Пропуски в досъдебното производство и на съдии при подготовката на делата в закрито заседание, както и недобра организация на доказателствената дейност в процеса са сред основните причини, нарушаващи правото на гражданите на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Такива са констатациите на Инспектората към Висшия съдебен съвет, който е проверил 139 заявления в периода 1 октомври - 31 декември 2016 година. Основателни са 92 от тях - 31 по наказателни и 61 по граждански, търговски и административни дела.

Инспекторатът откроява 7 основни причини, които нарушават правото на гражданите. Сред тях са нарушаване на процесуалните срокове за образуване и движение на делата, неспазване на законовите срокове за постановяване на съдебните актове, неритмично насрочване на открити съдебни заседания - през големи периоди от време, непознаване на материалния и процесуалния закон. Това води до отмяна на съдебните актове по реда на инстанционния контрол.

Дело за кражба с големи размери се отличава сред наказателните производства с най-голяма продължителност. То е продължило 19 години, 6 месеца и 13 дни. Проверка на заявление от подсъдим показала, че досъдебното производство е продължило 14 години, 2 месеца и 15 дни. Сред причините за забавянето е, че в хода на разследването е имало 6 наблюдаващи прокурори. Те общо 9 пъти са постановявали връщане на делото на разследващите органи, за да бъдат отстранени допуснати процесуални нарушения и да се извърши допълнително разследване. Освен това съдът е върнал делото на прокуратурата, за да отстрани съществени нарушения на процесуалните правила от досъдебната фаза. Разследващите и прокуратурата са се нуждаели от 5 години и 11 месеца, за да изпълнят указанията на съда и да изпратят делото отново.

Дело за кражба на моторно превозно средство е продължило 14 години, 4 месеца и 5 дни. Досъдебното производство е продължило 5 г., 3 месеца и 8 дни, въпреки че са били налице всички предпоставки да приключи в много кратък срок. Делото е много сложно, а извършителят е бил известен. Повечето от свидетелите са служители на МВР и това улеснява призоваването им. Експертизите били изготвени в определените срокове. Прокурорът е връщал на разследващите досъдебното производство 5 пъти.

Въззивната инстанция приела, че въпросното дело в първоинстанционния съд е проведено от незаконен състав и го връща за ново разглеждане от друг състав. Така делото било удължено с близо 4 години.

Инспекторатът е установил и дело за грабеж с обща продължителност 15 години, 2 месеца и 26 дни. Досъдебното производство е продължило 4 години, 11 месеца и 13 дни. Делото е връщано за допълнително разследване 14 пъти.

Сред основателните заявления по граждански дела с най-голяма продължителност е дело по искове с правно основание за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. То е продължило общо 23 години, 5 месеца и 20 дни.

Министерство на правосъдието отчита, че за проверявания период са сключени 72 споразумения по подадени 65 заявления. Общата изплатена сума за обезщетение е 117 660 лв. Максималният размер на обезщетението е 10 000 лева.