ЕК прие предложение за нови "зелени" правила за трансграничната енергийна инфраструктура

  • 15 декември 2020 17:45

  • 327
  • 0
ЕК прие предложение за нови "зелени" правила за трансграничната енергийна инфраструктура
© Pixabay

Европейската комисия прие предложение за преразглеждане на правилата на ЕС относно трансевропейските енергийни мрежи (Регламента относно TEN-E) с цел по-добра подкрепа за модернизирането на трансграничната енергийна инфраструктура на Европа и постигане на целите на Европейския зелен пакт, съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България.

Напредъкът на Европа към неутрална по отношение на климата икономика, захранвана от чиста енергия, изисква нова инфраструктура, адаптирана към новите технологии. Политиката за TEN-E подкрепя това преобразуване чрез проекти от общ интерес (ПОИ), които трябва да допринесат за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преразгледаният регламент ще продължи да гарантира, че новите проекти отговарят на целите за пазарна интеграция, конкурентоспособност и сигурност на доставките.

Ето с колко млрд. евро ще разполага България за проекти, свързани с прехода към неутрална по отношение на климата икономика

Предложението на Комисията включва:

- изискване всички проекти да отговарят на задължителните критерии за устойчивост и да следват принципа за ненанасяне на вреда съгласно предвиденото в Зеления пакт;

- актуализиране на категориите инфраструктура, които отговарят на условията за подпомагане чрез политиката за TEN-E, и прекратяване на подкрепата за инфраструктурата за нефт и природен газ;

- нов акцент върху офшорните електроенергийни мрежи с разпоредби, улесняващи по-интегрираното планиране и прилагане на наземната и морската инфраструктура чрез въвеждането на единно звено за контакт за офшорните електроенергийни мрежи;

ИСС: Зеленият пакт не е адекватен на ситуацията, а България е най-засегнатата държава

- нов акцент върху водородната инфраструктура, включително транспорта и някои видове електролизьори;

- модернизирани правила за насърчаване на навлизането на интелигентни електроенергийни мрежи, за да се улесни бързата електрификация и да се увеличи производството на електроенергия от възобновяеми източници;

- нови разпоредби относно инвестициите в интелигентни мрежи за интегриране на чисти газове (като биогаз и възобновяем водород) в съществуващите мрежи;

- постоянно внимание към модернизирането на електропреносните мрежи и мрежите за съхранение и пренос на въглерод

- нови разпоредби относно подкрепата за проекти, свързващи ЕС с трети държави (проекти от взаимен интерес или ПВИ), които демонстрират тяхната взаимна полза и принос за общите цели на Съюза в областта на енергетиката и климата по отношение на сигурността на доставките и декарбонизацията;

- преразгледана рамка за управление, за да се подобри процесът на планиране на инфраструктурата и да се гарантира, че той е съобразен с нашите цели в областта на климата и принципите за интегриране на енергийната система, чрез засилено участие на заинтересованите страни по време на целия процес, засилена роля на Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и подобрен надзор от страна на Комисията;

- мерки за опростяване на административните процедури, ускоряване на изпълнението на проектите, съкращаване на процедурите за издаване на разрешения за ПОИ, за да се избегнат забавяния в проектите, които улесняват енергийния преход, и засилване на прозрачността и участието в консултации. 

Филип Епитропов
327 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини