ВАС внася искане в КС относно разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти в София

  • 16 декември 2021 15:48

  • 351
  • 0
ВАС внася искане в КС относно разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти в София
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

Върховният административен съд внася в Конституционния съд на Република България искане за установяване на противоконституционност на разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти за изграждане на обекти - публична общинска или публична държавна собственост на територията на Столичната община, съобщиха от пресцентъра на ВАС. Това е параграф 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столична община, приет през 2018 г.

Върховните магистрати приемат, че е налице несъответствие между коментираната разпоредба и разпоредбите на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията, които прокламират принципите на правовата държава и неприкосновеността на частната собственост. Параграф 23 препраща към отменения чл. 17 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), като установява ред и срокове за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти - публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община, различни в зависимост от периода на влизане в сила на подробните устройствени планове: до и след влизане в сила на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Сроковете по отношение на подробните устройствени планове, са между 5 и 15 г., в зависимост от вида на обектите и започват да текат от 28 януари 2007 г., когато е влязъл в сила ЗУЗСО.

По отношение подробните устройствени планове, влезли в сила след 28 януари 2007 г., се прилагат правилата на Закона за устройство на територията, който предвижда значително по-кратки срокове – съответно 5 и 10 години за различните видове обекти публична общинска или държавна собственост. Върховните магистрати приемат, че нормата създава неравнопоставеност за собствениците на имоти, предназначени за отчуждаване с устройствени планове, приети преди и след влизането в сила на ЗУЗСО. Времевият период за започване на отчуждителни процедури за имоти в Столична община е определен по различен начин за заварените устройствени планове, и за имотите, предвидени за отчуждаване с устройствени планове, влезли в сила след влизането в сила на ЗУЗСО. 

Правителството се разпореди с имоти

Освен това, с въвеждането на § 23 през 2018 г., в разрез с действащото правило на Закона за устройство на територията началният момент за започване на отчуждителни процедури да е влизането в сила на подробен устройствен план, се въвежда нов начален момент за започване на отчуждителните процедури, а именно - влизането в сила на ЗУЗСО. По този начин не се зачита зачита вече изтеклия период от време от одобряването на заварените подробни устройствени планове до влизането на този закон в сила. Това създава различен от посочения в Закона за устройство на територията режим за собствениците на засегнатите от предстоящо отчуждаване имоти на територията на Столична община.

Върховните магистрати приемат, че на територията на цялата страна следа да бъдат прилагани едни и същи критерии, уредени в общия Закон за устройство на територията.

Филип Епитропов
351 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини