са влезнали баш като крадци. Видели са, че няма никой и давай сега ни е паднало. Посочете ми поне един от новите ПП който да не се е посрал.

2022.02.08 | 18:27

5
А може да квичат защото тиквениците са откраднали всичко и сега не е останало кво да откраднат.

Добави коментар

Водещи новини