СГС спря вписването на новото ръководство на тотото

  • 25 януари 2022 17:42

  • 7792
  • 9
СГС спря вписването на новото ръководство на тотото
© Булфото (архив)

Софийският градски съд със свое определение № 248 от днес спря вписването на новия управителен съвет на "Български спортен тотализатор", който бе определен със заповед на спортния министър Радостин Василев. Решението е на ТО, VІ-9 на състав с председател Жаклин Комитова. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Припомняме, преди дни министър Василев нареди да бъдат освободени Любомир Стефанов Петров, Гошо Петков Гинчев и Христо Георгиев Йовов от управителния съвет на тотото. На тяхно място са назначени Георгий Султанов (роден 1989 г.), Росен Иванов (роден 1984 г.) и Александър Тодоров (роден 1989 г.), които нямат никакъв опит в областта. Последният е настоящ депутат от ИТН, което е в разрез със Закона за правната помощ, а той  гласи, че тези лица не трябва да заемат висша публична длъжност. Министърът така и не обяви аргументите си, защото освобождава ръководството на тотализатора, като наруши  Закона за публичните предприятия и начините за освобождаване на членове на Държавни дружества. 

Министърът на спорта назначи нова управа без никакъв опит да управлява тотото. Единият е депутат - в разрез със Закона за правната помощ

Ето и цялото определение от днес на Софийски градски съд:

"ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ. 19, АЛ. 6 ОТ ЗТРРЮЛНЦ BP. С ЧЛ. 536 ОТ ГПК.

Образувано е по молба с вх. № 4098/25.01.2022 г., подадена от Гошо Петков Гинчев (ЕГН...) и постоянен адрес ... и Христо Георигев Йовов (ЕГН...) и постояен адрес ..., двамата представлявани от адв. Емилия Иванова Лесова - Тодорова, САК, със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения ...., с която се иска спиране на регистърното производство по ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ А9, вх. №20220121160808 за вписване на нововъзникнали обстоятелства относно заличаване като членове на Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“, а именно: Любомир Стефанов Петров, Гошо Петков Гинчев и Христо Георгиев Йовов, както и вписване на следните нови членове на УС: Георгий Анатолиев Султанов, Александър Велиславов Тодоров и Росен Красимиров Иванов, като Александър Велиславов Тодоров да се впише и като изпълнителен директор на предприятието, подадено по партидата на ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, ЕИК 202766380.

Молителите твърдят, че със Заповед - Протокол №РД-09-52 от 21.01.2022 г. Министърът на младежта и спорта е освободил посочените в заповедта членове на УС на ДП „Български спортен тотализатор“, включително и молителите Гошо Петков Гинчев и Христо Георгиев Йовов, и са назначени нови членове на УС на предприятието.

След подаване на заявленията за вписване на промени по партидата на ДП „Български спортен тотализатор“ и преди регистърното производство да е приключило молителите са завели в регистратурата на СГС искова молба като ответници по нея са Министъра на младежта и спорта и ДП „Български спортен тотализатор“, по чието фирмено дело са заявени оспорените с исковете обстоятелства. Видно от обстоятелствената част и петитума на исковата молба, предмет на исковете е обявяване нищожността и а Заповед - Протокол №РД -0 9 - 52 от 21.01.2022 г. на Министъра на младежта и спорта, както и установяване съществуването на правоотношение по Договор №35-00-3/13.04.2021 г. и по Договор №35-00-4/13.04.2021 г. 

Подаването на исковата молба реализира фактическия състав на чл.536, ал.1, т.1 от ГПК, според който охранителното производство (в случая - производството пред АВ по разглеждане на заявлението за вписване на промени по партидата на ДП) се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт. Изложени са подробни мотиви за нищожност на заповедта поради противоречие със закона (Закона за публичните предприятия, ППЗПП, Закона за хазарта), както и поради заобикалянето му. В случай че по висящото дело се установи твърдяната нищожност и съществуването на правоотношения по процесиите договори за възлагане на управлението между всеки от молителите, вписването на заявените обстоятелства следва да бъде отказано, тъй като същите не са валидно възникнали. Въпросът за съответствието на заповедта за освобождаване на като членове на УС на ДП „БСТ“ с императивните разпоредби на закона е преюдициален и по отношение на искането за вписване на промени. По тази причина изходът от висящото дело се явява условие за уважаване/отхвърляне на гореописаното заявление за вписване на промени по фирменото дело на ДП „БСТ“. 

От тотото отговориха на спортния министър

Молителите са лица, чийто патримониум е пряко засегнат от Заповед - Протокол № РД-09-52/21.01.2022г. на Министъра на младежта и спорта, тъй като целените със заповедта правни последици са прекратяване на договорите за управление между всеки един от тях и Министъра на младежта и спорта, в качеството му на субект, който упражнява правата на държавата върху ДП „Български спортен тотализатор“.

Поради изложеното се иска да бъде постановено Определение, с което на основание чл.536, ал.1,т.1 от ГПК, във връзка с чл.19, ал.6 от ЗТРРЮЛНЦ да се спре висящото регистърно производство пред ТРРЮНЦ - Агенция по вписванията за вписване промени на обстоятелства по партидата на ДП „Държавен спортен тотализатор“, ЕИК 202766380, образувано по Заявление образец А9 с вх. №20220121160808 на Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ.

Съдът, като съобрази изложените от молителя доводи и установеното от служебно извършената проверка в ЕИСС и ТРРЮЛНЦ, намира следното:
Молителите се позовават на искова молба вх. № 4096/25.01.2022 г. на СГС. От същата, и справката в ЕИСС, се констатира, че под този входящ номер е описана искова молба подадена от ГОШО ПЕТКОВ ГИНЧЕВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОВОВ против МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА и ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, като към настоящия момент същата чака разпределение на съдебен състав. Поради това не е налице процесуална пречка молителите в настоящото производство да искат спиране на вписването по Заявление - образец А9, вх. №20220121160808.

По същество съдът намира следното:

Съгласно чл. 19, ал. 5 от ЗТР регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл.536 от ГПК или при предвидените в ТЗ случаи. Разпоредбата на чл. 536 ал.1, т.1 от ГПК гласящ че хранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт.

В случая се налице предпоставките за спиране на регистърното производство, тъй като се констатира наличие на висящо дело по искова молба вх. № 4096/25.01.2022 г. по описа на СГС, подадена от Гошо Петков Гинчев и Христо Георгиев Йовов относно законосъобразността на Заповед на Министъра на младежта и спорта. Съгласно чл.2 ал.2 от Устройствения правилник на ДП "БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" същото е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от ТЗ. ДП „Български спортен тотализатор“ е образувано със Закона за хазарта към Министъра на младежта и спорта. По силата на члЛЗа ал.5 от Закона за хазарта органите за управление на ДП "Български спортен тотализатор" се назначават и освобождават от Министъра на младежта и спорта, съгласувано с Министъра на финансите. Поради това същото се подчинява на изискванията на този закон, а също така по отношение на вписването и изменението на обстоятелства - на ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ. 

Министър Василев иска по-висока печалба от Българския спортен тотализатор

От ангажираните от молителя доказателства се установява, че е налице висящ спор относно действителността на решенията на Министъра на младежта и спорта за освобождаването на молителите като членове на УС на ДП „Български спортен тотализатор“. Същите се легитимират като лица с правен интерес да искат прогласяване на нищожността на Заповед № РД-09-52/21.01.2022 г. на Министъра на младежта и спорта и за признаване за несъществуващо на заявеното за вписване обстоятелство по Заявление обр. А9 с вх. № 20210805221859. Ако се установят твърдените от молителите факти, което може да стане единствено в спорно исково производство, което е образувано и висящо пред СГС, заповедта би могла да бъде нищожна, а оттам да се приеме, че заявеното за вписване обстоятелство е несъществуващо. Съгласно практиката на ВКС - Определение №144/12.02.2014 г. по т. д. № 4654/2013 г., Т. К„ Т-во Т. О. на ВКС, в рамките на производството по чл. 536 от ТЗ законодателят е ограничил дължимата за допускане на спирането преценка до формалното наличие на обвързаност на издаването на охранителния акт с резултата от образуваното дело, с цел максимално охраняване на интереса, неограничен до предмета и до кръга на субектите, ангажирани в спорното правоотношение. Без правно значение е и допустимостта или законосъобразността на предявения иск - по него дължи произнасяне съдебният състав, пред който е висящо делото, като с оглед разпоредбата на чл. 536 от ТЗ, преценката на съда е ограничена до наличието на елементите на фактическия състав - дали е висящо дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или което е предмет на установяване с такъв акт. Да се преценява характера на договора за управление, наличието на правен интерес от исковото производство за молителите и допустимостта на исковите претенции, излиза извън предмета на произнасяне в рамките на процедурата по чл.536 от ГПК.

Поради това са налице предпоставките за спиране на регистърното производство по процесното заявление, тъй като то е все още висящо, а е налице спор относно законосъобразността на решението на Министъра на младежта и спорта, материализирано в посочената по-горе Заповед.

Водим от горното, и на осн. чл. 536 ал.1 т.1 от ГПК,

„СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА на основание чл. 536 ал. 1 т. 1 от ГПК вр. чл. 19 ал. 6 от ЗТРРЮЛНЦ, регистърното производство по ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ А9, вх. №20220121160808 пред Агенция за вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел за вписване на промени в обстоятелствата по партидата на ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, ЕИК 202766380 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ на делото, образувано по искова молба вх. №4096/25.01.2021 г. на СТС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се изпрати незабавно на Търговския регистър".

Последвайте канала на

Филип Епитропов
7792 9

Свързани новини

Коментари 9

Добави коментар
Спортист

2022.01.25 | 20:10

9
Толкова с гелосания мургав реваншист. Скоро ...... со...Пата.

2022.01.25 | 20:05

8
Парите разиграват всичко.
сома

2022.01.25 | 20:01

7
тоя-нализан-педал
баш

2022.01.25 | 19:46

6
супер! много недоклатени излязоха тези!

2022.01.25 | 19:35

5
Виждате ли къде са виновните
славчовците

2022.01.25 | 19:11

4
ще се окажат наистина пълни кретени, добре че не им подкрепиха правителството на тези неадекватници... не че навсякъде не се получо стани да седна

2022.01.25 | 18:44

3
Ако може да отпише и "министъра"!
vhu

2022.01.25 | 18:21

2
Съдебните разноски да бъдат платени от мир.изливото, мазно и зализано ЛАЙ.нО , назначено от пълни идЕоти на поста министър на спорта!!!

2022.01.25 | 18:19

1
ОХ, ОХ, ООООХ

Добави коментар

Водещи новини