ВАС нареди името на Боян Найденов да бъде премахнато от интернет страниците на МФ и НАП

  • 11 октомври 2021 14:14

  • 1303
  • 0
ВАС нареди името на Боян Найденов да бъде премахнато от интернет страниците на МФ и НАП
©

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) нареди да бъдат премахнати данните на Боян НайденовБоян НайденовБоян Найденов е роден в София. Боян Найденов и брат му Цветомир Найденов започват семеен бизнес с от интернет страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите във връзка със Списъка на физическите лица по смисъла на т. 1 от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Определението по административно дело № 10245 е окончателно. То е образувано по жалба на Найденов за незабавно прекратяване на неоснователните действия на длъжностни лица – в случая за премахване на името на жалбоподателя от списъците в интернет страниците на МФ и НАП. Отделно във ВАС има и второ дело – против Решение № 441 от 4 юни 2021 г. на Министерския съвет, което ще се гледа по същество на 9 ноември 2021 г. 

ВАС постанови незабавното изваждане и на Боян Найденов от списъка "Магнитски"

Разпоредбата на чл.250, ал.1 АПК дава средство за защита на всеки, на когото гарантирани от правото права и интереси са засегнати от фактически действия, извършвани от името на административния орган или от длъжностно лице на администрацията на административния орган. За целите на съдебното производство по чл.250 – 254 АПК законодателят е дефинирал съдържанието на понятието неоснователни действия. Това са действия, които не се основават на административен акт или на закона. Така даденото определение сочи, че защитата по чл.250, ал.1 АПК е защита от неюридически действия на административен орган, т.е защита само срещу фактически действия, които се извършват извън определените по закон правомощия на органа. 

ВАС постанови незабавното изваждане на Цветомир Найденов от списък на лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите Магнитски

Постоянна и непротиворечива е практиката на съда, че защита по чл.250 АПК се допуска единствено по отношение на действия, които са започнали да се осъществяват, но не са преустановени към момента на подаване и разглеждане на искането. В случая твърдяното незаконосъобразно фактическо действие е „поддържане на данните на Боян НайденовБоян НайденовБоян Найденов е роден в София. Боян Найденов и брат му Цветомир Найденов започват семеен бизнес с в списък, публикуван на интернет страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите“.

По делото към Становище на Министерство на вътрешните работи, дирекция „Правно-нормативна дейност“ е приложена справка рег. № 3286р-30647 от 06.07.2021 г. по описа на Главна дирекция „Национална полиция“, издадена след публикуване на списъка на физическите лица с дата 15.06.2021 г., в която се посочва, че за Боян НайденовБоян НайденовБоян Найденов е роден в София. Боян Найденов и брат му Цветомир Найденов започват семеен бизнес с, не е установена свързаност с дружества, включени в разширения списък и вписани под номера 19, 30, 35 и 40 от списъка. 

Двойният стандарт в българския списък "Магнитски" продължава - директно свързани с Божков лица не са в него, а такива прекратили всякакви отношения преди години, остават

По делото от жалбоподателят са представени доказателства и се излагат аргументи, от които се установява, че е прекратил всякакви отношения с лица, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ. Прекратяването на свързаността се вижда и в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

Филип Епитропов
1303 0

Свързани новини

Водещи новини