ЕК прие стратегия за Web 4.0 и виртуалните светове

  • 11 юли 2023 17:48

  • 856
  • 0
ЕК прие стратегия за Web 4.0 и виртуалните светове
© Pixabay
Слушай новината Слушай новината

Днес Европейската комисия прие нова стратегия за Web 4.0 и виртуалните светове, за да направлява следващия технологичен преход и да гарантира отворена, сигурна, надеждна, справедлива и приобщаваща цифрова среда за гражданите, предприятията и публичните администрации на ЕС, съобщават от пресцентъра на ЕК.

Интернет се развива с изключително бързи темпове.  Надхвърляйки развиващото се в момента трето поколение интернет мрежа Web 3.0, чиито основни характеристики са откритост, децентрализация и пълно овластяване на потребителите, следващото поколение, Web 4.0, ще позволи интегриране на цифрови и реални обекти и среди, както и засилено взаимодействие между хората и машините.

В публикуваните през март прогнози за икономиката на ЕС след 2030 г. цифровизацията се подчертава като една от основните ѝ движещи сили, а Web 4.0 — като основен технологичен преход, който води до безпроблемно взаимосвързан и интелигентен свят с потапяне. Размерът на глобалния пазар на виртуални светове се очаква да нарасне от 27 милиарда евро през 2022 г. до над 800 милиарда евро до 2030 г.

Виртуалните светове ще окажат въздействие върху начина, по който хората живеят заедно, като предоставят възможности, но и породят рискове, които трябва да бъдат преодолени.

Новата стратегия е насочена към Web 4.0 и виртуални светове, отразяващи ценностите и принципите на ЕС, в които се спазват всички човешки права и в които европейските предприятия могат да просперират.

Стратегията е в съответствие с целите за 2030 г. на политическата програма „Цифрово десетилетие“ и с три от нейните основни стълбове на цифровизацията: умения, предприятия и обществени услуги. Четвъртият стълб, инфраструктурите, е разгледан в пакета за свързаност на Комисията, в който е отделено по-голямо внимание на изчисленията и oблачните и периферни капацитети. В пакета също така се разглеждат откритостта и глобалното управление на виртуалните светове и Web 4.0 като специфично направление на действията.

Овластяване на хората и укрепване на уменията с цел повишаване на осведомеността, достъп до надеждна информация и изграждане на резерв от таланти от специалисти по виртуалните светове. До края на 2023 г. Комисията ще насърчава ръководните принципи за виртуалните светове, предложени от гражданския панел; както и ще разработи насоки за широката общественост благодарение на „Набор от инструменти за гражданите“ до първото тримесечие на 2024 г. Тъй като специалистите по виртуалните светове са от съществено значение, Комисията ще работи с държавите членки за създаването на набор от таланти и ще подкрепя развитието на умения, включително за жените и момичетата, чрез проекти, финансирани по програмата „Цифрова Европа“, както и за творците на цифрово съдържание чрез програмата „Творческа Европа“. 

Бизнес: подкрепа за европейска промишлена екосистема на Web 4.0 с цел увеличаване на високите постижения и преодоляване на разпокъсаността. Понастоящем не съществува екосистема на ЕС, която да обединява различните участници във веригата за създаване на стойност на виртуалните светове и Web 4.0. Комисията предложи партньорство в областта на виртуалните светове в рамките на програмата „Хоризонт Европа“, което вероятно ще започне през 2025 г., за да се насърчат високите постижения в научните изследвания и да се разработи промишлена и технологична пътна карта за виртуалните светове. За да насърчи иновациите, Комисията също така ще подкрепи творците и медийните дружества от ЕС да изпробват нови творчески инструменти, да обединят разработчици и индустриални потребители и да работят с държавите членки за разработване на регулаторни лаборатории за Web 4.0 и виртуалните светове.

Публични органи: подкрепа за обществения напредък и виртуалните обществени услуги, за да се използват възможностите, които виртуалните светове могат да предложат. ЕС вече инвестира в големи инициативи като „Дестинация Земя“ (DestinE), „Местни цифрови близнаци за интелигентни общности“ или „Европейският цифров океан — отражение на реалния“, за да се даде възможност на изследователите да постигнат напредък в областта на науката, промишлеността да разработи приложения за прецизност, а публичните органи да взимат информирани решения в областта на публичната политика. Комисията стартира две нови водещи публични инициативи: „CitiVerse“ — градска среда с потапяне, която може да се използва за градоустройствено планиране и управление; както и европейски виртуален човешки близнак, който ще възпроизведе човешкото тяло за подпомагане клиничните решения и собственото лечение.

Бъдещето: компютър, който работи с човешки мозъчни клетки

Формулиране на световни стандарти за отворени и оперативно съвместими виртуални светове и Web 4.0, като се гарантира, че те няма да бъдат доминирани от няколко големи участници. Комисията ще работи със заинтересованите страни в областта на управлението на интернет в цял свят и ще популяризира стандартите на Web 4.0 в съответствие с визията и ценностите на ЕС.

Стратегията се основава на работата на Европейската комисия относно виртуалните светове и консултациите с гражданите, академичните среди и предприятията. Между февруари и април 2023 г. Комисията беше домакин на Европейски граждански панел относно виртуалните светове и покани 150 произволно избрани граждани да формулират препоръки относно визия, принципи и действия, за да се гарантира, че виртуалните светове в ЕС са справедливи и подходящи за хората. Техните 23 препоръки направляваха конкретните действия, включени в стратегията за Web 4.0 и виртуалните светове. На 14 септември 2022 г. Европейската комисия стартира индустриалната коалиция за виртуална и разширена реалност, обединяваща промишлеността и създателите на политики.

Освен това в нов доклад, публикуван от Съвместния изследователски център, се прави преглед на възможностите, които виртуалните светове от следващо поколение може да донесат в различни сектори като образованието, производството, здравеопазването и обществените услуги, наред с другото.

Последвайте канала на

Цветелина Кирилова
856 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини