Европейската комисия засилва борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на борбата на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие, с който се определят конкретни мерки, които Комисията ще предприеме през следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Днешният план за действие се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да подобри общата борба на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи глобалната роля на ЕС в тази област.

Взети заедно, тези шест стълба ще гарантират, че правилата на ЕС са по-хармонизирани и следователно по-ефективни. Надзорът върху правилата ще е по-добър, а координацията между органите на държавите членки - по-ефективна.

Шестте стълба са:
1. Ефективно прилагане на правилата на ЕС
2. Единна нормативна уредба
3. Надзор на равнище ЕС
4. Механизъм за координация и подпомагане на звената за финансово разузнаване на държавите членки
5. Спазване на разпоредбите на наказателното право и обмен на информация на равнище ЕС
6. Ролята на ЕС в световен мащаб

С оглед провеждането на приобщаващи дискусии относно разработването на тези политики, днес Комисията започна обществена консултация относно плана за действие. Органите, заинтересованите страни и гражданите ще могат да изпращат своите коментари до 29 юли.

Също така Комисията публикува днес по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС. Това ще засили ангажираността ни в трети държави и ще гарантира по-тясно сътрудничество със Специалната група за финансови действия (FATF).

И накрая, Комисията прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Комисията засилва борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Днес Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на борбата на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие, с който се определят конкретни мерки, които Комисията ще предприеме през следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този нов цялостен подход е да се отстранят оставащите пропуски и да се премахнат всички слаби звена в правилата на ЕС.

Изпълнителният заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви: Трябва да сложим край на навлизането на мръсни пари във финансовата ни система. Днес подсилваме допълнително, чрез цялостен и всеобхватен план за действие, нашите защитни механизми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В правилата и тяхното прилагане няма място за слаби звена. Поели сме ангажимент да изпълним - бързо и последователно, всички тези действия през следващите 12 месеца. Освен това укрепваме глобалната роля на ЕС във връзка с формирането на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Също така Комисията публикува днес по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС. Това ще засили ангажираността ни в трети държави и ще гарантира по-тясно сътрудничество със Специалната група за финансови действия (FATF).

И накрая, Комисията прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

План за действие за всеобхватна политика на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Днешният план за действие се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да подобри общата борба на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи глобалната роля на ЕС в тази област. Взети заедно, тези шест стълба ще гарантират, че правилата на ЕС са по-хармонизирани и следователно по-ефективни. Надзорът върху правилата ще е по- добър, а координацията между органите на държавите членки - по-ефективна.

Шестте стълба са:

1. Ефективно прилагане на правилата на ЕС: Комисията ще продължи да следи отблизо прилагането на правилата на ЕС от страна на държавите членки, за да гарантира, че националните правила отговарят на най-високите възможни стандарти. Успоредно с това днешният план за действие насърчава Европейския банков орган (ЕБО) да използва пълноценно новите си правомощия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
2. Единна нормативна уредба: настоящите правила на ЕС са широкообхватни и ефективни, но държавите членки са склонни да ги прилагат по най-разнообразни начини. Ето защо различните тълкувания на правилата отварят в нашата система "вратички", които могат да бъдат използвани от престъпниците. За да противодейства на това, Комисията ще предложи през първото тримесечие на 2021 г. по-хармонизиран набор от правила.
3. Надзор на равнище ЕС: понастоящем всяка държава членка осъществява самостоятелно надзор върху правилата на ЕС в тази област, като в резултат могат да възникнат пропуски в надзорния подход. През първото тримесечие на 2021 г. Комисията ще предложи създаването на надзорен орган на равнище ЕС.
4. Механизъм за координация и подпомагане на звената за финансово разузнаване на държавите членки: звената за финансово разузнаване в държавите членки играят решаваща роля при установяването на операциите и дейностите, които могат да бъдат свързани с престъпни дейности. През първото тримесечие на 2021 г. Комисията ще предложи да се създаде механизъм на ЕС за допълнително координиране и подпомагане на работата на тези органи.
5. Спазване на разпоредбите на наказателното право и обмен на информация на равнище ЕС: съдебното и полицейското сътрудничество, основаващо се на инструментите на ЕС и институционалните договорености, е решаващо, за да се гарантира добрият обмен на информация. Частният сектор може също да играе роля в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията ще публикува насоки относно ролята на публично- частните партньорства с оглед изясняване и подобряване на обмена на данни.
6. Ролята на ЕС в световен мащаб: ЕС участва активно в Специалната група за финансови действия и на световната сцена при формирането на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Решени сме да увеличим нашите усилия, за да бъдем единен глобален фактор в тази област. По-специално еС ще трябва да адаптира подхода си към трети държави със слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които излагат на риск единния ни пазар. Новата методика, публикувана днес заедно с плана за действие, предоставя на ЕС необходимите инструменти за целта. С днешния актуализиран списък на ЕС се постига по- добра съгласуваност с последния списък на FATF (Специалната група за финансови действия), докато тази преработена методика започне да се прилага.

С оглед провеждането на приобщаващи дискусии относно разработването на тези политики, днес Комисията започна обществена консултация относно плана за действие. Органите, заинтересованите страни и гражданите ще могат да изпращат своите коментари до 29 юли.

По-точна методика

Днес Комисията публикува нова методика за идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости в техните национални нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС. Целта на тази нова методика е да се осигури повече яснота и прозрачност в процеса на идентифициране на тези трети държави. Основните нови елементи засягат: i) взаимодействието между процеса на ЕС и FATF на изготвяне на списъци; ii) засилен ангажимент по отношение на трети държави; и iii) активизиране на консултациите с експерти от държавите членки. Европейският парламент и Съветът ще имат достъп до цялата приложима информация на различните етапи от процедурите, при спазване на съответните изисквания за боравене.

Актуализиран списък

Съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари (ДБИП) Комисията има правно задължение да определи високорисковите трети държави, които имат стратегически слабости в националната си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В очакване на прилагането на горепосочената по-точна методика Комисията актуализира своя списък, като взе предвид промените, настъпили на международно равнище от 2018 г. насам. Сега новият списък е по-добре съгласуван със списъците, публикувани от FATF.

Държави, които се включват в списъка: Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, Никарагуа, Панама и Зимбабве.

Държави, които се изваждат от списъка: Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.

Комисията измени списъка посредством делегиран регламент. Регламентът ще бъде предаден на Европейския парламент и Съвета, които разполагат с един месец за неговото одобрение (с възможност за удължаване с един месец). Поради кризата с коронавируса частта от днешния регламент, с която в списъка се включват трети държави и следователно се налагат нови защитни мерки, ще се прилага едва от 1 октомври 2020 г. Целта е да се гарантира, че всички заинтересовани страни разполагат с достатъчно време, за да се подготвят. Това обаче не засяга заличаването на държавите от списъка, което ще влезе в сила 20 дни след публикуването на регламента в Официален вестник.

Контекст

В пакета от законодателни мерки на Комисията за борба с изпирането на пари от юли 2019 г. бяха посочени редица слабости в борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма в ЕС. Въпреки че част от тях ще бъдат преодолени с транспонирането и влизането в сила на наскоро приетото законодателство, други проблеми остават. В отговор на този пакет Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да проучи какви стъпки могат да бъдат предприети за постигане на по-хармонизиран набор от правила, по-добър надзор, включително на равнище ЕС, както и подобрена координация между звената за финансово разузнаване. Днешният план за действие е отговорът на Комисията на този призив и първата стъпка към постигане на приоритетната цел на Комисията за изготвяне на нова, всеобхватна рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Допълнителен инструмент на ЕС за справяне с външните рискове представлява и публикуваната днес нова методика за идентифициране и смекчаване на заплахите, които стратегическите слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети държави представляват за целостта на финансовата система на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

EU

още

Анкета

Одобрявате ли резултатите от референдума в Русия?

Одобрявате ли резултатите от референдума в Русия?

Избрано от Интернет

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.