Ето какви решения ще взима служебното правителство утре

  • 13 септември 2022 17:56

  • 1341
  • 1
Ето какви решения ще взима служебното правителство утре
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 14 септември, от 10 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР, ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ.

Внася: министърът на отбраната

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията 

Гълъб Донев: Партиите да потърсят опонентите си другаде, а не да нападат служебното правителство

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 ГОДИНА.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г., И НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ИНОВАТИВНИ НИСКОТОКСИЧНИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА“ (БИОАКТИВМЕД), ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 658 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г., АКТУАЛИЗИРАНИ С РЕШЕНИЕ № 900 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на електронното управление

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средствата

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 125, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПНОИР, НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПИК И НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 8 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ НА ОПРР С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG16RFOP001-8.002-0001-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА УО НА ОПРР ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС“ И ПРОВЕРКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 74, ПАРАГРАФ 1, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 - 2027 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ НА ПО И НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 - 2027 Г. И НА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 2021 - 2027 Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ НА ПКИП И ПНИИДИТ И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 883 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. И НА РЕШЕНИЯ № 567 И № 662 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средствата

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ ЗА 2022 Г. И ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ИЗВЪН ТЕЗИ ПО § 4, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ЗА 2022 Г.

Внася: министър-председателят

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022Г.

Внася: министърът на здравеопазването

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на околната среда и водите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА - ЧАСТ „КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ“, ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г., ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛИНИИ НА СОФИЙСКИЯ МЕТРОПОЛИТЕН, РАЗКЛОНЕНИЕ НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР В ОБХВАТ ОТ БУЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ ПРИ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ ПО УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“, БУЛ. „АСЕН ЙОРДАНОВ“, ПРЕД МФСЗ „АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ“, ПО БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО ПЪТНИЯ ВЪЗЕЛ НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ С УЛ. „ПРОФ. ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на икономиката и индустрията

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА И БУРГАС, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА И БУРГАС.

Внася: министърът на външните работи

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВТОРИ ШВЕЙЦАРСКИ ПРИНОС КЪМ ИЗБРАНИ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ВСЕОБХВАТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА НАРОДИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ, И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ И ПРОТОКОЛ С ИЗЯВЛЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията 

Гълъб Донев реже съветниците в Министерски съвет

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 26 СЕПТЕМВРИ ДО 14 ОКТОМВРИ 2022 Г. В БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

Внася: министър-председателят

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средствата

Филип Епитропов
1341 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини