Вижте какви решения ще взима служебното правителство утре

  • 23 ноември 2021 17:44

  • 5375
  • 7
Вижте какви решения ще взима служебното правителство утре
© Булфото (архив)

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 24 ноември, от 10 ч.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ­НИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕК­ТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/887 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2021 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОМИШЛЕНИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКСПЕРТНИ ПОЗ­НАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КИБЕРСИГУРНОСТТА И НА МРЕЖА ОТ НАЦИОНАЛ­НИ КООРДИНАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: заместник-министър председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи 

Стефан Янев с нови рокади в служебното правителство

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР СЪС „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД ПО ЧЛ. 61Е, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА МИ­НИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ДРУЖЕСТВО­ТО, ИЗПЪЛНЯВАЩО СЕРТИФИЦИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ.

Внася: министърът на икономиката

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКО­НОМКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на туризма

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИ­ЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на културата

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕ­ТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УBEЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВА­НЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО.

Внася: министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТ­НО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИ­ЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на младежта и спорта

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЛЕН­ГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ФИ­НАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАС­ТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА „ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ" ЕООД" В ГР. КАРЛОВО.

Внася: министърът на икономиката

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 2 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДАРЕНИЕ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД МЕЖДУ РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ФОНД „ЗЕЛЕН КЛИМАТ" И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, КОЯТО СЛУЖИ ЗА ВРЕМЕНЕН ПОПЕЧИТЕЛ НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА ОТНОСНО ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА ЗЕЛЕНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА (МТО № 069022).

Внася: министърът на външните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖ­ДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБ­ЛИКА КУБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВА­НИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА", ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката 

Стефан Янев с молба към българите

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ИВОН“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КРУШОВЕНЕ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБ­ЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА.

Внася: министърът на младежта и спорта

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

Филип Епитропов
5375 7

Свързани новини

Коментари 7

Добави коментар
Петър

2021.11.24 | 05:58

7
ЗАКРИ­ЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ? А защо българските политици не съдействат за внедряване на постиженията на българските откриватели в българската икономика ? Илия Вълков познат на света като Yull Brown създаде технологията на Брауновия газ. След 1984 г. в Китай използват неговия Браунов генератор за неутрализиране на радиоактивни отпадъци. Той изминава 1600 км с кола, оборудвана с две Браунови батерии, превръщащи водата от 4-литровия резервоар в гориво. Инж. Чавдар Каменаров създаде „Технология за добив на Браунов газ и полиметали от морска вода“. Проф. Димитър Митев от ВХТИ “Асен Златаров“ Бургас създаде технология за получаване на чиста свободна енергия. И още хиляди български открития се спират от продажната бюрокрация !
Тошо

2021.11.24 | 02:51

6
ДА ОЦЕЛЯВАТЕ: Витамин С на прах, разтворен във вода: по 500 мг сутрин и вечер + цинк(непечено тиквено семе със зелените ципи), Витамин Д(рибено масло) + калций(извара), Mултивитамини, Mагнезий, Cелен(чесън, бразилски ядки); Aспирин по 250мг сутрин и вечер – за тези с разширени вени и сърдечни проблеми. При заболяване дозите се увеличават !!! Ваксини, непроверени поне 10 години в практиката и без гаранция от фирмите производители са капан ! БРАНЕТЕ СВОБОДАТА СИ НА СЕЛО с кози, кокошки, чист въздух и вода !!! Vitamin C Is Being Used As A COVID-19 Treatment In New York Hospitals and Zhongnan Hospital in Wuhan, China

2021.11.23 | 20:05

4
СЛУЖЕБНОТО ПРЕДАТЕЛСТВО СЛУЖИ НА РУСИЯ
Putin

2021.11.23 | 21:58

5
Bezplatno.

2021.11.23 | 20:02

3
Крадлива сган,терористи.

2021.11.23 | 20:02

2
Уроди,ДС престъпници

2021.11.23 | 18:38

1
Трий,то ти е за кухата лейка

Добави коментар

Водещи новини